Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

87 av 153 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:309). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 kap. 2 §

  Med utbildning avses i förordningen kommunal vuxenutbildning, om inte något annat framgår.
Förordning (2020:461)

1 kap. 3 §

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska utformas så att den enskildes studier inom någon av dessa delar av den kommunala vuxenutbildningen kan kombineras med studier inom den kommunala vuxenutbildningens andra delar.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier inom andra delar av den kommunala vuxenutbildningen och andra skolformer inom skolväsendet. Förordning (2020:461)

1 kap. 4 §

  I de fall kommunal vuxenutbildning anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 8 § skollagen (2010:800) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till en enskild entreprenör om entreprenören har fått ett tillstånd enligt 6 kap. 1 § för motsvarande utbildning. Rektorns uppgifter enligt 2 kap. 10 § får dock inte överlämnas till entreprenören.

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket när det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå har en kommun eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 9-11 §§ studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2020:747)

2 kap. 1 §

  Med verksamhetspoäng avses i denna förordning ett mått på studieomfattningen eller valideringen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.
Förordning (2020:461)

2 kap. 2 §

  Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller för validering av kunskaper av motsvarande omfattning.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiesärskolepoäng.

En årsstudieplats inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning motsvarar 800 verksamhetspoäng. Förordning (2020:461)

2 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och delkurser samt orienteringskurser.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå finns det nationella kurser, orienteringskurser, individuella kurser och komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför.

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns det nationella kurser.

Inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finns det nationella kurser och orienteringskurser. Inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå finns det även komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng som eleverna genomför. Förordning (2021:96)

2 kap. 4 §

  Nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning får delas upp i delkurser. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå får nationella kurser delas upp i delkurser om nationella delkurser saknas.
Förordning (2020:461)

2 kap. 5 §

  En ny kurs ska ge kunskaper i ett befintligt ämne eller i ett nytt ämne. Med ny kurs avses en ny nationell kurs.

En huvudman eller annan intressent får ansöka hos Statens skolverk om en ny kurs inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förordning (2020:461)

2 kap. 6 §

  En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs och ska ha ett eller flera av följande syften:
   - medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,
   - ge ökade studietekniska färdigheter,
   - vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,
   - ge tillfälle till validering,
   - ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål,
   - ge stöd i form av yrkessvenska,
   - ge grundläggande digital kompetens, och
   - ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng. Förordning (2018:753)

2 kap. 10 §

  Rektorn beslutar om
   1. vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta,
   2. vilka individuella kurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta, och
   3. huruvida nationella kurser ska delas upp i delkurser enligt 4 § och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta. Förordning (2016:458)

2 kap. 11 §

  För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Av kursplanen ska följande framgå:
   - kursens syfte,
   - kursens centrala innehåll,
   - antalet verksamhetspoäng som kursen omfattar, och
   - kunskapskraven för kursen.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, inklusive för nationella delkurser, och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.
Förordning (2020:461)

2 kap. 12 §

  För kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska det finnas en kursplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. Av kursplanen ska kunskapskraven för varje kurs framgå.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplanen. Förordning (2016:1052)

2 kap. 13 §

  För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:
   - ämnets syfte,
   - varje kurs som ingår i ämnet,
   - det centrala innehållet för varje kurs,
   - antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs omfattar, och
   - kunskapskraven för varje kurs.

Förutom när det gäller ämnen som är gymnasiegemensamma enligt bilaga 2 till skollagen (2010:800) får Statens skolverk meddela föreskrifter om ämnesplaner. Sådana föreskrifter får innebära att vissa kurser eller ämnen bara får anordnas på vissa utbildningar. Förordning (2020:461)

2 kap. 14 §

  För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpassningar av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever. Förordning (2016:458)

2 kap. 15 §

  Kursplaner ska inte finnas för orienteringskurser.
Sådana kurser ska inte heller ingå i ämnesplaner, och gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng ska inte beräknas för dem. Detsamma gäller för individuella kurser.
Förordning (2013:360)

2 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-07-01
I 20 kap. 8 § skollagen (2010:800) anges att hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev och att planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

I den individuella studieplanen ska omfattningen av studierna anges i verksamhetspoäng när det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Om utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska det i planen anges vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar eller vilket studieområde inom kommunal vuxenutbildning som utbildningen är inriktad mot. Vidare ska i förekommande fall målen för individuella kurser framgå av planen.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras.

