Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:944). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348)

3 §

  Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
Lag (2019:944)

4 §

  Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.
Lag (2019:944)

5 §

  En region ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
   2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Lag (2019:944)

6 §

  En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Lag (2019:944)

7 §

  En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2019:944)

8 §

  En region ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Lag (2019:944)

9 §

  En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2019:944)

10 §

  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2019:944)

Whoops, looks like something went wrong.