Skatteförfarandelag (2011:1244)

384 av 938 paragrafer (41 %) har ändrats i skatteförfarandelag (2011:1244) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:954). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 kap. 1 §

  I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.


AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

1 kap. - Lagens innehåll

2 kap. - Lagens tillämpning

3 kap. - Definitioner och förklaringar


AVDELNING II. FÖRETRÄDARE

4 kap. - Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

5 kap. - Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare

6 kap. - Ombud


AVDELNING III. REGISTRERING

7 kap. - Registrering


AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT

8 kap. - Preliminärskattesystemets grunder

9 kap. - Godkännande för F-skatt

10 kap. - Skatteavdrag för preliminär skatt

11 kap. - Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

12 kap. - Skattetabeller


AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING

13 kap. - Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 a kap. - Godkännande för tonnagebeskattning


AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER

14 kap. - Syftet med kontrolluppgifter

15 kap. - Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

16 kap. - Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

17 kap. - Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

18 kap. - Kontrolluppgift om ränteutgifter

19 kap. - Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

20 kap. - Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

21 kap. - Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter

22 kap. - Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

22 a kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

22 b kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

23 kap. - Kontrolluppgift om utländska förhållanden

24 kap. - Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

25 kap. - Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

26 kap. - Skattedeklaration

27 kap. - Skalbolagsdeklaration

28 kap. - Preliminär inkomstdeklaration

29 kap. - Syftet med inkomstdeklaration

30 kap. - Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

31 kap. - Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

32 kap. - När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?

33 kap. - Särskilda uppgifter

33 a kap. - Land-för-land-rapporter

33 b kap. - Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

34 kap. - Informationsuppgifter

35 kap. - Periodiska sammanställningar

36 kap. - Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

37 kap. - Föreläggande

38 kap. - Formkrav


AVDELNING VII. DOKUMENTATION

39 kap. - Dokumentationsskyldighet


AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

40 kap. - Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

41 kap. - Revision

42 kap. - Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

42 a kap. - Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran


AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING

43 kap. - Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning


AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER

44 kap. - Vitesföreläggande

45 kap. - Bevissäkring

46 kap. - Betalningssäkring


AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL

47 kap. - Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll


AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER

48 kap. - Förseningsavgift

49 kap. - Skattetillägg

49 a kap. - Återkallelseavgift

49 b kap. - Dokumentationsavgift

49 c kap. - Rapporteringsavgift

50 kap. - Kontrollavgift

51 kap. - Befrielse från särskilda avgifter

52 kap. - Beslut om särskilda avgifter


AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER

53 kap. - Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

54 kap. - Beslut om särskild inkomstskatt

55 kap. - Beslut om preliminär skatt

56 kap. - Beslut och besked om slutlig skatt

57 kap. - Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

58 kap. - Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

59 kap. - Ansvar för skatter och avgifter

60 kap. - Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt


AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

61 kap. - Skattekonton

62 kap. - Betalning av skatter och avgifter

63 kap. - Anstånd med betalning av skatter och avgifter

64 kap. - Återbetalning av skatter och avgifter

65 kap. - Ränta


AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL

66 kap. - Omprövning

67 kap. - Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal


AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET

68 kap. - Besluts verkställbarhet

69 kap. - Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring

70 kap. - Indrivning

71 kap. - Övriga bestämmelser om verkställighet.
Lag (2020:437)

2 kap. 1 §

  Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt
   1. kupongskattelagen (1970:624),
   2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
   3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
   4. tullagen (2016:253),
   5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
   6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och
   7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2016:286)

2 kap. 4 §

  Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.
Lag (2014:943)

3 kap. 1 §

  I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §

arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §

beskattningsår i 4 och 5 §§

beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §

beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §

beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §

byggarbetsplats i 39 kap. 2 §

byggverksamhet i 39 kap. 2 §

deklarationsombud i 6 kap. 4 §

europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §

europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §

europeiska politiska partier i 7 a §

europeiska politiska stiftelser i 7 a §

felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §

fordonsserviceverksamhet i 39 kap. 2 §

förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §

granskningsledare i 8 §

handling i 9 §

hemortskommun i 10 §

huvudinkomst i 11 kap. 3 §

journalminne i 42 kap. 2 §

juridisk person i 11 §

kassaregister i 39 kap. 2 §

konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 §

kropps- och skönhetsvårdsverksamhet i 39 kap. 2 §

livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet i 39 kap. 2 §

näringsverksamhet i 14 §

partihandel i 39 kap. 2 §

punktskatt i 15 §

regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §

restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §

skönsbeskattning i 57 kap. 1 §

slutlig skatt i 56 kap. 2-7 §§

särskilda avgifter i 17 §

torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §

tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §

verksamhetslokal i 18 §

överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §

överskjutande punktskatt i 16 §.
Lag (2018:243)

