Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

18 av 24 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:586). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Myndigheten ska
   1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
   2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om yrkeshögskolan,
   3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara för sådana försäkringar som anges där,
   4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan,
   5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina och utbildningsbevis,
   6. pröva frågor om stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis,
   7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk,
   8. pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, och
   9. svara för att sammanställa uppgifter om nivån på kvalifikationer enligt förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Förordning (2015:546)

3 §

  Myndigheten ska främja utvecklingen av
   1. utbildningarna inom yrkeshögskolan,
   2. de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, och
   3. de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Myndigheten ska även främja kvaliteten i de utbildningar som anges i första stycket 1-3. Förordning (2014:1004)

4 §

  Myndigheten ska
   1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och
   2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.

Tillsynen och kvalitetsgranskningen ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys och avse enskilda utbildningar. Kvalitetsgranskningen ska även avse utbildningsanordnarens eget kvalitetsarbete. Kvalitetsgranskningen kan därutöver ha en övergripande karaktär utifrån olika teman. Förordning (2016:156)

4 a §

  Myndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till utbildningsanordnaren.
Förordning (2016:156)

5 §

  Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning. Resultaten ska även publiceras uppdelat på varje granskad utbildning. Myndigheten ska lämna en redovisning av resultaten till de granskade verksamheterna.
Förordning (2016:156)

6 §

  Myndigheten ska
   1. främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för, och
   2. stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering. Förordning (2017:1113)

7 §

  Myndigheten ska när det gäller myndighetens ansvarsområde
   1. framställa statistik,
   2. till statistikansvariga myndigheter årligen lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar, och
   3. till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av kommenterad statistik för utbildningar och med en analys och bedömning av utvecklingen.

De uppgifter som avses i första stycket 2 ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

All individbaserad statistik som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Förordning (2016:1049)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2016:156)

9 §

  Myndigheten ska
   1. svara för uppföljning av användningen av stöd och annan uppföljning inom sitt ansvarsområde, och
   2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF). Förordning (2016:1049)

9 a §

  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om
   1. yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,
   2. utbudet av utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, och
   3. utbudet av utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
Förordning (2014:1004)

10 a §

  Myndigheten ska vid behov samråda med Folkbildningsrådet när det gäller myndighetens uppgifter i fråga om tolkutbildningar.

Myndigheten ska samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt Universitets- och högskolerådet när det gäller tillämpningen av olika EU-verktyg för exempelvis utveckling av yrkesutbildning och mobilitet.
Förordning (2016:1049)

12 §

  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:586)

13 §

  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. Rådet ska bistå myndigheten med information inom yrkeshögskolans område.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst åtta ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. Förordning (2018:758)

13 a §

  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det rådgivande organet ska
   1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som ska beviljas stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och
   2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som stöd lämnas för enligt 4 § 1 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. De andra ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska företräda universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. Förordning (2018:758)

13 b §

  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Det rådgivande organet ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. Förordning (2015:546)

15 §

  Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av myndigheten efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

En ledamot i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av myndigheten efter samråd med företrädare för den konstnärliga professionen för en tid av längst tre år.

Ledamöterna i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer utses av myndigheten efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst sex år. Förordning (2015:546)

18 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska tas ut för
   1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med 3 000 kronor per utbildningsomgång, och
   2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2014:1004)

19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1066)