Luftfartsförordning (2010:770)

38 av 154 paragrafer (25 %) har ändrats i luftfartsförordning (2010:770) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:789). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 kap. 13 §

  För militär luftfart och annan luftfart för statsändamål gäller förordningen endast i den utsträckning som följer av 14 kap. Förordning (2013:944)

4 kap. 11 §

  Ett beslut om omhändertagande av ett flygcertifikat får meddelas av Polismyndigheten, åklagare eller Transportstyrelsen enligt 4 kap. 21 § luftfartslagen (2010:500).

Ett sådant beslut ska delges innehavaren, som omedelbart ska överlämna certifikatet till den som har meddelat beslutet. Om någon annan än Transportstyrelsen har meddelat beslutet, ska det genast anmälas dit. Beslutet ska därefter snarast möjligt och senast inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen tillsammans med certifikatet och en rapport om det inträffade.

Transportstyrelsen ska inom tre arbetsdagar pröva om certifikatet ska återlämnas till innehavaren. Anser Transportstyrelsen att certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § första stycket luftfartslagen, ska omhändertagandet omedelbart anmälas till Förvaltningsrätten i Linköping. Kommer en prövning enligt detta stycke inte till stånd inom tre arbetsdagar ska flygcertifikatet genast återlämnas till innehavaren.

Transportstyrelsen ska också anmäla till förvaltningsrätten när styrelsen själv har beslutat att omhänderta ett certifikat enligt 4 kap. 21 § första stycket luftfartslagen.

Om certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § andra stycket luftfartslagen, ska Transportstyrelsen återkalla certifikatet tills vidare. Förordning (2014:1284)

5 kap. 4 §

  Om befälhavaren har omhändertagit någon som har begått brott ombord, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenheten på den ort där landsättningen har skett.

Om befälhavaren avser att överlämna någon som har begått ett svårare brott ombord till en behörig myndighet, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenheten på den ort där överlämnandet ska ske.

När ett överlämnande till en utländsk myndighet har skett ska befälhavaren snarast underrätta Polismyndigheten.
Förordning (2014:1284)

6 kap. 16 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till flygplatser och om ordningen där. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till en viss flygplats och om ordningen där efter samråd med flygplatsen.

I föreskrifter enligt första stycket ska det område där föreskrifterna ska gälla anges. Förordning (2019:23)

8 kap. 3 §

  Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas eller begränsas. När det behövs ska Transportstyrelsen samråda med Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg finns i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.
Förordning (2013:908)

8 kap. 7 §

  Transportstyrelsen eller en flygtrafikledningsenhet ska, om inte hänsynen till luftfartsskyddet eller flygsäkerheten talar emot det, hindra ett luftfartyg att avgå eller uppmana det att landa
   1. på begäran av förundersökningsledaren i ett brottmål, om det behövs för efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen eller på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller annars för utredningen av ett sådant brott,
   2. på begäran av Polismyndigheten om det är absolut nödvändigt för efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen eller som har avvikit från en kriminalvårdsanstalt eller en annan anstalt där han eller hon har varit intagen på grund av en myndighets beslut, eller
   3. på begäran av en tulltjänsteman, om det är absolut nödvändigt för att en riktig tullkontroll ska kunna göras.

Första stycket gäller inte om brottet har begåtts på ett utländskt luftfartyg och ett ingripande inte får ske på grund av föreskrifter i en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2014:1284)

8 kap. 8 §

  Om ett luftfartyg inte landar trots en uppmaning enligt 6 eller 7 §, får den som har lämnat uppmaningen begära hjälp av Försvarsmakten för att få luftfartyget att landa. Detsamma gäller om luftfartyget inte kan nås med en uppmaning. Frågan om hjälpen ska ges prövas av Försvarsmakten med hänsyn till tillgången på lämpliga luftfartyg, flygsäkerheten och andra sådana omständigheter.

Om ett luftfartyg utan tillstånd befinner sig inom ett sådant restriktionsområde som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket och det kan antas att man på luftfartyget känner till detta, får Försvarsmakten förmå luftfartyget att lämna området eller att landa. Ett luftfartyg som kan antas ha passagerare ombord ska inte förmås att landa om det inte finns synnerliga skäl till det. Förordning (2013:944)

11 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter och ersättningar för kostnader för
   1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om luftfartyg och operatörer av obemannade luftfartygssystem,
   2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos luftfartyg och annan flygmateriel,
   3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om elevtillstånd, certifikat, medicinskt intyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av utländska certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än certifikatkontroll,
   4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt EU-förordningar på den civila luftfartens område, dock inte för trafiktillstånd enligt 7 kap. 10 § luftfartslagen eller för inspektioner av utländska luftfartyg, och
   5. handläggning av ärenden enligt artikel 15 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte beror på Transportstyrelsen eller förrättningsmannen, ska avgiften och styrelsens kostnader ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att betalning ska ske i förskott.

