Lag (2011:1200) om elcertifikat

28 av 101 paragrafer (28 %) har ändrats i lag (2011:1200) om elcertifikat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:963). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge till 2030 nå det med Norge gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion och till och med 2035 uppfylla volymrelaterade förpliktelser. Lag (2020:963)

1 kap. 2 §

  I denna lag betyder
   1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller torv,
   2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi,
   3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsenheter bakom samma mätpunkt,
   4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,
   5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el,
   6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt 4 kap. 11 § sker den 1 april,
   7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt,
   8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det
      a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,
      b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller
      c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins
   - sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och
   - sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2. Lag (2017:1234)

2 kap. 11 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av förnybar el efter utgången av 2035.

För tiden dessförinnan får inte elcertifikat tilldelas för produktion av förnybar el
   1. i anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2021,
   2. enligt 8 eller 9 § om den varaktiga produktionsökningen genomförts eller den ombyggda anläggningen tagits i drift efter den 31 december 2021. Lag (2020:963)

2 kap. 11 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Innehavaren av en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat ska till tillsynsmyndigheten anmäla en sådan produktionsökning som avses i 11 § andra stycket 2 innan ökningen genomförs. Lag (2020:963)

2 kap. 13 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Regeringen får meddela föreskrifter om att den tidpunkt som avses i 11 § andra stycket 1 och 2 i stället ska infalla en senare dag som Sverige och Norge kan ha kommit överens om.
Lag (2020:963)

3 kap. 15 §

  En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

I fråga om rättelse av personuppgifter ska första stycket tillämpas i stället för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:316)

3 kap. 15 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Kontoföringsmyndigheten får avsluta ett elcertifikatskonto och utan ersättning till kontohavaren ta bort kvarvarande elcertifikat på kontot om
   1. kontohavaren begär det eller lämnar sitt samtycke till åtgärden och kontot inte innehåller fler än femtio certifikat, eller
   2. kontohavaren
      a) inte motsätter sig åtgärden,
      b) inte har använt kontot under en längre tid och det endast finns ett fåtal certifikat kvar, och
      c) har avregistrerats som kvotpliktig eller inte längre är innehavare av en anläggning som är godkänd för tilldelning av certifikat. Lag (2020:963)

3 kap. 17 §

  Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret. Lag (2018:316)

4 kap. 1 §

  Kvotpliktiga är
   1. elleverantörer,
   2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt,
   3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,
   4. elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät, och
   5. elintensiva industrier som har registrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 1 a §

  Kvotplikten inträder när en
   1. elleverantör börjar leverera el,
   2. elanvändare börjar använda el som avses i 1 § 2 eller 3,
   3. elproducent börjar leverera el som avses i 1 § 4, eller
   4. elintensiv industri har registrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 1 b §

  Kvotplikten upphör när en
   1. elleverantör upphör att leverera el,
   2. elanvändare upphör att använda el som avses i 1 § 2 eller 3,
   3. elproducent upphör att leverera el som avses i 1 § 4, eller
   4. elintensiv industri har avregistrerats.
Lag (2017:813)

4 kap. 4 §

  Kvotplikten ska beräknas genom att det antal megawattimmar el som sålts eller använts under beräkningsåret multipliceras med den kvot för beräkningsåret som anges i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 12 a §. Lag (2017:813)

4 kap. 4 a §

  Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt enligt 4 § ska såld el anses motsvara den mängd el som elleverantören har fakturerat elanvändare för under beräkningsåret.
Lag (2015:624)

4 kap. 4 b §

  Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt enligt 4 § ska den del av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret. Lag (2015:624)

4 kap. 5 §

  Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som
   1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel),
   2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft),
   3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,
   4. får dras av eller återbetalas enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi, om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 c,
   5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som har en installerad effekt om högst 50 kilowatt,
   6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
   7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mängden el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger 60 megawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikten.
Lag (2017:1217)

4 kap. 5 a §

  Den kvot som avses i 4 § ska bestämmas genom att en grundterm för beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år. Lag (2017:813)