Rektorn ansvarar för att planen revideras och att hemkommunen informeras om revideringen. Förordning (2021:96)

2 kap. 17 a §

  Studiehandledning kan tillhandahållas elever inom kommunal vuxenutbildning på ett språk som eleven behärskar.
Förordning (2016:458)

2 kap. 18 §

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av
   - kurser i svenska,
   - kurser svenska som andraspråk,
   - kurser i engelska,
   - kurser i matematik,
   - grundläggande kurser i samhällsorienterande ämnen,
   - kurser i samhällskunskap,
   - kurser i religionskunskap,
   - kurser i historia,
   - kurser i geografi,
   - grundläggande kurser i naturorienterande ämnen,
   - kurser i fysik,
   - kurser i kemi, och
   - kurser i biologi.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen och grundläggande kurs i naturorienterande ämnen bedrivs i form av en inledande kurs och en fortsättningskurs.
Förordning (2018:753)

2 kap. 19 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form av kurser inom alla ämnen som finns i gymnasieskolan med undantag av specialidrott, om inte något annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § tredje stycket. Dessutom får det finnas komvuxarbete.

Därutöver får kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå bedrivas i form av kurser med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om vilka kurser som omfattas av den rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan som avses i 20 kap. 19 b § skollagen (2010:800). Det ska vara fråga om kurser som är vanligt förekommande som förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar.
Förordning (2021:96)

2 kap. 20 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Rektorn ska för varje elev som genomför ett komvuxarbete utse en lärare att vara ansvarig för komvuxarbetet.
Förordning (2021:96)

2 kap. 20 a §

  Har upphävts genom förordning (2016:1052)

2 kap. 21 §

  Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan utom träningsskolan bedrivs i form av kurser i
   - svenska,
   - svenska som andraspråk,
   - engelska,
   - matematik,
   - samhällskunskap,
   - religionskunskap,
   - historia,
   - geografi,
   - fysik,
   - kemi,
   - biologi,
   - hem- och konsumentkunskap, och
   - teknik.
Förordning (2020:461)

2 kap. 22 §

  Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan bedrivs i form av kurser i
   - språk och kommunikation,
   - natur och miljö, och
   - individ och samhälle.
Förordning (2020:461)

2 kap. 23 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form av kurser inom alla ämnen som finns i gymnasiesärskolan med undantag av idrott och hälsa. Dessutom får det finnas komvuxarbete.

Därutöver får kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå bedrivas i form av kurser med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasie-särskolan ska ge.

Rektorn ska för varje elev som genomför ett komvuxarbete utse en lärare att vara ansvarig för komvuxarbetet.
Förordning (2021:96)

2 kap. 24 §

  Har upphävts genom förordning (2016:458)

3 kap. 1 §

  I 20 kap. 11-11 b, 19-19 b, 20, 20 a och 31 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning. I detta kapitel finns ytterligare bestämmelser om behörighet och bestämmelser om urval.
Förordning (2020:461)

3 kap. 2 §

  Behörig att tas emot till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är också den som är yngre än det som anges i 20 kap. 11 § eller 20 § första stycket respektive 20 kap. 11 a § första stycket eller 20 a § första stycket skollagen (2010:800), om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.
Förordning (2020:461)

3 kap. 3 §

  Behörig att tas emot till en kurs i ämnet modersmål inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå är endast den som har det aktuella språket som sitt modersmål.
Förordning (2020:461)

3 kap. 4 §

  Behörig att tas emot till en kurs i ämnet svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå är endast den som har ett annat språk än svenska som modersmål. Förordning (2020:461)

3 kap. 5 §

  En elev i gymnasieskolan är inte behörig att tas emot i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå i en kurs som eleven under hela eller någon del av kurstiden i kommunal vuxenutbildning studerar i gymnasieskolan.

En elev i gymnasiesärskolan är inte behörig att tas emot i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning i en kurs som eleven under hela eller någon del av kurstiden i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning studerar i gymnasiesärskolan. Förordning (2020:461)

3 kap. 7 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande
   1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
   3. är eller riskerar att bli arbetslös,
   4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
   5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen.
Förordning (2021:96)

3 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande
   1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   2. inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant program,
   3. är eller riskerar att bli arbetslös,
   4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
   5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Förordning (2021:96)

4 kap. 3 §

  Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av den eller de av dessa lärare som har behörighet att undervisa i det ämne som betyget avser.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och dessa lärare inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade lärare som inte är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Förordning (2014:855)

4 kap. 4 §

  Bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) samt 2 och 3 §§ gäller inte för lärare som saknar legitimation och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva undervisning
   1. i modersmål,
   2. i ett yrkesinriktat ämne (yrkesämne) i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå, eller
   3. på en orienteringskurs eller en individuell kurs i kommunal vuxenutbildning.