3 kap. 4 §

  Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

För          avses med beskattningsår
1. skatt enligt
      a) inkomstskattelagen (1999:1229),
      b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
      c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1-4, och
      d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, samt avgift enligt
      e) lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift      beskattningsår enligt 
          1 kap. 13-15 §§ 
          inkomstskattelagen 
          eller, för svenska 
          handelsbolag, 
          räkenskapsåret
2. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket
6-10          det kalenderår som 
          skatten ska betalas för 
          eller det beskattningsår 
          då skatteunderlag för 
          avkastningsskatt ska tas 
          upp enligt 13 § lagen om 
          avkastningsskatt på 
          pensionsmedel
3. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.      det kalenderår då 
          ersättningen betalas ut
4. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas för
redovisningsperioder      beskattningsår enligt 
          1 kap. 14 § 
          mervärdesskattelagen
5. annan mervärdesskatt      det kalenderår då den 
          felaktiga debiteringen 
          har gjorts, eller 
          förvärvet eller 
          omsättningen har skett
6. punktskatt som ska redovisas för
redovisningsperioder      beskattningsår enligt 
          1 kap. 14 § 
          mervärdesskattelagen
7. punktskatt enligt
      a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,
      b) 27-28 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
      c) 26-27 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
      d) 4 kap. 2-2 b §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller
      e) 8 a § lagen (2016:1067) om
skatt på kemikalier i viss elektronik  det kalenderår under 
          vilket beslutet om 
          återbetalning eller 
          kompensation, eller 
          beslutet om beskattning 
          vid oegentlighet eller 
          felaktiga uppgifter, har 
          meddelats
8. annan punktskatt      det kalenderår då den 
          händelse som medför 
          skattskyldighet har 
          inträffat
9. övriga skatter      det kalenderår som 
          skatten ska betalas 
          för
10. arbetsgivaravgifter och avgifter
som ingår i slutlig skatt    det kalenderår som 
          avgiften ska betalas 
          för.
Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår. Lag (2020:571)

3 kap. 5 §

  Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och tredje styckena.

I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:
   - 1 januari-31 december,
   - 1 maj-30 april,
   - 1 juli-30 juni, eller
   - 1 september-31 augusti.

Detta gäller vid tillämpning av
   - 26 kap. 33 b § (när en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden beskattningsår ska lämnas),
   - 28 kap. 3 § andra stycket (när en preliminär inkomstdeklaration ska lämnas),
   - 32 kap. 2 § (när en inkomstdeklaration ska lämnas),
   - 49 kap. 10 och 15 §§ (tillgängliga avstämningsuppgifter),
   - 55 kap. 2 § första stycket (debitering av preliminär skatt),
   - 56 kap. 10 § (besked om slutlig skatt),
   - 62 kap. 4 § första stycket och 5 § (betalning av preliminär skatt),
   - 65 kap. 5, 6, 9, 17 och 18 §§ (beräkning av ränta),
   - 66 kap. 13 och 26 §§ (omprövning av beslut om debitering av preliminär skatt), samt
   - 67 kap. 15 § (överklagande av beslut om debitering av preliminär skatt). Lag (2015:633)

3 kap. 7 §

  Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier). Lag (2014:1390)

3 kap. 7 a §

  Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Lag (2016:1061)

3 kap. 17 §

  Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift. Lag (2020:437)

5 kap. 3 §

  Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen. Lag (2013:369)

5 kap. 5 §

  Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med mottagaren av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska avtalet gälla om det har ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos mottagaren av ersättningen.

Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter. Lag (2012:835)

6 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - ombud för en utländsk beskattningsbar person (2 och 3 §§), och
   - deklarationsombud (4-8 §§).

I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo. Lag (2013:369)

6 kap. 2 §

  En utländsk beskattningsbar person som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet. Lag (2013:369)

6 kap. 3 §

  En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i
   1. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och
   2. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Lag (2017:189)

6 kap. 5 §

  Ett deklarationsombud får
   1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,
   2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,
   3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och
   4. begära anstånd med att lämna deklaration.

Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk beskattningsbar person som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda denne i frågor som gäller mervärdesskatt.
Lag (2013:369)

7 kap. 1 §

  Skatteverket ska registrera
   1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
   2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
   3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,
   4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b-13 §§ samma lag,
   5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,
   6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1-3 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,
   7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
   8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9-13 §§ mervärdesskattelagen,
   9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
   10. den som är skattskyldig enligt
      a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
      b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
      c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
      d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
      e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
      f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
      g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
      h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
      i) 8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
      j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
      k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
      l) lagen (2018:1139) om skatt på spel,
      m) lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller
      n) 4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
   11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4-6 §§,
   12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och
   13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2020:571)

7 kap. 2 §

  Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller övertas.

Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verksamhet.

En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks. Lag (2012:835)

7 kap. 2 a §

  Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas.

Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas. Lag (2014:1474)

10 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),
   - huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),
   - undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (4-13 §§),
   - anmälningsskyldighet för utbetalare (14 §),
   - huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (15 §),
   - undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning (16-18 §§),
   - skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (19 §),
   - återbetalning av skatteavdrag (20 §),
   - föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag (21 §), och
   - åtagande att göra skatteavdrag (22 §).
Lag (2016:64)

10 kap. 3 §

  Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även
   1. pension,
   2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
   3. engångsbelopp på grund av personskada,
   4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),
   5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,
   6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,
   7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord,
   8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, till den del ersättningen överstiger
      a) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10-15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller
      b) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,
   9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,
   10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och
   11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten. Lag (2018:1164)

10 kap. 4 §

  Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om
   1. ersättningen understiger 100 kronor,
   2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,
   3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och
      a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
      b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,
      c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, samt
      d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller
   4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4-6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt prisbasbelopp. Lag (2013:967)

10 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Skatteavdrag ska inte göras från
   1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i den juridiska personen,
   2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret,
   3. ersättning för arbete som betalas ut till staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund,
   4. ersättning som anges i 3 § andra stycket 1-7, om den som betalar ut ersättningen hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, eller
   5. ersättning som är undantagen från skatteplikt enligt 6 a § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2020:954)

10 kap. 6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om utbetalaren hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska skatteavdrag från ersättning för arbete bara göras för arbete som mottagaren utför i Sverige. Detsamma gäller om utbetalaren hör hemma i Sverige och mottagaren är en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Arbete ska anses utfört i Sverige även om mottagaren arbetar utomlands inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

I de fall som avses i första stycket andra meningen ska skatteavdrag dock alltid göras från inkomst som avses i 5 § första stycket 1 och 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och som inte är undantagen från skatteplikt enligt 6 § den lagen. Lag (2020:954)

10 kap. 19 §

  Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp. Det gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen ska lämna uppgift om skatteavdragets belopp till mottagaren till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 a §.

