Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

8 av 26 paragrafer (31 %) har ändrats i lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:846). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


5 §

  Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det skäligen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma att meddelas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta substansen i avvaktan på åklagarens beslut.

Bestämmelserna i 10, 25, 28-30, 32-34 och 37-48 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte på förfarandet hos Tullverket i frågor som gäller omhändertagande i avvaktan på beslut om förstörande eller på förfarandet hos Polismyndigheten. Lag (2018:846)

7 §

  När Polismyndigheten, Tullverket eller en åklagare häver ett beslag av en sådan substans som avses i 2 § får den som häver beslaget besluta att omhänderta substansen, om förutsättningarna enligt 5 § är uppfyllda. En åklagare får även besluta att omhänderta en substans i de fall där rätten häver ett beslag. Lag (2014:653)

13 §

  Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ska yttra sig inom viss tid i frågan om substansen är av sådant slag som anges i 2 §, om åklagaren begär det. Lag (2013:636)

14 §

  Åklagare inom åklagarväsendet får anlita biträde av Polismyndigheten eller Tullverket vid utredning av frågor om förstörande enligt denna lag.

Vid ett förhör tillämpas följande bestämmelser i 23 kap.
rättegångsbalken:
   - 4 § om objektivitet,
   - 6 § om rätt att hålla förhör,
   - 10 § om vem som får närvara vid förhör, och
   - 12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.

Vid tillämpningen av 23 kap. 4 § rättegångsbalken ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den från vilken substansen har omhändertagits. Lag (2014:653)

18 §

  Vid åklagarens handläggning enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 6 § om service,
   - 7 § om tillgänglighet,
   - 8 § om samverkan mellan myndigheter,
   - 9 § om utgångspunkter för handläggningen,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 13 § om tolkning och översättning,
   - 14 och 15 §§ om ombud och biträde,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av beslut,
   - 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
   - 45 § om beslutsmyndighetens åtgärder.

Vid handläggning av en fråga om förstörande tillämpas även följande bestämmelser i förvaltningslagen:
   - 25 § om kommunikation, och
   - 26 § första och andra styckena om remiss.

I fråga om allmän åklagare ska dock bestämmelsen om jäv i 7 kap. 6 § rättegångsbalken tillämpas. Lag (2018:846)

19 §

  Åklagarens beslut om omhändertagande eller förstörande får överklagas hos tingsrätt av en enskild som berörs av beslutet. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till åklagaren. Överklagandet ska ha kommit in till åklagaren inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Beslut om omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid.

Om åklagaren inte avvisar överklagandet enligt 45 § förvaltningslagen (2017:900), ska han eller hon tillsammans med eget yttrande överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten. Lag (2018:846)

22 §

  När Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket ska yttra sig enligt 13 §, ska myndigheten så snart det kan ske ta ställning till om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att substansen förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara. Lag (2013:636)

23 §

  Om Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket har yttrat sig enligt 13 §, ska myndigheten skyndsamt underrätta åklagaren om ändrade förhållanden som kan påverka ett beslut enligt denna lag.

Har åklagaren underrättats enligt första stycket och är ärendet föremål för domstolsprövning, ska åklagaren skyndsamt överlämna en kopia av underrättelsen till domstolen.
Lag (2013:636)