Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1053). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


15 §

  Den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats ska vid tillämpning av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses tjänstgöra vid den enhet där han eller hon huvudsakligen fullgör sin tjänstgöring.
Förordning (2015:272)

18 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § första stycket och 7-12 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1053)