Första stycket gäller bara i de fall läraren bedriver sådan undervisning som avses i samma stycke 1, 2 eller 3.
Förordning (2020:461)

4 kap. 6 §

  Betyg ska sättas på varje avslutad delkurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som inte motsvarar träningsskolan.

För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs ska ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. Förordning (2020:461)

4 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev har nått målen för komvuxarbetet, ska betyget E användas. I annat fall ska betyget F användas.

Betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat sig.

När komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Förordning (2021:96)

4 kap. 8 a §

   Träder i kraft 2021-07-01
Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska beteckningen E användas om eleven har nått målen för komvuxarbetet.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förordning (2021:96)

4 kap. 9 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Kunskapskrav ska finnas för betygen A-E och Godkänt.

Kunskapskraven för betygen A, C, E och Godkänt ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Förordning (2021:96)

4 kap. 10 §

  Nationella prov ska användas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i de kurser som anges i 10 a § och inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Syftet med proven är att stödja betygssättningen.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl. Förordning (2017:1109)

4 kap. 10 a §

  Nationella prov ska användas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i
   1. engelska kurserna 5 och 6,
   2. matematik kurserna 1-4, och
   3. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspråk kurserna 1 och 3.

Proven ska vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa perioder.

Lärarna inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska använda nationella prov i slutet av kurserna B, C och D. Förordning (2017:1109)

4 kap. 10 b §

  Eleven ska skriva uppsatserna i de nationella proven i engelska och svenska eller svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå på dator eller annan digital enhet.

Rektorn får besluta att eleven inte behöver skriva uppsatserna i proven på dator eller annan digital enhet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2017:1109)

4 kap. 10 c §

  Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om eleven vara avidentifierade för den bedömande läraren. I de fall där syftet med avidentifieringen inte kan uppfyllas utan betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen får det dock göras undantag från kravet på avidentifiering.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avidentifiering av nationella prov. Skolverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om nationella prov och om skyldighet att delta i nationella prov. Förordning (2019:689)

4 kap. 11 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Beslut om betyg ska dokumenteras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i sådana intyg som avses i 20 kap. skollagen (2010:800) samt i denna förordning. Med beslut om betyg avses beslut att
   1. sätta betyg efter varje avslutad kurs och delkurs, på komvuxarbetet eller efter prövning, och
   2. inte sätta betyg enligt 20 kap. 39 § skollagen.

Beslut enligt första stycket 2 markeras i betygskatalogen med ett horisontellt streck.

Beslut om betyg och intyg ska genast kunna sammanställas för varje enskild elev. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Förordning (2021:96)

4 kap. 12 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.

Det som anges i första stycket om kurser gäller också för komvuxarbetet.

Om den som har genomgått en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållen yrkesutbildning) vill ha ett utdrag ur betygskatalogen, ska det finnas en bilaga till utdraget. Av bilagan ska det framgå vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för. Om personen kan visa att personen i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Förordning (2021:96)

4 kap. 13 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Den som har fått betyget Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap eller grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen (fortsättningskurs) i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

Den som har fler betyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå än som avses i första stycket får själv bestämma vilka övriga betyg som ska ingå i slutbetyget. I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå, om eleven har fått ett sammanfattande betyg på kursen i sin helhet. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas in i slutbetyget.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som är jämförbara eller alternativa eller som överlappar varandra.

I slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får betyg tas in från sådan utbildning och motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap. Förordning (2021:96)

4 kap. 14 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxen- utbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
   1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1,
   2. engelska, kursen 5,
   3. matematik, kursen 1 a, och
   4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
   1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
   2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng. Förordning (2021:308)

4 kap. 15 §

   Träder i kraft 2021-07-01
En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det ska finnas två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. Förordning (2021:96)

4 kap. 15 a §

   Träder i kraft 2021-07-01
En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
   1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
   2. engelska, kurserna 5 och 6,
   3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
   4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
   1. historia om 100 gymnasiepoäng,
   2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
   3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
   4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.
Förordning (2021:96)

4 kap. 15 b §

   Träder i kraft 2021-07-01
En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
   1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
   2. engelska, kurserna 5 och 6,
   3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
   4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
   1. historia om 50 gymnasiepoäng,
   2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
   3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng,
   4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi, och
   5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan. Förordning (2021:96)

4 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i historia som omfattar 100 gymnasiepoäng, får rektorn besluta att detta betyg ska omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia och en kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att de två sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra kurser i samma ämne.
Förordning (2021:96)

4 kap. 17 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Kurser i teckenspråk som utgör gymnasiegemensamt ämne i gymnasieskolan får ersätta en eller flera sådana kurser som avses i 14, 15 a och 15 b §§ för döva eller hörselskadade elever med undantag av kurser i svenska.

