Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

5 av 19 paragrafer (26 %) har ändrats i förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:51). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


4 §

  Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och ett grundbidrag. Att verksamhetsbidraget även får avse vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet följer av 3 § andra stycket.

Grundbidraget lämnas till organisationer vars huvudsakliga ändamål är att stödja dem som vårdar eller hjälper någon närstående som avses i 1 §. Grundbidraget ska vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer. Grundbidraget får dock inte lämnas till en organisation som fått motsvarande form av bidrag med stöd av någon annan författning.
Förordning (2013:919)

6 §

  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:51)

9 §

  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 7 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2019:51)

18 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:51)

19 §

  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:51)