Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

9 av 14 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:666). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:820


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

I lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning finns bestämmelser om att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2016:666)

2 §

  Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd. Förordning (2014:102)

2 a §

  Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen kartlägga den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även omfatta frågan om framtida boende. Förordning (2014:102)

3 §

  Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §, upprätta en etableringsplan för en nyanländ senast två månader
   1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etableringssamtalet för den som har uppehållstillstånd vid inresan, och
   2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.

Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare, dock senast ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Förordning (2014:102)

3 a §

  Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon etableringsplan under den tid som en nyanländ vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, utan först sedan den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun.
Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att den nyanlände tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare.

Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Detta gäller även om den nyanlände då fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket. Förordning (2014:102)

4 §

  Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under etableringssamtalet. Vid utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa.

Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje aktivitet. Förordning (2014:102)

5 §

  Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid.
Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta på heltid på grund av
   1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, eller
   2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1743)

6 §

  Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från tid då den nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.
socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv månader. Förordning (2014:957)

9 §

  Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna andra uppgifter om en nyanländ än uppgifter om utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet, om de är av betydelse för den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning.
Förordning (2016:666)

Whoops, looks like something went wrong.