Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:144). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


5 §

  I fråga om Försvarsmaktens arbetsmiljöansvar i en internationell militär insats ska följande bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas i insatsområdet, om inte tjänstgöringsförhållandena hindrar detta:
   - 2 kap. 1-8 §§,
   - 3 kap. 1-3 och 4 §§, 7 g § första och andra styckena samt 12 §,
   - 6 kap. 1-6 §§, 6 a § första stycket första och andra meningarna och andra stycket samt 8 och 9 §§.
Lag (2015:144)