Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik

13 av 17 paragrafer (76 %) har ändrats i förordning (2011:1126) om kollektivtrafik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:566). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2016:1213)

6 §

  Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning) och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket. Förordning (2016:1213)

7 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet som anges i 4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får även besluta om sådana undantag i enskilda fall. Ett beslut om undantag får förenas med villkor. Förordning (2016:1213)

8 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt 7 § och för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1-4 kap. i den lagen. Förordning (2016:1213)

9 §

  I artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om direkttilldelade avtal i vissa fall.

Offentliggörande enligt första stycket ska även ske i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Förordning (2020:566)

10 §

  Europeiska kommissionen har utarbetat standardformulär för offentliggörande av upphandlingar. Formulären finns tillgängliga via Europeiska unionens publikationsbyrå.
Förordning (2016:1213)

11 §

  Bestämmelserna i 12-16 §§ kompletterar 4 a kap. 6 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i fråga om annonsering av upphandling. Förordning (2016:1213)

12 §

  En annons om upphandling enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och 14 kap. 16 § första stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå.

Av 8 kap. 7 a § och 14 kap. 16 § andra stycket lagen om upphandling av koncessioner framgår att annonser enligt första stycket även ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

I 14 och 15 §§ finns bestämmelser om tidpunkt för publicering av annonser på nationell nivå och om innehållet i sådana annonser. Förordning (2020:566)

13 §

  En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska kunna visa vilken dag den skickat en annons enligt 12 § första stycket till Europeiska unionens publikationsbyrå. Förordning (2016:1213)

14 §

  En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, får inte publicera en annons enligt 12 § första stycket i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå.
Förordning (2020:566)

15 §

  En annons som publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggörs nationellt på något annat sätt av en behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, ska innehålla samma information som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå. Annonsen ska även innehålla en uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån.
Förordning (2020:566)

16 §

  En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras. Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla. Förordning (2016:1213)

17 §

  En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning av upphandling som avser
   1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, eller
   2. tjänstekoncession för kollektivtrafik. Förordning (2016:1213)