4 kap. 5 b §

   Träder i kraft 2021-01-01
Grundtermen ska bestämmas genom att det antal terawattimmar som anges inom parentes för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år:
   - 2020 (26,15 terawattimmar),
   - 2021 (23,85 terawattimmar),
   - 2022 (24,22 terawattimmar),
   - 2023 (24,62 terawattimmar),
   - 2024 (25,54 terawattimmar),
   - 2025 (27,73 terawattimmar),
   - 2026 (30,47 terawattimmar),
   - 2027 (35,69 terawattimmar),
   - 2028 (36,18 terawattimmar),
   - 2029 (36,71 terawattimmar),
   - 2030 (36,33 terawattimmar),
   - 2031 (34,87 terawattimmar),
   - 2032 (33,40 terawattimmar),
   - 2033 (31,27 terawattimmar),
   - 2034 (29,13 terawattimmar), och
   - 2035 (27,73 terawattimmar).
Lag (2020:963)

4 kap. 5 c §

  Justeringstermen ska bestämmas genom att avvikelser för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år.

Avvikelserna ska avse skillnaden mellan å ena sidan faktiska och nya prognostiserade beräkningar och å andra sidan tidigare beräkningar för beräkningsåret i fråga om annullering, med utgångspunkt i
   1. produktion i anläggningar som godkändes för tilldelning av elcertifikat före den 1 januari 2012, och
   2. kvotpliktig elanvändning, om beräkningen avser avvikelser för åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från. Lag (2017:813)

4 kap. 5 d §

  Avvikelser som avser åren efter det år som justeringstermerna ska gälla från ska läggas på de beräkningsår då avvikelserna inträffar. Lag (2017:813)

4 kap. 5 e §

  Avvikelser som avser åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från ska normalt läggas på endast detta år eller på detta år och det närmast efterföljande året. Avvikelserna får dock vid behov fördelas på det år som justeringstermerna ska gälla från och högst tre av de efterföljande åren. Avvikelserna ska fördelas jämnt över de år som avvikelserna läggs ut på. Lag (2017:813)

4 kap. 5 f §

   Träder i kraft 2021-01-01
Kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas minst vartannat år till och med 2035. Kvoterna ska bestämmas senast året före det år de ska träda i kraft. Lag (2020:963)

4 kap. 6 §

  Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten ska registrera den kvotpliktige.

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 utan att ha gjort en anmälan om det, ska myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om registrering gäller omedelbart. Lag (2017:813)

4 kap. 8 §

  Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen göra en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten upphörde. Tillsynsmyndigheten ska avregistrera den som anmälan avser.

Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons kvotplikt har upphört utan att den registrerade har gjort en anmälan som avses i första stycket, ska myndigheten avregistrera denne. Innan avregistrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.
Lag (2017:813)

4 kap. 12 a §

  Regeringen får meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikten. Lag (2017:813)

6 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En innehavare av en anläggning ska betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen gjorts på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats
   1. i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 1 §,
   2. vid rapportering enligt 2 kap. 3 § andra och tredje styckena, eller
   3. i en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §.

En innehavare av en anläggning ska även betala en sanktionsavgift till staten för sådana elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om

tilldelningen avser en produktionsökning som skulle ha anmälts till tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 11 a §.

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift. Avgiften ska beräknas enligt 1 § andra stycket. Perioden för beräkning av elcertifikatspriset ska dock vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett beslut om sanktionsavgift får inte avse elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut.
Lag (2020:963)

6 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om en avgift enligt detta kapitel inte har betalats efter betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Lag (2020:963)

7 kap. 7 §

  Har upphävts genom lag (2018:316)

8 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:
   1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 2 § första och andra styckena,
   2. registrering enligt 3 kap. 3-5 §§,
   3. avvisning enligt 3 kap. 7 §,
   4. avslag enligt 3 kap. 8 §,
   5. rättelse enligt 3 kap. 15 §, och
   6. avslut av elcertifikatskonton enligt 3 kap. 15 a §.
Lag (2020:963)