Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1741). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap upphävdes 2014-05-01 genom SFS 2014:111


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


12 §

  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, kan bidraget betalas ut vid två tillfällen. Förordning (2010:1741)

13 §

  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande och att villkoren för bidraget har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2010:1741)