Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

45 av 51 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:782). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete upphävdes 2017-07-02 genom SFS 2017:504


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 kap. 1 §

  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Förordning (2011:908)

2 kap. 1 §

  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska samråda med berörd åklagare eller annan undersökningsledare innan myndigheten fattar beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige, om det pågår en förundersökning i Sverige avseende den person som är föremål för övervakningen.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska även samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.
Motsvarande skyldighet gäller för Polismyndigheten inför beslut om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § första stycket samma lag om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen tar emot en anmälan om gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje stycket lagen om internationellt polisiärt samarbete eller en begäran om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § andra stycket samma lag, ska myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
Förordning (2014:1180)

2 kap. 3 §

  Vid ingripanden enligt 9 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska polisregion Syd vid Polismyndigheten underrättas. En begäran om bistånd enligt 10 § samma lag ska också ställas till polisregion Syd.
Förordning (2014:1180)

3 kap. 1 §

  I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet i en annan stat eller på eget initiativ, i syfte att förebygga brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet, lämna ut
   1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har vunnit laga kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid detta, eller
   2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att förebygga brottslig verksamhet eller hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till kontaktstället i den andra staten.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid informationsutbyte vid större evenemang enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278)

3 kap. 2 §

  När Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar begär uppgifter från en myndighet i en annan stat i enlighet med Prümrådsbeslutet, ska det svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den andra staten. Förordning (2014:1180)

3 kap. 3 §

  Vid större evenemang och liknande viktiga händelser, katastrofer och allvarliga olyckor som har gränsöverskridande verkningar ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i syfte att förhindra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet bistå andra stater enligt Prümrådsbeslutet genom att vidta följande åtgärder:
   1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart som möjligt och förmedla väsentlig information,
   2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
   3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig utrustning.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen beslutar om det bistånd som ska lämnas av respektive myndighet.

Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet för biståndet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara samordningsansvarig. Förordning (2014:1180)

3 kap. 4 a §

  Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är
   1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,
   2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 § polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och
   3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278)

3 kap. 4 b §

  Polismyndigheten ingår sådana överenskommelser om automatiska jämförelser som anges i 16 § andra stycket och 17 § andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2014:1180)

3 kap. 4 c §

  Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar och jämförelser enligt 17, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Förordning (2011:908)

3 kap. 5 §

  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümrådsbeslutet ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot.
Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska gallras när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Uppgifter som har översänts från en annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöverskridande verkningar ska gallras senast ett år från det att uppgifterna togs emot.
Förordning (2011:908)

3 kap. 7 a §

  DNA-profiler eller fingeravtryck som ett utländskt kontaktställe har använt när det sökt eller jämfört uppgifter i svenska DNA- eller fingeravtrycksregister enligt 16 eller 18 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska utplånas när sökningen besvarats eller jämförelsen avslutats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 9 a §. Förordning (2011:908)

3 kap. 8 §

  Utbyte av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska registreras enligt 9 eller 9 a §.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. Förordning (2011:908)

3 kap. 9 §

  Vid översändande och mottagande av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället, om inte annat anges i 9 a §, registrera
   1. skälet till att uppgifterna har översänts eller tagits emot,
   2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
   3. datum för översändandet eller mottagandet,
   4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
   5. namn eller beteckning på det organ som uppgifterna har hämtats från. Förordning (2011:908)

3 kap. 9 a §

  Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 16-19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstället registrera
   1. om sökningen eller jämförelsen har lett till en träff eller inte,
   2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
   3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet eller mottagandet,
   4. namn eller beteckning på det organ som utfört sökningen eller jämförelsen, och
   5. namn eller beteckning på det organ som administrerar databasen.

Vid sökning eller jämförelse med stöd av 17, 19 eller 21 § lagen om internationellt polisiärt samarbete i ett register som förs av en annan stat ska kontaktstället även registrera vilka uppgifter som har använts vid sökningen eller jämförelsen, syftet med åtgärden och vilken tjänsteman som beslutade att den skulle utföras. Förordning (2011:908)

3 kap. 10 §

  Uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 9 a § ska gallras två år efter registreringen. Förordning (2011:908)

3 kap. 12 §

  På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt uppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället informera om behandlingen av de mottagna uppgifterna och de resultat som har uppnåtts samt om behöriga tjänstemän enligt 4 c §.

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det svenska kontaktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 9 a § med anledning av ett visst uppgiftsutbyte. Det svenska kontaktstället ska även informera om behöriga tjänstemän enligt 4 c §. Förordning (2011:908)

3 kap. 14 §

  Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümrådsbeslutet, begära att få ta del av de uppgifter om informationsutbytet som har registrerats.

Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som sker enligt Prümrådsbeslutet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Datainspektionen informera om behöriga tjänstemän enligt 4 c §.
Förordning (2011:908)

3 kap. 15 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2011:908)

3 kap. 16 §

  Polismyndigheten får, efter samråd med Tullverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om samarbete enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2014:1180)

3 kap. 17 §

  Ny beteckning 16 § genom förordning (2011:908)

4 kap. 1 §

  I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, ska det svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt CBE-direktivet. Förordning (2015:782)

4 kap. 2 §

  Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2014:127)

4 kap. 3 §

  Bestämmelserna om gallring, spärrning och särskild upplysning i 3 kap. 5-7 §§ ska tillämpas även på personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:127)

4 kap. 4 §

  Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstället registrera sådana uppgifter som anges i 3 kap. 9 a §. Uppgifterna ska gallras två år efter registreringen.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. Förordning (2014:127)

4 kap. 5 §

  Det svenska kontaktstället har vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet motsvarande underrättelse- och informationsskyldighet som framgår av bestämmelserna i 3 kap. 11 och 12 §§. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2014:127)

4 kap. 6 §

  Bestämmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap. 13 och 14 §§ ska tillämpas även på behandling av personuppgifter som utbyts enligt CBE-direktivet. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2014:127)

4 kap. 7 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 3 kap. 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2014:127)

4 kap. 8 §

  Polismyndigheten får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om informationsutbyte enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:1180)

5 kap. 1 §

  Myndigheter som är behöriga att begära sökning i informationssystemet för viseringar (VIS) i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är central åtkomstpunkt enligt VIS-rådsbeslutet.

Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges i första stycket är behöriga att framställa en begäran om sökning. Förordning (2015:278)

5 kap. 2 §

  En begäran om sökning från en myndighet som anges i 1 § första stycket ska vara motiverad och skriftlig och ges in till den centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.

I brådskande fall får en begäran om sökning framställas muntligen. Den centrala åtkomstpunkten får i ett sådant fall göra en sökning i VIS utan att först kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda. Kontrollen ska i så fall utföras så snart som möjligt efter sökningen. Förordning (2015:278)

5 kap. 3 §

  Även utländska myndigheter som avses i artikel 6 i VIS-rådsbeslutet är behöriga att begära sökning i VIS i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

En myndighet som anges i 1 § första stycket och som tagit emot en begäran om sökning från en utländsk myndighet ska vidarebefordra begäran till den centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska också i dessa fall kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.
Förordning (2015:278)

5 kap. 4 §

  Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de enheter som anges i 1 § tredje stycket.

De myndigheter som anges i 1 § första stycket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid respektive myndighet som är behöriga att begära sökningar i VIS.
Förordning (2015:278)

5 kap. 5 §

  Vid sökning i VIS ska den centrala åtkomstpunkten registrera
   1. ändamålet med sökningen och typen av brott,
   2. ärendenummer,
   3. datum och tidpunkt för åtkomsten,
   4. om förfarandet i 2 § andra stycket tillämpades,
   5. vilka uppgifter som användes vid sökningen,
   6. vilka sökbegrepp som användes vid sökningen, och
   7. vem som begärde sökningen och vem som utförde den.

Registrerade uppgifter som utgör personuppgifter får behandlas endast för att övervaka att behandlingen av personuppgifter är lagenlig och för att i övrigt tillgodose skyddet av personuppgifter. Förordning (2015:278)

5 kap. 6 §

  Den myndighet som överför eller tillgängliggör personuppgifter för tredjeland eller en internationell organisation enligt 27 § andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska underrätta den centrala åtkomstpunkten om detta. Den centrala åtkomstpunkten ska registrera överföringen eller tillgängliggörandet.
Förordning (2015:278)

5 kap. 7 §

  Personuppgifter som har hämtats från VIS och som lagts in i systemet av en annan stat, får inte lämnas ut till den uppgifterna rör innan den stat som lagt in uppgifterna har beretts tillfälle att ange sin inställning till utlämnandet. Förordning (2015:278)

5 kap. 8 §

  Om någon begär hos en myndighet som anges i 1 § första stycket att oriktiga uppgifter om honom eller henne ska rättas eller att olagligt lagrade uppgifter om honom eller henne ska gallras, ska myndigheten underrätta viseringsmyndigheten i den stat som har lagt in uppgifterna i systemet. Detsamma gäller om myndigheten på annat sätt får vetskap om att uppgifter som behandlas i VIS är oriktiga.
Förordning (2015:278)

5 kap. 9 §

  Den som har begärt en åtgärd enligt 8 § ska inom två månader informeras om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av begäran och inom tre månader informeras om vad begäran har lett fram till. Förordning (2015:278)

5 kap. 10 §

  Uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat ska gallras när uppgifterna inte längre behövs för något av de ändamål som anges i 26 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Förordning (2015:278)

5 kap. 11 §

  Uppgifter som har registrerats enligt 5 och 6 §§ ska gallras ett år efter registreringen. Förordning (2015:278)

5 kap. 12 §

  Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling av personuppgifter som sker enligt VIS-rådsbeslutet.
Förordning (2015:278)

5 kap. 13 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet. Förordning (2015:278)

6 kap. 1 §

  I 2-4 §§ finns bestämmelser om tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen (Eurodacförordningen). Förordning (2015:278)

6 kap. 2 §

  Myndigheter som är behöriga att göra framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål i enlighet med Eurodacförordningen är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är kontrollmyndighet enligt Eurodacförordningen.

Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges i första stycket är behöriga att framställa en begäran om jämförelse. Kontrollmyndigheten ska löpande föra en förteckning över enheterna.
Förordning (2015:278)

6 kap. 3 §

  Vid framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter ska kontrollmyndigheten registrera de uppgifter som framgår av artikel 36 i Eurodacförordningen. Förordning (2015:278)

6 kap. 4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i Eurodacförordningen om tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål. Förordning (2015:278)