Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:1170). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare upphävdes 2016-03-01 genom SFS 2016:39


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


6 §

  Arbetsförmedlingen ska när det finns behov anvisa bosättning i en kommun till en nyanländ som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om uppehållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Anvisning får också göras innan det är klarlagt att den nyanlände har rätt till en etableringsplan. Anvisningen ska avse en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. En nyanländ som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en annan kommun än den som han eller hon bor i.

En nyanländ får anmäla behov av bosättning i en kommun till Arbetsförmedlingen senast sex månader från den dag då han eller hon beviljades uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen prövar om det finns behov av anvisning för bosättning i en kommun. Vid en sådan prövning och vid valet av bosättningskommun ska Arbetsförmedlingen beakta
   1. vad som har framkommit vid etableringssamtal, och
   2. förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.

En anvisning ska även anses omfatta andra nyanlända som ingår i samma hushåll som den som anvisas bosättning i en kommun enligt första stycket. Förordning (2013:1170)

7 §

  Migrationsverket ska anvisa bosättning i en kommun till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har behov av anvisning för bosättning i en kommun.
Anvisningen ska avse bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Förordning (2013:1170)

8 §

  En anvisning för bosättning i en kommun ska göras snarast möjligt. Förordning (2013:1170)