Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:613


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


16 §

  Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att rekryterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska säkerställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande över utbildningen.

I Försvarsmaktens högkvarter och vid enheter inom Försvarsmakten som bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som är ansvarig för frågor som rör rekryternas medinflytande. Förordning (2012:123)

17 §

  I 7 kap. 2-6 §§ samt 43, 87 och 88 kap.
socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbildning enligt denna förordning. Förordning (2010:1744)

Whoops, looks like something went wrong.