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift om skatteavdragets belopp, om avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället och beslutet inte medför väsentlig olägenhet för den skattskyldige. Lag (2017:387)

10 kap. 22 §

  En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag enligt 15 §, om
   1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,
   2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,
   3. värdepapperscentralen kommer att betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och
   4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2-4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler. Lag (2016:64)

11 kap. 5 §

  En förmån som utgörs av en personaloption ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218)

11 kap. 7 §

  En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om
   1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
   2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218)

11 kap. 14 §

  Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara
   1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och
   2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. Lag (2019:452)

11 kap. 18 §

  Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjukpenning m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24 §, 30 § första stycket eller 31 § eller 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte om ersättningen är omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken.
Lag (2018:1271)

11 kap. 20 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen
   1. inte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning m.m. som avses i 18 §,
   2. gäller arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,
   3. redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration,
   4. är sådan som avses i 10 kap. 6 § första stycket första meningen, eller
   5. är sådan som avses i 10 kap. 13 § och mottagaren är godkänd för F-skatt. Lag (2020:954)

12 kap. 3 §

  De allmänna skattetabellerna ska grundas på att
   1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,
   2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,
   3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än
      a) kommunal inkomstskatt,
      b) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,
      c) begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
      d) avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
      e) avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och
      f) public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
   4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag vid beskattningen, och
   5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för
      a) allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 4-9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), eller
      b) sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen.

Tabellerna ska också ange skatteavdraget för
   1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och
   2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5-9 §§ inkomstskattelagen.

Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född 1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5-9 §§ inkomstskattelagen. Lag (2018:1896)

13 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om
   1. Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och
   2. utbetalaren känner till beslutet.
Lag (2020:954)

13 kap. 6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och betala skatt som avser sådan ersättning eller annat vederlag som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från. Lag (2020:954)

13 a kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-12-01
I detta kapitel finns bestämmelser om
   - förutsättningar för godkännande (2 och 3 §§),
   - ansökan om godkännande (4-8 a §§),
   - från när ett godkännande gäller (9 §),
   - återkallelse av godkännande (10-17 §§), och
   - spärrtid (18 §).
Lag (2020:858)

13 a kap. 2 §

  Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskattning. Lag (2016:888)

13 a kap. 3 §

  Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 39 b kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska godkännas för tonnagebeskattning bara om alla de företag i koncernen som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet är godkända för tonnagebeskattning eller ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning.
Lag (2016:888)

13 a kap. 4 §

  En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser.
Lag (2016:888)

13 a kap. 5 §

  Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget kom att ingå i koncernen.
Lag (2016:888)

13 a kap. 6 §

  Om ett företag som ingår i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten. Lag (2016:888)

13 a kap. 7 §

  Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom en fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då fusionen eller fissionen blev genomförd.
Lag (2016:888)

13 a kap. 8 §

  En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda. Lag (2016:888)

13 a kap. 8 a §

   Träder i kraft 2020-12-01
I en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska en sökande som inte är en fysisk person alltid lämna följande uppgifter:
   1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns, på
   - sökanden,
   - sökandens moderföretag,
   - moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör, och
   - andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av beslutet i andra stater och jurisdiktioner, och
   2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av beslutet.

Första stycket gäller bara när sökanden kan komma att ha transaktioner med utländska närstående parter som ger upphov till inkomst som omfattas av tonnagebeskattning.
Lag (2020:858)

13 a kap. 9 §

  Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet meddelades.

Ett godkännande för tonnagebeskattning efter ansökan enligt 7 § gäller dock från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlåtande företagets sista beskattningsår eller, om företagen har olika beskattningsår, från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlåtande företagets sista beskattningsår. Lag (2016:888)

13 a kap. 10 §

  Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, om
   1. det godkända företaget begär det,
   2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda,
   3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 29-33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller
   4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse för tonnagebeskattningen.

Första stycket 2 gäller inte om
   1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan,
   2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,
   3. företaget försätts i konkurs,
   4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning, eller
   5. företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling. Lag (2018:733)

13 a kap. 11 §

  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från att återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning enligt 10 § första stycket 2-4. Lag (2016:888)

13 a kap. 12 §

  En begäran om återkallelse enligt 10 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra år före ingången av det sista beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske. Lag (2016:888)

13 a kap. 13 §

  Om en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan, utan att den som är godkänd för tonnagebeskattning av verksamheten begär att godkännandet ska återkallas, ska återkallelse anses ha begärts under det beskattningsår då verksamheten har avvecklats. Lag (2016:888)

13 a kap. 14 §

  En återkallelse enligt 10 § första stycket 1 gäller tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske.
Lag (2016:888)

13 a kap. 15 §

  Om flera företag i en koncern har godkänts för tonnagebeskattning, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske för det företag i koncernen som senast godkändes för tonnagebeskattning. Lag (2016:888)

13 a kap. 16 §

  Om ett överlåtande företag i en fusion eller fission har godkänts för tonnagebeskattning senare än det övertagande företaget, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det överlåtande företagets första beskattningsår med tonnagebeskattning. Lag (2016:888)

13 a kap. 17 §

  En återkallelse enligt 10 § första stycket 2-4 avser godkännande för
   1. det beskattningsår då beslut om återkallelse meddelades, och
   2. tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats, dock tidigast det beskattningsår som har gått ut under det sjätte kalenderåret före det kalenderår då beslut om återkallelse meddelades. Lag (2016:888)

13 a kap. 18 §

  Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat får inte godkännas för tonnagebeskattning igen förrän minst tio beskattningsår har gått från utgången av det senaste beskattningsår då tonnagebeskattning har skett.
Lag (2016:888)

14 kap. 1 §

  Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för
   1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
      a) inkomstskattelagen (1999:1229),
      b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
      c) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
      d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1-4 och 6-10 den lagen,
      e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
      f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
      g) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
      h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
   2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
   3. registrering av skatteavdrag,
   4. bestämmande av skattereduktion,
   5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken,
   6. beskattning enligt
      a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
      b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
   7. beskattning utomlands.
Lag (2011:1289)

15 kap. 2 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.
Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållandena hos mottagaren och inte heller är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Som utgiven ersättning räknas även
   1. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
   2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som utbetalt.

