Lag (2010:510) om lufttransporter

4 av 18 paragrafer (22 %) har ändrats i lag (2010:510) om lufttransporter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:225). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


14 §

  Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag, deras agenter, researrangörer och biljettförsäljare fullgör de skyldigheter som följer av
   1. förordning (EG) nr 261/2004,
   2. artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2111/2005,
   3. artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och
   4. artikel 23 i förordning (EG) nr 1008/2008.
Lag (2014:1349)

15 §

  Skyldighet att lämna information föreskrivs för lufttrafikföretag, deras agenter, researrangörer och biljettförsäljare i
   1. artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004,
   2. artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005,
   3. artiklarna 4.3 och 4.4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och
   4. artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1008/2008.

Om information inte lämnas enligt någon av de bestämmelser som anges i första stycket, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.
Lag (2014:1349)

16 §

  Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med artiklarna 3-4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda transporterna i fråga. Åläggandet får förenas med vite.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1008/2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

En talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket väcks vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen. Lag (2016:225)

17 §

  I ett fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela ett föreläggande om ett sådant åläggande eller förbud som avses i 16 §. Bestämmelserna i 28 § marknadsföringslagen (2008:486) ska då tillämpas.
Lag (2014:1349)