Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

9 av 20 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:762). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som vid tidpunkten för anmälan
   1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen (2005:716),
   2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97),
   3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
   4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
   5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlänningslagen,
   6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlänningsförordningen,
   7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,
   8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för,
   9. söker till en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för,
   10. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola, eller
   11. inte har ett uppehållstillstånd men tidigare på annan grund än studier har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har upphört att gälla, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Förordning (2017:861)

2 a §

  Anmälningsavgift ska inte tas ut av brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).
Förordning (2020:762)

5 §

  En högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 § andra stycket 1-8.

Studieavgift ska inte heller tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 § andra stycket 11. Om ansökan om uppehållstillstånd som avses där avslås, ska studieavgift inte tas ut för tiden fram till dess att tidsfristen för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa ska studieavgift inte tas ut för tiden fram till dess att beslutet har fått laga kraft. Förordning (2017:861)

5 a §

  Studieavgift ska inte tas ut av brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7). Förordning (2020:762)

5 b §

  Har upphävts genom förordning (2020:762)

5 c §

  Har upphävts genom förordning (2020:762)

6 §

  Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet.

Studieavgiften ska vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid samma tillfälle. Detta gäller dock inte om något annat följer av ett beslut av regeringen i fråga om studieavgift för den som studerar inom ramen för ett utbytesprogram eller samarbetsprogram.

Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett stipendium som avser studieavgiften, får studieavgiften sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet.
Förordning (2011:303)

6 a §

  Högskolan får meddela föreskrifter om studieavgiftens storlek. Förordning (2011:303)

14 §

  Migrationsverket ska på begäran av högskolan eller Universitets- och högskolerådet, utifrån de uppgifter som finns i Migrationsverkets verksamhetsregister, lämna ut uppgift om huruvida en sökande eller student tillhör den personkrets som enligt denna förordning ska betala anmälnings- avgift eller studieavgift. Förordning (2020:762)