I 22 kap. 10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring. Lag (2012:835)

15 kap. 5 §

  Om förmånen utgörs av en personaloption, ska kontrolluppgift lämnas av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218)

15 kap. 7 §

  Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige om
   1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
   2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218)

15 kap. 8 §

  Kontrolluppgift ska inte lämnas om
   1. sådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut, under förutsättning att
      a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet, och
      b) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 1 000 kronor,
   2. sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att
      a) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 100 kronor, och
      b) skatteavdrag inte har gjorts,
   3. sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 5-7 §§ i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration, eller
   4. sådan ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, om det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen.
Lag (2018:524)

15 kap. 9 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
   1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
   2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,
   3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),
   4. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och
   5. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats.

Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontrolluppgiften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt. Lag (2017:387)

15 kap. 10 §

  Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Lag (2018:524)

16 kap. 1 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i 3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration. Lag (2017:387)

16 kap. 2 §

  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och, i de fall som avses i 3 § 2, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättning eller förmån. Lag (2017:387)

16 kap. 3 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
   1. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och
   2. betalning för
      a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller
      b) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Lag (2017:387)

17 kap. 4 §

  Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte lämnas
   1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,
   2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person,
   3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto, och
   4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 4 gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229).
Lag (2011:1289)

19 kap. 4 §

  Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning på
   1. tillgångar på pensionssparkonto, och
   2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 2 gäller inte ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289)

20 kap. 1 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i
   1. en värdepappersfond,
   2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
   3. en specialfond, eller
   4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2013:585)

20 kap. 3 §

  Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
   1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
   2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,
   3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och
   4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585)

20 kap. 4 §

  Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall detta medverkar vid avyttringen. Lag (2013:585)

20 kap. 5 §

  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av
   1. tillgångar på pensionssparkonto, och
   2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo. Lag (2011:1289)

20 kap. 6 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
   1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
   2. slag av fond,
   3. fondens identifikationsuppgifter,
   4. om fonden är marknadsnoterad, och
   5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust.
Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Lag (2011:1289)

21 kap. 3 §

  Kontrolluppgift ska lämnas av
   1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2-7,
   2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,
   3. kreditmarknadsföretag,
   4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,
   5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
   6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och
   7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289)

21 kap. 4 §

  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av
   1. tillgångar på pensionssparkonto, och
   2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 2 gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Lag (2011:1289)

21 kap. 5 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
   1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,
   2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
   3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort,
   4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), samt
   5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen. Lag (2011:1289)

21 kap. 7 §

  Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det vid avyttringen har upprättats en rapport enligt 9 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som anges i rapporten. Lag (2017:699)

22 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
   - överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),
   - samfällighet (5 och 6 §§),
   - räntebidrag (7 §),
   - pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
   - avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
   - tjänstepensionsavtal (11 §),
   - underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
   - skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
   - elcertifikat (14 §),
   - utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),
   - schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
   - schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17-21 §§),
   - gåva (22 §),
   - investeraravdrag (23 och 24 §§ ),
   - skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och
   - utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).
Lag (2019:455)

22 kap. 4 §

  Har upphävts genom lag (2017:387)

22 kap. 9 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om
   1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och
   2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer av den försäkringsgivare som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet och den dag då överlåtelsen eller överföringen gjordes. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren samt för pensionsförsäkringsavtalet hos den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren och hos den mottagande försäkringsgivaren. Lag (2019:741)

22 kap. 10 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet. Lag (2019:741)

22 kap. 12 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6-10 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt 3 a-3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring respektive om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa.
Lag (2019:741)

22 kap. 13 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om underlaget för skattereduktionen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen. Lag (2017:387)

22 kap. 14 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset. Lag (2015:599)

22 kap. 17 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §. Lag (2013:585)

22 kap. 18 §

  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon. Lag (2011:1289)

22 kap. 19 §

  Kontrolluppgift ska lämnas av
      1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
      2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,
      3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och
      4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585)

22 kap. 20 §

  Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto. Lag (2011:1289)

22 kap. 21 §

  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289)

22 kap. 22 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit emot gåvan. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits emot under året. Lag (2019:455)

22 kap. 23 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
   1. underlaget för investeraravdrag,
   2. fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan utgöra underlag för investeraravdrag,
   3. tidpunkten för andelarnas förvärvande,
   4. regionen där det företag som investeraravdraget hänför sig till finns, vilken anges på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och
   5. verksamhetsområdet för det företag som investeraravdraget hänför sig till, som anges på Nace-gruppnivå, enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.
Lag (2020:571)

22 kap. 24 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag. Lag (2013:772)

22 kap. 25 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
   1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,
   2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
   3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen. Lag (2014:1471)

22 kap. 26 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnyttjats för förvärv av andel.
Lag (2017:1219)

22 kap. 27 §

  Har upphävts genom lag (2019:129)

22 a kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet).
Bestämmelserna ges i följande ordning:
   - skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
   - för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§), och
   - kontrolluppgiftens innehåll (5-8 §§).
Lag (2015:69)

22 a kap. 2 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69)

22 a kap. 3 §

  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet vars innehav av ett konto inte medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.
Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:69)

22 a kap. 4 §

  Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69)

22 a kap. 5 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton:
   1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
   2. kontots identifikationsuppgifter,
   3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats och dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande, och
   4. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är
      a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och
      b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.

Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, avses med saldo eller värde i första stycket 3 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034)

22 a kap. 6 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet:
   1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och
   2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034)

22 a kap. 7 §

  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året. Lag (2018:2034)

22 a kap. 8 §

  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel sammanräknade bruttobelopp av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen. Lag (2018:2034)

22 b kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och med anledning av det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014.
Bestämmelserna ges i följande ordning:
   - skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
   - för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§),
   - kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton, (5-8 §§), och
   - kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton (9 §). Lag (2015:918)

22 b kap. 2 §

  Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Kontrolluppgift ska också lämnas om ett sådant odokumenterat konto som avses i 2 kap. 22 § den lagen. Lag (2015:918)

22 b kap. 3 §

  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet som innehar ett konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.
Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:918)

22 b kap. 4 §

  Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lag (2015:918)

22 b kap. 5 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-pliktiga konton:
   1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
   2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrolluppgiften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som avses i 4-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
   3. kontots identifikationsuppgifter, och
   4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats.

När det gäller konton som innehas av enheter ska kontrolluppgiften även innehålla uppgift om vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som är
   1. fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och
      a) på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 7 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller
      b) om den informationen finns tillgänglig, på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 6 kap. samma lag, och
   2. kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot samt om kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet.

Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde i första stycket 4 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034)

22 b kap. 6 §

  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:
   1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, och
   2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034)

22 b kap. 7 §

  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.
Lag (2018:2034)

22 b kap. 8 §

  I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel det sammanräknade bruttobeloppet av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen.
Lag (2018:2034)

22 b kap. 9 §

  I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgifter lämnas om kontots identifikationsuppgifter och kontots saldo eller värde vid utgången av året.

Om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034)

23 kap. 2 §

  Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9-11, 17-21 och 23-26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2019:129)

23 kap. 3 §

  Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begränsat skattskyldiga. Lag (2017:387)

23 kap. 3 a §

  Kontrolluppgifter enligt 22 a kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:69)

23 kap. 3 b §

  Kontrolluppgifter enligt 22 b kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:918)

23 kap. 5 §

  Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2013:585)

23 kap. 7 §

  En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i 9 § lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 §.
Lag (2019:455)

23 kap. 8 §

  En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19-22 kap. samt 2 §, om
   1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,
   2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,
   3. värdepapperscentralen
      a) kommer att tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning,
      b) kommer att betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen, eller
      c) kommer att vidta någon åtgärd som medför skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. och 22 kap. 17-21 §§, och
   4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2-4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler. Lag (2016:64)

24 kap. 2 §

  Kontrolluppgift enligt 22 kap. 9-11 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från den dag då den omständighet som utlöste kontrolluppgiftsskyldigheten inträffade. Lag (2019:741)

24 kap. 2 a §

  Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska ha kommit in till Skatteverket senast den 15 maj närmast följande kalenderår. Lag (2015:918)

24 kap. 4 §

  En kontrolluppgift ska innehålla
   1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för,
   2. uppgift om skatteavdrag och innehållen utländsk källskatt, samt
   3. uppgift om huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska dock bara innehålla uppgifter enligt första stycket 1. Lag (2015:918)

26 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - vem som ska lämna en skattedeklaration (2 §),
   - vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (3-9 §§),
   - redovisningsperioder (10-17 §§),
   - vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (18-25 §§),
   - när en skattedeklaration ska lämnas (26-37 §§),
   - att viss verksamhet ska redovisas för sig (39 §), och
   - ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare (40 och 41 §§). Lag (2017:387)

26 kap. 2 §

  En skattedeklaration ska lämnas av
   1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,
   2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
   3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6,
   4. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9-13 §§ mervärdesskattelagen,
   5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3 kap. 15 §,
   6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt enligt 13 kap. 6 och 7 §§,
   7. den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen, och
   8. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Lag (2017:387)

26 kap. 3 §

  Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder. Det gäller även ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att det varken finns skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift att redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden. Det gäller även om bara en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 4 § ska lämnas för redovisningsperioden. Lag (2017:387)

26 kap. 7 §

  Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då debiteringen har gjorts.

Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv.

Den som vid omsättning av nya transportmedel begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje omsättning. Lag (2015:892)

26 kap. 8 §

  Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt
   1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller
   2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket. Lag (2020:35)

26 kap. 19 §

  En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om
   1. sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,
   2. det sammanlagda beloppet av sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229) och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,
   3. den sammanlagda ersättning som utgörs av ränta, utdelning och annan avkastning och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för, och
   4. det sammanlagda beloppet av bidrag som avses i 1 § första stycket 6 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (2017:387)

26 kap. 19 a §

  En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om
   1. den ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,
   2. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för enligt 13 kap. 3 och 4 §§,
   3. skatteavdragets belopp,
   4. den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för,
   5. ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och
   6. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980).

Arbetsgivardeklarationen ska dock inte innehålla uppgift enligt första stycket 1-4 om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2018:2034)

26 kap. 19 b §

  En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:
   1. uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av denne enligt 11 kap. 5-7 §§,
   2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,
   3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),
   4. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats,
   5. det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklarationsskyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,
   6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen,
   7. uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen har utnyttjats för förvärv av andel, om personaloptionen har förvärvats i den deklarationsskyldiges tjänst, och
   8. den ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarationsskyldige.

Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivardeklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivardeklarationen.
Lag (2017:1226)

26 kap. 19 c §

  Om den deklarationsskyldige har gett ut ersättning för utgifter vid tjänsteresor och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det trots vad som föreskrivs i 19 b § första stycket 1 tillräckligt att det i arbetsgivardeklarationen anges att sådan ersättning har getts ut.

Ersättning som avser utgift för logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil ska dock inte anges i arbetsgivardeklarationen. Lag (2018:524)

26 kap. 19 d §

  Även om det inte finns någon skyldighet enligt 19 a-19 c §§ att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration får sådana uppgifter ändå lämnas, om uppgifter om mottagaren annars ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 §§.

Det gäller dock inte uppgifter om sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2017:1226)

26 kap. 19 e §

  Om en betalningsmottagare har ingått ett sådant socialavgiftsavtal som avses i 5 kap. 5 §, ska arbetsgivardeklarationen i stället för det som föreskrivs i 19-19 c §§ innehålla följande uppgifter:
   1. den ersättning som arbetsgivaravgifter ska betalas för,
   2. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), och
   3. periodens arbetsgivaravgifter. Lag (2017:387)

26 kap. 19 f §

  Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 ska utbetalaren lämna
   1. uppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i
   - kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
   - kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
   - kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och
   2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om särskild beräkning får göras. Lag (2017:387)

26 kap. 23 §

  Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder.

Om skattskyldighet för energiskatt på elektrisk kraft inträder enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 a lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock skatten redovisas för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte om redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår. Lag (2017:1218)

26 kap. 24 §

  En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska innehålla uppgift om
   1. det förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av förvärvet eller händelsen,
   2. det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), eller
   3. den omsättning som medför rätt till återbetalning och det belopp som ska betalas tillbaka. Lag (2015:892)

26 kap. 25 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En sådan särskild skattedeklaration som avses i 9 § ska innehålla uppgift om
   1. den skattepliktiga ersättningen,
   2. skatten på ersättningen, och
   3. vid redovisning av skatt enligt 13 kap. 6 §, gjorda skatteavdrag. Lag (2020:954)

26 kap. 29 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av att redovisningsperioden har ändrats från beskattningsår till ett kalenderkvartal eller en kalendermånad, eller från ett kalenderkvartal till en kalendermånad, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast vid den deklarationstidpunkt som kommer närmast efter den dag då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.

Om mervärdesskattedeklarationen ska lämnas för mer än en ny redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en period och redovisas i en skattedeklaration. Lag (2020:858)

26 kap. 31 §

  Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17. Lag (2013:369)

26 kap. 33 §

  Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad ska, om inte annat följer av 33 a eller 33 b §, redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för december då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 27.

Första stycket gäller inte den som enligt 11, 12 eller 13 § har kalenderkvartal som redovisningsperiod för mervärdesskatt.

Första stycket gäller inte heller sådan period som avses i 29 § andra stycket. Lag (2013:1068)

26 kap. 33 a §

  Fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Första stycket gäller inte den som under redovisningsperioden har genomfört
   1. omsättningar, förvärv eller överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder, eller
   2. omsättningar eller förvärv av tjänster som förvärvaren är skattskyldig för i Sverige eller ett annat EU-land i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Lag (2013:1068)

26 kap. 33 b §

  Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt följande uppställning:

Om beskattningsåret   ska deklarationen ha kommit in
går ut den       senast den
31 december       12 juli
30 april        12 november
30 juni         27 december
31 augusti       12 mars
Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i månaden efter den månad som följer av första stycket. I januari och augusti ska deklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december den 12.

Första och andra styckena gäller inte den som under redovisningsperioden genomfört sådana omsättningar, förvärv eller överföringar som avses i 33 a § andra stycket.
Lag (2013:1068)

26 kap. 33 c §

  Skatteverket ska besluta att mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in senast vid den tidpunkt som anges i 33 § i stället för vid den tidpunkt som anges i 33 a eller 33 b §, om
   1. den deklarationsskyldige begär det, eller
   2. det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt första stycket ska gälla minst två på varandra följande redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2013:1068)

26 kap. 33 d §

  Om deklarationstidpunkten för mervärdesskatt för den som har beskattningsår som redovisningsperiod ändras från eller till vad som gäller enligt 33 a eller 33 b §, ska den nya deklarationstidpunkten gälla från ingången av beskattningsåret före det beskattningsår då
   1. den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen, eller
   2. Skatteverket beslutade om ändringen.

Skatteverket får dock besluta att den nya deklarationstidpunkten ska gälla från en senare tidpunkt.
Lag (2013:1068)

26 kap. 33 e §

  Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av ett beslut enligt 33 c § eller enligt 9 d kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska lämna deklarationen senast den 12 i månaden efter beslutet, i januari eller augusti senast den 17.
Lag (2017:1199)

26 kap. 34 §

  Kommuner och regioner ska lämna arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration enligt uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer som ska lämnas i januari och augusti ska dock ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.
Lag (2019:954)

26 kap. 35 §

  Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 §, lämnas enligt följande uppställning:

Deklaration som avses i     ska ha kommit in till
                Skatteverket senast
7 § första stycket    den 26 i månaden efter 
        redovisningsperiodens utgång
7 § andra stycket    35 dagar efter förvärvet
7 § tredje stycket    den 26 i andra månaden efter 
        den månad då det nya 
        transportmedlet levererades
8 § 1        fem dagar efter den händelse 
        som medför skattskyldighet
8 § 2        vid den händelse som medför 
        skattskyldighet
9 §         den 12 i månaden efter den 
        månad då den skattepliktiga 
        ersättningen kom den 
        skattskyldige till del, med 
        undantag för januari och 
        augusti då deklarationen i 
        stället ska ha kommit in senast 
        den 17
Lag (2019:455)

