Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

10 av 27 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1721). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


3 §

  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Förordning (2015:839)

3 a §

  Ett ämne ska anses vara en sådan slutprodukt eller ett sådant huvudsyfte med en produktionsprocess som avses i 1 kap. 2 a § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, om processen normalt är optimerad för att producera ämnet.

Även ett sådant ämne som en produktionsprocess normalt inte är optimerad för att producera ska anses vara en slutprodukt eller huvudsyftet med processen, om ämnet
   1. har ett annat användningsområde än energiändamål, och
   2. under den senaste tvåårsperioden, eller den kortare del av tiden som ämnet funnits på marknaden, har haft ett genomsnittligt försäljningspris per kilo som under samma tid överstiger 40 procent av det genomsnittliga försäljningspriset per kilo av det ämne som processen normalt är optimerad för.

Andra stycket gäller inte ämnen som har uppkommit direkt i jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet. Förordning (2018:1721)

3 b §

  De ämnen som anges i bilaga IX punkterna e, f och h-o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513, ska inte anses vara slutprodukter som en produktionsprocess direkt ska producera eller huvudsyftet med processen. Förordning (2018:1721)

17 §

  Statens energimyndighet får ge ett hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige kan styrka att
   1. kraven för hållbarhetsbesked är uppfyllda för de biodrivmedel och flytande biobränslen som under den perioden läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi och för de flytande biobränslen som använts i yrkesmässig verksamhet och som varken utgör eller ingår i bränsle som är skattepliktigt enligt samma lag, och
   2. detta har kontrollerats på det sätt som anges i 14 §.

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att styrka hållbarheten hos biodrivmedel och flytande biobränslen i samband med att hållbarhetsbesked ges för en avgränsad tidsperiod. Förordning (2018:1721)

19 §

  Det kontrollsystem som ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är livsmedelsbaserat ska innehålla de rutiner som anges i 14 §. Förordning (2015:839)

20 §

  Det kontrollsystem som ska visa att ett livsmedelsbaserat biodrivmedel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven, ska innehålla rutiner som säkerställer att varje parti biodrivmedel
   1. går att spåra till den anläggning där det har producerats, och
   2. har producerats i en anläggning som omfattas av ett intyg från en oberoende revisor eller annan oberoende granskare med motsvarande kompetens om att kraven uppfylls.

Krav på spårbarhet enligt första stycket 1 ska uppfyllas enligt de rutiner som anges i 14 §. I fråga om en anläggning som producerar biogas som levereras via rörledning krävs dock endast att det visas att samma mängd biogas som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen om skatt på energi har köpts in från den anläggningen.

Den som köper biodrivmedel endast från leverantörer som har anläggningsbesked, får uppfylla första stycket 2 genom en rutin som säkerställer att intyget finns tillgängligt hos en tidigare leverantör i produktionskedjan. Förordning (2015:839)

22 §

  Statens Energimyndighet får ge ett anläggningsbesked som avser en viss avgränsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige styrker att
   1. kraven för anläggningsbesked är uppfyllda för de biodrivmedel som under den perioden läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi, och
   2. detta har kontrollerats på det sätt som sägs i 19 § eller genom uppgifter som säkerställer det som sägs i 20 § första stycket 1 och 2. Förordning (2015:839)

23 §

  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 19-22 §§. Förordning (2015:839)

24 §

  Den oberoende granskaren ska vara oberoende i förhållande till de företag och personer han granskar.

Den oberoende granskaren ska ha den tekniska och ekonomiska kompetens som krävs, med hänsyn till den granskade verksamhetens art och omfattning, för att utföra den oberoende granskningen.

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om hur den oberoende granskarens oberoende och kompetens ska visas av den rapporteringsskyldige. Förordning (2015:839)

25 §

  Statens energimyndighet ska skicka uppgift om meddelade och återkallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked till Skatteverket. Förordning (2015:839)