Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:234). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 §

  Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får beviljas under förutsättning att mottagaren är studieavgiftsskyldig.

Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stipendium.
Förordning (2014:234)

5 §

  Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets storlek.

I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordning (2011:304)

6 §

  Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Universitets- och högskolerådet lämna de uppgifter som myndigheten begär i fråga om beviljade stipendier.
Förordning (2012:731)