Kurser i svenska för döva respektive engelska för döva får ersätta kurser i svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska enligt 14, 15 a eller 15 b § för döva elever.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av rektorn.
Förordning (2021:96)

4 kap. 18 §

  I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap. ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsvarande ingå, med undantag av betyg på kursen idrott och hälsa 1.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.
Förordning (2015:1046)

4 kap. 20 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Examensbevis ska utfärdas för den som har uppfyllt kraven för en examen enligt detta kapitel. Av examensbeviset ska det framgå
   1. om beviset avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen,
   2. vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar eller vilket studieområde inom kommunal vuxenutbildning som utbildningen är inriktad mot,
   3. om personen har fått grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och beviset avser en yrkesexamen,
   4. vilka kurser som beviset avser, vilka av kurserna som ingår i examen och i förekommande fall vilka som har lästs utöver det som krävs för examen, hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattat och vilket betyg som har satts på varje kurs, och
   5. att ett godkänt gymnasiearbete eller ett godkänt komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har genomförts och vad det har innehållit. Förordning (2021:96)

4 kap. 20 a §

   Träder i kraft 2021-07-01
Komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Beviset ska innehålla uppgifter om utbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Beviset kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan. Av komvuxbeviset ska det framgå
   1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar,
   2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg personen har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § eller 20 kap. 39 § skollagen (2010:800) eller om intyg har utfärdats, och
   3. om personen har genomfört ett komvuxarbete eller ett gymnasiesärskolearbete med betyget E, vad arbetet i så fall har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för arbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen av lärandet också framgå av komvuxbeviset. Vidare ska det framgå vilken eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsuppgifter som personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även innehålla en bedömning av hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet. Förordning (2021:309)

4 kap. 21 §

   Träder i kraft 2021-07-01
För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller komvuxbeviset.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som är jämförbara eller alternativa eller som överlappar varandra.
Förordning (2021:96)

4 kap. 22 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Betygsdokument och utdrag ur betygskatalogen ska utfärdas av rektorn.

En anteckning ska göras i betygskatalogen om att slutbetyg, examensbevis eller komvuxbevis har utfärdats och om betygets eller bevisets innehåll. Förordning (2021:96)

4 kap. 23 §

  Om betyg inte har kunnat sättas enligt 20 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska detta markeras med ett horisontellt streck i dokumenten enligt detta kapitel. Förordning (2020:461)

4 kap. 24 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Betygssättning efter en validering sker inom kommunal vuxenutbildning genom prövning.

Bestämmelserna om betygssättning samt utfärdande av betyg, examensbevis och komvuxbevis i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid prövning.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om prövning. Förordning (2021:96)

4 kap. 26 §

  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av de dokument som har nämnts i detta kapitel.
När det gäller föreskrifter som rör examensbevis ska Skolverket samråda med Universitets- och högskolerådet samt Myndigheten för yrkeshögskolan. Förordning (2012:746)

5 kap. 1 §

  I 24 kap. 10 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att Kriminalvården ansvarar för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt.
Förordning (2020:461)

5 kap. 6 §

  Rektorn ansvarar för att en individuell studieplan upprättas enligt 2 kap. 16 § andra och tredje styckena för varje elev som deltar i utbildning enligt detta kapitel.
Förordning (2016:458)

5 kap. 7 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser och, utom i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser. Inom utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska det även finnas individuella kurser och sådant komvuxarbete som avses i 2 kap. 3 § andra stycket. Inom utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska det även finnas sådant komvuxarbete som avses i 2 kap. 3 § fjärde stycket.

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2, 4 och 6-10 §§, 16 § andra och tredje styckena samt 17-20 och 21-23 §§ om kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §.
Förordning (2021:96)

5 kap. 8 §

  För utbildningen ska de kursplaner eller ämnesplaner tillämpas som är meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning inom skolväsendet.

