Förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:78). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde enligt en sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 1 § regeringsformen, om överenskommelsen har ingåtts av
   1. regeringen, eller
   2. en förvaltningsmyndighet efter uppdrag från regeringen enligt 10 kap. 2 § regeringsformen.

En uppgift får lämnas ut endast om det enligt den utlämnande myndighetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbetet. Myndigheten får inte lämna ut uppgift som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet   eller som kan ge
underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges försvarssystem. Förordning (2011:78)