Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:840). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra relevanta samhällsområden, såväl nationellt som internationellt,
   2. analysera kulturområdets samlade finansiering,
   3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragen inom kulturpolitiken,
   4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt,
   5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet,
   6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter, och
   7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2011:1235)

12 §

  Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den 1 mars vartannat år till regeringen redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort. Förordning (2020:840)

Whoops, looks like something went wrong.