Avgifter får bestämmas upp till full kostnadstäckning i fråga om
   1. drifttillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter och luftballong,
   2. bruksflygtillstånd,
   3. utbildningstillstånd,
   4. underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med tillstånd,
   5. verksamhet med luftfartyg av kulturhistoriskt värde som bedrivs utan

vinstsyfte, och
   6. tillsyn av flygläkare, kontrollanter och delegerad verksamhet. Förordning (2020:74)

12 kap. 3 §

  När den som har ett svenskt drifttillstånd hyr in ett utländskt luftfartyg, får Transportstyrelsen ingå överenskommelse med en annan stat om övertagande av tillsyn av luftfartyget.

När ett svenskregistrerat luftfartyg hyrs ut till en utländsk fysisk eller juridisk person får Transportstyrelsen ingå överenskommelse med en annan stat, eller den myndighet i en annan stat som har ansvaret för tillsynen av luftfartyg, om överlämnande av tillsynsansvaret för det uthyrda luftfartyget.

Transportstyrelsen får ingå överenskommelse om övertagande eller överlämnande av ansvaret för tillsyn över luftvärdighet och luftfartygsunderhåll med Danmark eller Norge eller med den myndighet i någon av dessa stater som har ansvaret för sådan tillsyn. Förordning (2011:869)

13 kap. 1 §

  Till böter döms den som uppsåtligen
   1. bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om restriktionsområden med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §,
   2. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av 1 kap. 7, 8 eller 9 § i beslut om undantag från lagrum som anges i dessa paragrafer,
   3. bryter mot föreskrifter om märkning av luftfartyg som har meddelats med stöd av 2 kap. 7 §,
   4. bryter mot föreskrifter om behörighetskrav för den som fullgör uppgifter som kontrollant vid flygprov eller som instruktör vid flygträning på marken som har meddelats med stöd av 4 kap. 4 §,
   5. fullgör en uppgift som befälhavare för luftfartyg utan att uppfylla de villkor som gäller enligt 5 kap. 1 §,
   6. vid fullgörande av uppgifter ombord på ett luftfartyg av betydelse för flygsäkerheten bryter mot föreskrifter om påverkan av alkohol eller andra medel, eller föreskrifter om arbets- och vilotider, som har meddelats med stöd av 5 kap. 7 §,
   7. bryter mot Transportstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om inrättande, underhåll och drift av flygplatser,
   8. bryter mot föreskrifter om landningsförbud som meddelats med stöd av 6 kap. 1 § första stycket, 2 § eller 3 § första stycket,
   9. bryter mot förbud eller villkor som har meddelats med stöd av 6 kap. 9 §,
   10. bryter mot föreskrifter om tillträde till eller om ordning på flygplatser som har meddelats med stöd av 6 kap. 16 §,
   11. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § första stycket, 2 § första stycket eller 3 § första stycket om drifttillstånd, bruksflygtillstånd respektive tillstånd att bedriva utbildning,
   12. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av 7 kap. 9 § om tillstånd för att hyra in eller hyra ut luftfartyg,
   13. bryter mot föreskrifter om trafikregler för luftfarten som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 1 §,
   14. bryter mot förbud enligt 8 kap. 3 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av den bestämmelsen att från luftfartyg kasta eller släppa ut föremål som kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa,
   15. bryter mot föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas eller begränsas enligt 8 kap. 3 § andra stycket,
   16. bryter mot föreskrifter om var luftfartyg får passera Sveriges gräns och om vilka flygvägar som ska följas inom landet enligt 8 kap. 5 §,
   17. bryter mot föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av 8 kap. 12 § om lufttransport av visst gods,
   18. bryter mot 8 kap. 14 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av den bestämmelsen genom att inte medföra flygcertifikat eller motsvarande handling ombord på ett luftfartyg, eller
   19. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 10 kap. 9 §. Förordning (2019:23)

13 kap. 3 §

  En domstol ska genast sända en kopia av dom och uppgift om certifikat till Transportstyrelsen, om en innehavare av ett flygcertifikat har

1. dömts för     
a) brott vid fullgörande av uppgift av betydelse för flygsäkerheten ombord på ett luftfartyg eller inom
markorganisationen,     
b) olovligt tillgrepp av luftfartyg eller motordrivet fordon,
eller     
c) brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen
(2004:519),     
2. dömts till annan påföljd än böter för brott mot
      a) 3 kap. brottsbalken,
      b) 4 kap. brottsbalken,
      c) 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller 6 kap. 1 eller 4 och 15 §§ brottsbalken,
      d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,
      e) 13 kap. brottsbalken, eller
      f) 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.

