Lag (2011:1200) om elcertifikat

22 av 91 paragrafer (24 %) har ändrats i lag (2011:1200) om elcertifikat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:316). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-30


1 kap. 1 §

  Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att
   1. inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge
      a) år 2020 nå målet om att finansiera 15,2 terawattimmar ny förnybar elproduktion,
      b) till år 2030 nå målet om att utöka elcertifikatssystemet med 18 terawattimmar nya elcertifikat, och
      c) för perioden fram till 2045 uppfylla volymrelaterade förpliktelser, och
   2. år 2020 nå det nationella målet om att finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion jämfört med år 2002. Lag (2017:813)

1 kap. 2 §

  I denna lag betyder
   1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller torv,
   2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi,
   3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsenheter bakom samma mätpunkt,
   4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,
   5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el,
   6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt 4 kap. 11 § sker den 1 april,
   7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt,
   8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det
      a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,
      b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller
      c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins
   - sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och
   - sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2. Lag (2017:1234)

2 kap. 11 §

  Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av el efter utgången av år 2045. Lag (2017:813)

3 kap. 15 §

  En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

I fråga om rättelse av personuppgifter ska första stycket tillämpas i stället för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:316)

3 kap. 17 §

  Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret. Lag (2018:316)

4 kap. 1 §

  Kvotpliktiga är
   1. elleverantörer,
   2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt,
   3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,
   4. elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät, och
   5. elintensiva industrier som har registrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 1 a §

  Kvotplikten inträder när en
   1. elleverantör börjar leverera el,
   2. elanvändare börjar använda el som avses i 1 § 2 eller 3,
   3. elproducent börjar leverera el som avses i 1 § 4, eller
   4. elintensiv industri har registrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 1 b §

  Kvotplikten upphör när en
   1. elleverantör upphör att leverera el,
   2. elanvändare upphör att använda el som avses i 1 § 2 eller 3,
   3. elproducent upphör att leverera el som avses i 1 § 4, eller
   4. elintensiv industri har avregistrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 4 §

  Kvotplikten ska beräknas genom att det antal megawattimmar el som sålts eller använts under beräkningsåret multipliceras med den kvot för beräkningsåret som anges i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 12 a §. Lag (2017:813)

4 kap. 4 a §

  Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt enligt 4 § ska såld el anses motsvara den mängd el som elleverantören har fakturerat elanvändare för under beräkningsåret.
Lag (2015:624)

4 kap. 4 b §

  Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt enligt 4 § ska den del av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret. Lag (2015:624)

4 kap. 5 §

  Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som
   1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel),
   2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft),
   3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,
   4. får dras av eller återbetalas enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi, om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 c,
   5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som har en installerad effekt om högst 50 kilowatt,
   6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
   7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mängden el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger 60 megawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikten.
Lag (2017:1217)

4 kap. 5 a §

  Den kvot som avses i 4 § ska bestämmas genom att en grundterm för beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år. Lag (2017:813)

4 kap. 5 b §

  Grundtermen ska bestämmas genom att det antal terawattimmar som anges inom parentes för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år:
   - 2018 (22,97 terawattimmar),
   - 2019 (24,64 terawattimmar),
   - 2020 (26,15 terawattimmar),
   - 2021 (23,85 terawattimmar),
   - 2022 (24,22 terawattimmar),
   - 2023 (24,62 terawattimmar),
   - 2024 (24,54 terawattimmar),
   - 2025 (24,73 terawattimmar),
   - 2026 (25,47 terawattimmar),
   - 2027 (26,69 terawattimmar),
   - 2028 (27,18 terawattimmar),
   - 2029 (27,71 terawattimmar),
   - 2030 (27,33 terawattimmar),
   - 2031 (25,87 terawattimmar),
   - 2032 (24,40 terawattimmar),
   - 2033 (22,27 terawattimmar),
   - 2034 (20,13 terawattimmar),
   - 2035 (18,73 terawattimmar),
   - 2036 (17,00 terawattimmar),
   - 2037 (16,00 terawattimmar),
   - 2038 (14,00 terawattimmar),
   - 2039 (12,00 terawattimmar),
   - 2040 (10,00 terawattimmar),
   - 2041 (08,00 terawattimmar),
   - 2042 (06,00 terawattimmar),
   - 2043 (04,00 terawattimmar),
   - 2044 (02,00 terawattimmar), och
   - 2045 (01,00 terawattimmar).
Lag (2017:813)

4 kap. 5 c §

  Justeringstermen ska bestämmas genom att avvikelser för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år.

Avvikelserna ska avse skillnaden mellan å ena sidan faktiska och nya prognostiserade beräkningar och å andra sidan tidigare beräkningar för beräkningsåret i fråga om annullering, med utgångspunkt i
   1. produktion i anläggningar som godkändes för tilldelning av elcertifikat före den 1 januari 2012, och
   2. kvotpliktig elanvändning, om beräkningen avser avvikelser för åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från. Lag (2017:813)

4 kap. 5 d §

  Avvikelser som avser åren efter det år som justeringstermerna ska gälla från ska läggas på de beräkningsår då avvikelserna inträffar. Lag (2017:813)

4 kap. 5 e §

  Avvikelser som avser åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från ska normalt läggas på endast detta år eller på detta år och det närmast efterföljande året. Avvikelserna får dock vid behov fördelas på det år som justeringstermerna ska gälla från och högst tre av de efterföljande åren. Avvikelserna ska fördelas jämnt över de år som avvikelserna läggs ut på. Lag (2017:813)

4 kap. 5 f §

  Kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas minst vartannat år till och med år 2045. Kvoterna ska bestämmas senast året innan det år de ska träda i kraft. Lag (2017:813)

4 kap. 6 §

  Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten ska registrera den kvotpliktige.

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 utan att ha gjort en anmälan om det, ska myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om registrering gäller omedelbart. Lag (2017:813)

4 kap. 8 §

  Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen göra en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten upphörde. Tillsynsmyndigheten ska avregistrera den som anmälan avser.

Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons kvotplikt har upphört utan att den registrerade har gjort en anmälan som avses i första stycket, ska myndigheten avregistrera denne. Innan avregistrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.
Lag (2017:813)

4 kap. 12 a §

  Regeringen får meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikten. Lag (2017:813)

7 kap. 7 §

  Har upphävts genom lag (2018:316)