Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:50). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:
   - alkohol och narkotika,
   - utsatta barn och deras familjer,
   - att motverka våld mot kvinnor,
   - att ge stöd till efterlevande personer,
   - att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter, och
   - att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.
Förordning (2017:889)

2 §

  Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att
   1. stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till
      a) att människor, som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen, eller
      b) skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen,
   2. inom de angivna områdena ge stöd till organisationernas
      a) informations- och opinionsbildande arbete,
      b) förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation,
      c) hälsofrämjande verksamhet, och
   3. främja nationella insatser för riksorganisationerna eller de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse genom att statsbidraget kommer organisationernas lokala eller samordnande arbete till del samt stödja organisationer som främjar förutsättningar för sådant socialt arbete som avses i 1 §.

Med ett riksintresse avses i denna förordning att organisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt.
Förordning (2012:461)

7 §

  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:50)

10 §

  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.
Förordning (2019:50)

11 §

  Innan Socialstyrelsen beviljar statsbidrag enligt denna förordning ska myndigheten höra Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om bidrag får avse en tidsperiod om högst ett år. Förordning (2013:914)

15 §

  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande personer samt att främja en god hälsa i befolkningen. Redovisningen ska innehålla
   1. uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för, och
   2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 § samt hur behoven av verksamheten har beaktats vid bedömningen av beviljande av bidrag.

Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av bidragsgivningen. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §. Förordning (2012:461)

19 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:50)

20 §

  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:50)

21 §

  För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer som fått statsbidrag enligt denna förordning i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för och det syfte som anges i 2 §.

I fråga om fördelningen av medel enligt andra stycket tillämpas bestämmelserna i 7, 9-11, 13 och 16-20 §§.
Förordning (2019:50)