Lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

6 av 13 paragrafer (46 %) har ändrats i lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:155). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare upphävdes 2014-08-01 genom SFS 2014:953


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) lämnas till en nyanländ invandrare som
   1. har fyllt 18 men inte 65 år,
   2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, 21 kap. eller 22 kap.
utlänningslagen (2005:716), och
   3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 §§.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna lag även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Lag (2010:878)

2 §

  Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den tidsperiod som anges i 3 § har deltagit i utbildning i svenska för invandrare och uppnått betyg för godkänt resultat enligt något av följande alternativ:
   - kurs B på studieväg 1,
   - kurs C på studieväg 2, eller
   - kurs D på studieväg 3.
Lag (2013:155)

3 §

  För att sfi-bonus ska lämnas måste betyg för godkänt resultat ha uppnåtts inom tolv månader från det att utbildningen startade, dock senast inom femton månader från den dag då den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Lag (2013:155)

4 §

  Sfi-bonus lämnas med
   1. en halv bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs B på studieväg 1,
   2. två tredjedels bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs C på studieväg 2, och
   3. en hel bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs D på studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som får sfi-bonus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-bonus räknas av. Lag (2013:155)

5 §

  Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Lag (2010:878)

7 §

  Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den nyanlände hos den kommun där han eller hon är folkbokförd. Ansökan ska ha kommit in till kommunen inom tre månader från den dag då den nyanlände uppnådde betyg för godkänt resultat enligt något av alternativen i 2 §. Lag (2013:155)