Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1348). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


1 §

  I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348)

3 §

  Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
Lag (2018:1348)

4 §

  Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2018:1348)

5 §

  Ett landsting ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
   2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Lag (2018:1348)

6 §

  Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Lag (2018:1348)

7 §

  Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348)

8 §

  Ett landsting ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Lag (2018:1348)

9 §

  Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2018:1348)

10 §

  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2018:1348)