26 kap. 36 §

  Har upphävts genom lag (2018:1890)

26 kap. 37 §

  Deklaration som avses i 8 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet, om den som ska lämna deklaration är skattskyldig enligt
   1. 9 § första stycket 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi och som inte har ställt säkerhet för skattens betalning,
   2. 9 § första stycket 8 eller 16 c § lagen om tobaksskatt,
   3. 8 § första stycket 8 eller 15 c § lagen om alkoholskatt, eller
   4. 4 kap. 1 § 9 eller 4 kap. 10 § lagen om skatt på energi.
Lag (2012:682)

26 kap. 38 §

  Har upphävts genom lag (2017:387)

26 kap. 40 §

  Om en uppgift avseende en viss betalningsmottagare som har lämnats i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration är felaktig, ska den deklarationsskyldige snarast ändra uppgiften. Om en uppgift saknas, ska den deklarationsskyldige snarast genom tillägg lämna de uppgifter som behövs.

Ändring eller tillägg av uppgifter ska dock inte göras efter utgången av det sjätte året efter det kalenderår som uppgiften hänför sig till. Lag (2017:387)

26 kap. 41 §

  Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare ska göras skriftligen. Lag (2017:387)

27 kap. 4 §

  En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts. Lag (2011:1512)

29 kap. 1 §

  Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för
   1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
      a) inkomstskattelagen (1999:1229),
      b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
      c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
      d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som avses i 2 § första stycket 1-4 och 6-10 den lagen,
      e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
      f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
      g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
      h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
      i) lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
   2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
   3. bestämmande av skattereduktion, samt
   4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1896)

30 kap. 1 §

  En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om
   1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret,
   2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
   3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17-21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret,
   4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
   5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, eller
   6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
Lag (2012:835)

30 kap. 3 §

  För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om
   1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17-21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
   2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, eller
   3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.
Lag (2011:1289)

30 kap. 4 §

  En inkomstdeklaration ska lämnas av
   1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
   2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,
   3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och
   4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas. Lag (2013:967)

30 kap. 5 §

  Vid bedömning av deklarationsskyldighet som är beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte i fråga om
   1. inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige, och
   2. inkomst som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter.
Lag (2012:835)

31 kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-12-01
I detta kapitel finns bestämmelser om
   - uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
   - uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),
   - uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
   - uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7-15 a §§),
   - uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16-19 b §§),
   - uppgift om tillkommande belopp (20 §),
   - uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21-24 §§),
   - uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
   - uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27-29 §§),
   - uppgift om tillskott och uttag (30 §),
   - uppgift om betalning till utlandet (31 §),
   - uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
   - uppgifter om skattereduktion (33-33 c §§), och
   - uppgifter om prissättningsbesked (34 §).
Lag (2020:865)

31 kap. 4 §

  Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om de kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och övriga uppgifter som har kommit in till verket som underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst samt övriga uppgifter som verket känner till. Lag (2017:387)

31 kap. 6 §

  Uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 8 § 4 eller 10 § behöver bara lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader. Lag (2017:387)

31 kap. 15 a §

  Den som är godkänd för tonnagebeskattning och som bedriver både sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och annan verksamhet ska lämna uppgift om principerna för fördelning av tillgångar och förpliktelser samt intäkter och kostnader mellan verksamheterna. Lag (2016:888)

31 kap. 17 §

  Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska lämna uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden.

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för företaget lämnas.

Om ersättningsbostaden förvärvas efter det år då ursprungsbostaden avyttrades, ska uppgifterna lämnas i inkomstdeklarationen för det år då ersättningsbostaden förvärvades. Lag (2018:1385)

31 kap. 19 a §

  Den som gör investeraravdrag enligt 43 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna
   1. uppgift om underlaget för investeraravdrag, och
   2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till. Lag (2013:772)

31 kap. 19 b §

  Den som återför investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna
   1. uppgift om hur stor del av investeraravdraget som återförs, och
   2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till.

Om investeraravdrag återförs enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska uppgift lämnas även om detta.
Lag (2013:772)

31 kap. 25 §

  Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter ska betalas på en viss ersättning, ska den som får ersättningen lämna uppgift om detta. Lag (2012:835)

31 kap. 26 §

  Har upphävts genom lag (2012:760)

31 kap. 32 §

  En ekonomisk förening ska lämna uppgift om huruvida den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket eller 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
Lag (2018:733)

31 kap. 33 §

  Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva eller mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. 11-33 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas. Lag (2019:455)

31 kap. 33 a §

  Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och som är ett företag ska även lämna
   1. uppgift om annat stöd som har beviljats företaget under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i
   - kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
   - kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
   - kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och
   2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion. Lag (2014:1471)

31 kap. 33 b §

  Den som begär att utländsk ersättning ska medräknas i underlaget för skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 b § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen. Lag (2017:1218)

31 kap. 33 c §

   Träder i kraft 2020-12-01
En person som avses i 67 kap. 35 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna
   1. uppgift om annat stöd överstigande sammanlagt 150 000 kronor som har beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i
   - kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
   - kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
   - kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och
   2. de övriga uppgifter om sådant stöd som avses i 1 som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion. Lag (2020:865)

33 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I detta kapitel finns bestämmelser om
   - syftet med särskilda uppgifter (2 och 2 a §§),
   - uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (3-5 §§),
   - uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer (6 §),
   - uppgifter som ska lämnas av en fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige (6 a och 6 b §§),
   - uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),
   - uppgifter om periodiseringsfond och ersättningsfond (7 a §),
   - uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),
   - uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),
   - uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat (9 a §),
   - uppgifter i fråga om vissa förhandsbesked i skattefrågor (9 b §),
   - när särskilda uppgifter ska lämnas (10-11 §§), och
   - redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).
Lag (2020:954)