När en domstol meddelar dom eller beslut i ett mål där underrättelseskyldighet gäller enligt första stycket, ska domstolen underrätta Transportstyrelsen.

Om en innehavare av ett flygcertifikat har åtalats för något brott som anges i första stycket och certifikatet har omhändertagits eller återkallats tills vidare, ska domstolen omedelbart underrätta Transportstyrelsen om åklagaren lägger ned åtalet eller domstolen frikänner den tilltalade.

Läggs förundersökningen ned eller beslutar åklagaren att inte väcka åtal när ett certifikat har omhändertagits eller återkallats tills vidare, ska den myndighet som meddelat beslutet sända en underrättelse om detta till Transportstyrelsen. Förordning (2018:621)

13 kap. 4 §

  Bestämmelserna i 3 § gäller också innehavare av elevtillstånd och av sådana certifikat som anges i 6 kap. 19 § första stycket luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 3 § gäller också den som innehar ett utländskt certifikat som har godkänts här i landet. Transportstyrelsen bestämmer om den utländska myndighet som har utfärdat certifikatet ska underrättas om det inträffade.
Förordning (2010:1536)

13 kap. 5 §

  Om Polismyndigheten finner anledning att anta att den som innehar elevtillstånd, certifikat, behörighetsbevis, godkänt utländskt certifikat eller behörighetsbevis inte uppfyller kraven för innehavet, ska myndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning av någon som avses i första stycket finner att han eller hon är olämplig att inneha elevtillståndet, certifikatet, behörighetsbeviset eller godkännandet ska läkaren eller psykologen anmäla det till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1284)

13 kap. 6 §

  Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett svårare brott ombord på ett luftfartyg och har överlämnats till Polismyndigheten, ska myndigheten omedelbart underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om detta och om utredningens resultat. Åklagaren ska underrätta departementet om sitt beslut i åtalsfrågan.

Det som sägs i första stycket gäller när en svensk medborgare är misstänkt för att ha begått ett sådant brott ombord på ett utländskt luftfartyg. Förordning (2014:1284)

14 kap. 1 §

  De ord och uttryck som definieras i 14 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500) har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2013:944)

14 kap. 2 §

  Försvarsmakten får, med de begränsningar som anges i 14 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500), meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om militär luftfart.

Försvarsmaktens föreskriftsrätt gäller inte flygtrafiktjänst i Sverige eller personal som certifierats inom detta område.

Försvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsförordningen (1999:1354) utgör militär luftfart. Förordning (2013:944)

14 kap. 3 §

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om
   1. utländsk militär luftfarts verksamhet i Sverige som bedrivs inom ramen för
      a) en övning med svenska förband som sker enligt regeringens medgivande, eller
      b) internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet, och
   2. finsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Försvarsmakten får också besluta om sådan verksamhet i ett enskilt fall.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om utländska militära luftfartygs tillträde till svenskt område.
Förordning (2020:789)

14 kap. 4 §

  I andra fall än som avses i 3 § ska ett utländskt statsluftfartyg följa bestämmelserna för civil luftfart och framföras enligt anvisningarna från svensk flygtrafikledning.

Luftfartyg som är i nöd inom svenskt område ska ange detta med internationell signal och snarast anmäla förhållandet till närmaste svensk flygtrafikledningsenhet.
Förordning (2013:944)

14 kap. 5 §

  Försvarsmakten får efter att ha hört Försvarets materielverk meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om luftfart som utförs i Sverige av en annan stat, eller ett företag med säte i en annan stat, och som avser underhåll, modifiering eller utprovning för militära ändamål.
Om verksamheten berör civil luftfart eller annan luftfart för statsändamål, ska Försvarsmakten besluta efter att ha hört Transportstyrelsen. Förordning (2013:944)

14 kap. 6 §

  Inom militär luftfart ska en anmälan enligt 5 kap. 4 § andra stycket luftfartslagen (2010:500) göras till Försvarsmakten. Förordning (2013:944)

14 kap. 7 §

  Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg har omhändertagit någon som har begått brott ombord, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på den ort där landsättningen har skett. Förordning (2014:1284)

14 kap. 8 §

  Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg avser att överlämna någon som har begått ett svårare brott ombord till en behörig myndighet, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på den ort där överlämnande ska ske.

Har ett överlämnande enligt första stycket skett till en utländsk myndighet, ska befälhavaren snarast underrätta Försvarsmakten.

