Skyddsförordning (2010:523)

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i skyddsförordning (2010:523) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:788). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 §

  Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller
   1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut,
   2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 8 skyddslagen,
   3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än trettio dygn,
   4. områden som avses i 5 § 4-7 skyddslagen, och
   5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.
Förordning (2020:788)

3 §

  I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden.

I fråga om fartyg som används för transport av kärnämnen beslutar länsstyrelsen i det län där fartyget har sin hemort.
Förordning (2019:1169)

5 §

  Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet. Förordning (2016:322)

7 §

  Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas.

Vid prövningen ska 3 kap. 18-21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 15, 20 och 21 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tillämpas.

Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2018:666)

8 §

  Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs.
Förordning (2018:666)

13 §

  Vattenområden som avses i 5 § 7 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska märkas ut på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Förordning (2020:788)

14 §

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om
   1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,
   2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2-8 skyddslagen, och
   3. utformningen av skyltar.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4 § första stycket lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 och andra stycket ska den ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:788)

15 §

  Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om
   1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal, och
   2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första stycket 2. Förordning (2014:1228)