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpassningar av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever.
Förordning (2016:458)

5 kap. 10 §

  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
   3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Förordning (2013:700)

5 kap. 10 a §

  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från och med det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig att delta i utbildningen. Förordning (2016:458)

5 kap. 11 §

  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 § tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.
Förordning (2020:461)

5 kap. 12 §

  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
   3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Förordning (2020:461)

5 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2016:458)

5 kap. 15 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17-21 §§ och 20 kap. 35-45 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 6-26 §§ när det gäller kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 4 kap. 8, 8 a, 10, 13, 21 och 24-26 §§. Förordning (2021:96)

6 kap. 1 §

  Tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet får enligt föreskrifterna i detta kapitel ges till
   1. en enskild utbildningsanordnare för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning som på uppdrag av juridiska personer anordnas för uppdragsgivarnas räkning och för de personer som uppdragsgivarna utser, och
   2. en folkhögskola för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Tillstånd enligt första stycket får inte avse slutbetyg.
Förordning (2020:461)

6 kap. 2 §

  Med enskild utbildningsanordnare avses i detta kapitel en enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning.

Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare gäller även en folkhögskola som bedrivs av en kommun eller en region.
Förordning (2019:1087)

6 kap. 7 §

  Rektorn ansvarar för att en individuell studieplan upprättas enligt 2 kap. 16 § andra och tredje styckena för varje elev som deltar i utbildning enligt detta kapitel.
Förordning (2016:458)

6 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser.

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2 och 8 §§, 16 § andra och tredje styckena samt 17-19 och 21-23 §§ om kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för mot-svarande utbildning enligt detta kapitel, med undantag av bestämmelserna om komvuxarbete. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §.

Kurserna får delas upp i delkurser om det är fråga om kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller om det är fråga om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 8 § skollagen (2010:800). Förordning (2021:96)

6 kap. 9 §

  För utbildningen ska de kursplaner eller ämnesplaner tillämpas som är meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning inom skolväsendet.

För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Nödvändiga anpassningar av kursplanen får även göras för döva eller hörselskadade elever.
Förordning (2016:458)

6 kap. 11 §

  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
   3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 2-4 §§ och 5 § första stycket tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Förordning (2013:700)

6 kap. 11 a §

  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig att delta i utbildningen. Förordning (2016:458)

6 kap. 12 §

  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 2 och 3 §§ och 5 § andra stycket tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå. Förordning (2020:461)

6 kap. 13 §

  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
   1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
   2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
   3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 2-4 §§ och 5 § andra stycket tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förordning (2020:461)

6 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2016:458)

6 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17-21 §§ och 20 kap. 35-45 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 9-12 och 22-26 §§ när det gäller kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel, med undantag av bestämmelserna om komvuxarbete, delkurser, examensbevis, komvuxbevis, orienteringskurser och individuella kurser. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 4 kap. 10 och 24-26 §§. Förordning (2021:96)

6 kap. 18 §

  En folkhögskola som enligt 24 kap. skollagen (2010:800) anordnar utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska snarast lämna uppgift till elevens hemkommun om när eleven börjar utbildningen och när elevens utbildning upphör, eleven frivilligt avbryter eller på annat sätt avslutar utbildningen. Förordning (2016:458)

6 kap. 19 §

  Tillstånd enligt 1 § lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och elektronisk underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet. Förordning (2016:597)

6 kap. 23 §

  Om en kommun som ska lämna ersättning enligt 24 kap. 15 § skollagen (2010:800) inte anordnar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, ska ersättningen bestämmas med ledning av Statistiska centralbyråns officiella statistik över kommunernas kostnader för utbildning i svenska för invandrare. Förordning (2016:458)

7 kap. 6 §

  En kommun som i sin kommunala vuxenutbildning på gymnasial nivå har tagit emot fler nordiska sökande än det antal svenska elever som är bosatta i kommunen och som samtidigt genomgår vuxenutbildning på gymnasial nivå i något annat nordiskt land, har rätt till ersättning för det överskjutande antalet elever.
Förordning (2019:521)

7 kap. 7 §

  En region som i sin kommunala vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller i svenska för invandrare har tagit emot nordiska sökande har rätt till ersättning. Förordning (2020:461)

7 kap. 8 §

  Ersättningens storlek i de fall som avses i 6 och 7 §§ beslutas av regeringen.

Ansökan om sådan ersättning görs hos Statens skolverk som beslutar om ersättningen i det enskilda fallet och betalar ut beloppen snarast möjligt.

Skolverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och elektronisk underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet.
Förordning (2016:597)

7 kap. 9 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 6 kap. 20 § samt om återkallelse av sådant tillstånd och tillfälligt verksamhetsförbud enligt 6 kap. 25 § första stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1065)

Whoops, looks like something went wrong.