Om befälhavaren avser att överlämna någon till en utländsk myndighet, ska han eller hon, om det är möjligt, först höra Försvarsmakten. Förordning (2014:1284)

14 kap. 9 §

  Bestämmelsen i 5 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) gäller också följande personal i markorganisationen inom militär luftfart:
   1. personal som utför klargöringstjänst eller annan flygunderhållstjänst,
   2. flygstridsledare, och
   3. flygledare när de ingår i det militära luftfartssystemet. Förordning (2013:944)

14 kap. 10 §

  Försvarsmakten får efter att ha hört Socialstyrelsen meddela föreskrifter för eller i ett enskilt fall besluta för besättningen på ett militärt luftfartyg i fråga om tjänstgöring under påverkan av alkohol eller något annat medel. Förordning (2013:944)

14 kap. 11 §

  Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om tillstånd inom det militära luftfartssystemet.

Försvarsmakten prövar frågor om tillstånd enligt första stycket. Förordning (2013:944)

14 kap. 12 §

  Försvarsmakten får efter att ha hört Transportstyrelsen meddela trafikregler för militär luftfart.
Förordning (2013:944)

14 kap. 13 §

  Försvarsmakten får besluta om och ta ut avgift för sin tillståndsgivning och tillsyn. Förordning (2013:944)

14 kap. 14 §

  Försvarsmakten får inom militär luftfart meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om förbud mot transport med luftfartyg eller om särskilda villkor för sådan transport, om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten eller luftfartsskyddet. Förordning (2013:944)

14 kap. 15 §

  För annan luftfart för statsändamål gäller bestämmelserna i denna förordning, utom
   1. 7 kap.,
   2. 9 kap.,
   3. 11 kap. 3 § första stycket 4,
   4. 12 kap. 1-4 §§, och
   5. 14 kap. 1-14 §§.
Förordning (2013:944)

14 kap. 16 §

  Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda myndigheter som bedriver annan luftfart för statsändamål och med beaktande av 14 kap. 7 § luftfartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om annan luftfart för statsändamål i frågor som regleras i
   1. 3-5 kap., 8 kap. och 11 kap. 1 § luftfartslagen, samt
   2. 3 kap. 1-5 §§, 4 kap. 1, 5-8, 10, 12 och 15 §§, 5 kap. 1, 2 och 6 §§, 8 kap. 6-10 och 12 §§ och 11 kap. 3 § denna förordning.

Transportstyrelsen får också i ett enskilt fall besluta om det som regleras i de bestämmelser som anges i andra stycket, liksom i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda myndigheter som bedriver annan luftfart för statsändamål meddela de övriga föreskrifter som behövs med hänsyn till flygsäkerheten, inklusive flygoperativa bestämmelser.
Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta i sådana frågor och i ett enskilt fall besluta om undantag från sådana föreskrifter.

Om Transportstyrelsen föreskriver att den som tjänstgör på ett luftfartyg som bedriver annan luftfart för statsändamål ska ha ett särskilt bevis på sin behörighet, gäller vad som föreskrivs om sådana behörighetsbevis i 4 kap.
luftfartslagen. Förordning (2013:944)

14 kap. 17 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om utländsk luftfart som samverkar med svensk annan luftfart för statsändamål.
Förordning (2013:944)

14 kap. 18 §

  Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten utövar tillsyn över att bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs i fråga om militär luftfart. Förordning (2013:944)

14 kap. 19 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs i fråga om annan luftfart för statsändamål. Förordning (2013:944)

14 kap. 20 §

  Försvarsmakten och Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (2013:944)

14 kap. 21 §

  Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får överlämna en förvaltningsuppgift i anslutning till föreskrifter som avses i 14 kap. 10 § luftfartslagen (2010:500) till någon annan. Förvaltningsuppgifter som överlämnas får innefatta myndighetsutövning.
Förordning (2013:944)

14 kap. 22 §

  Om ett utländskt statsluftfartyg har fått tillstånd till luftfart inom svenskt område, gäller bestämmelserna i denna förordning, eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, bara om detta beslutades när tillståndet gavs. Förordning (2013:944)

14 kap. 23 §

  Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får med stöd av 14 kap. 13 § luftfartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att viss luftfart ska följa reglerna för militär luftfart eller annan luftfart för statsändamål. Innan ett sådant beslut fattas ska myndigheterna samråda med varandra. I förekommande fall ska yttrande också inhämtas från Försvarets materielverk.
Förordning (2013:944)

14 kap. 24 §

  Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får för militär luftfart respektive annan luftfart för statsändamål i de avseenden som behandlas i luftfartslagen (2010:500) meddela ytterligare föreskrifter som gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.
Förordning (2013:944)