33 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för
   1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
   2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer,
   3. bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen för fysiska eller juridiska personer som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,
   4. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,
   5. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands,
   6. kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond,
   7. beslut om avräkning av utländsk skatt, och
   8. beslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat. Lag (2020:954)

33 kap. 2 a §

   Träder i kraft 2020-12-01
Särskilda uppgifter ska även lämnas för att Sverige ska kunna leva upp till åtaganden inom det internationella utbytet av information avseende förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. Lag (2020:858)

33 kap. 6 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda uppgifter om
   1. vilken verksamhet som bedrivits i Sverige,
   2. under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige, och
   3. övriga förhållanden som behövs för bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller endast den som inte lämnar inkomstdeklaration och som
   1. är godkänd för F-skatt,
   2. ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete, eller
   3. enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats. Lag (2020:954)

33 kap. 6 b §

   Träder i kraft 2021-01-01
Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter enligt 6 a § om några sådana uppgifter inte behövs för kontroll av skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas. Lag (2020:954)

33 kap. 7 a §

  Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som har gjort avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond enligt 30 och 31 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda uppgifter om förhållanden som rör fondavsättningen.

Om ett handelsbolag har gjort avdrag för avsättning till ersättningsfond, ska dock särskilda uppgifter lämnas av delägarna. Lag (2019:1147)

33 kap. 9 a §

  Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4 ska lämna de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om beskattning för de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser. Lag (2016:888)

33 kap. 9 b §

   Träder i kraft 2020-12-01
I fråga om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor som avser direkta skatter eller avgifter ska en sökande som inte är en fysisk person eller det allmänna ombudet hos Skatteverket lämna följande uppgifter:
   1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller, om sådan saknas, för registrering samt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns, på
   - sökanden,
   - sökandens moderföretag,
   - moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör, och
   - andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet i andra stater och jurisdiktioner, och
   2. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet.

Uppgift ska även lämnas om vilket förhandsbesked uppgifterna avser.

Första och andra styckena gäller bara i fråga om förhandsbesked som avser
   1. fasta driftställen, när huvudkontoret eller det fasta driftstället finns i en annan stat eller jurisdiktion,
   2. direkta eller indirekta betalningar
      a) mellan utländska närstående parter via ett till dem närstående företag i Sverige, eller
      b) som görs av ett utländskt företag till ett närstående företag i Sverige där den verkliga huvudmannen för betalningarna har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, eller
   3. en sådan gränsöverskridande transaktion som anges i 7 b § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lag (2020:858)

33 kap. 10 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Särskilda uppgifter enligt 3, 6, 6 a och 7 a §§ ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 2 §. Om en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna en särskild uppgift enligt 6 a eller 7 a §, ska dock uppgiften ha kommit in senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 1 §.
Lag (2020:954)

33 kap. 10 a §

   Träder i kraft 2020-12-01
Särskilda uppgifter enligt 9 b § ska ha kommit in till Skatteverket senast en vecka efter att förhandsbeskedet fått laga kraft. Lag (2020:858)

33 kap. 11 §

  Särskilda uppgifter enligt 5, 7 och 8-9 a §§ ska lämnas enligt följande uppställning:

Särskilda uppgifter enligt  ska ha kommit in till 
        Skatteverket senast
5 §         Den 12 i månaden efter den 
        månad då tillställningen ägde
        rum
7 §         den 2 maj året efter 
        beskattningsåret
8 §         den 1 oktober året före det 
        kalenderår uppgifterna avser
9 §         tre månader efter den dag då 
        den som beslutet om nedsättning 
        av utländsk skatt gäller fick 
        del av det
9 a §         tre månader efter den dag då 
        den som beslutet om 
        återkallelse av godkännande för 
        tonnagebeskattning gäller fick 
        ta del av det
Lag (2019:1147)

33 a kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter, och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881. Kapitlet gäller även vid utbyte enligt andra avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

Bestämmelserna ges i följande ordning:
   - definitioner och förklaringar (2-3 §§),
   - skyldighet att lämna land-för-land-rapport och underrättelse (4-9 §§),
   - land-för-land-rapportens innehåll (10 §), och
   - tidsgränser samt hur Skatteverket får använda uppgifterna (11-13 §§). Lag (2017:185)

33 a kap. 2 §

  I detta kapitel används följande ord med den angivna betydelsen:

Koncern: företag som är förenade genom ägande eller kontroll på ett sådant sätt att det antingen finns en skyldighet att upprätta koncernredovisning enligt tillämpliga årsredovisningsregler eller skulle finnas det om andelar i något av företagen vore föremål för handel på en reglerad marknad.

Multinationell koncern: en koncern i vilken det ingår minst två företag som hör hemma i olika stater eller jurisdiktioner eller minst ett företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion och som är skattskyldigt i en annan stat eller jurisdiktion på grund av verksamhet som bedrivs från fast driftställe där.

Enhet:
   - ett företag som omfattas av en multinationell koncerns koncernredovisning eller som skulle göra det om andelar i företaget vore föremål för handel på en reglerad marknad,
   - ett företag som inte omfattas av den multinationella koncernens koncernredovisning enbart på grund av sin ringa storlek eller väsentlighet, eller
   - ett fast driftställe till sådana företag som avses ovan förutsatt att företaget, på grund av rapporteringskrav eller intern uppföljning, upprättar särskilda räkenskaper för det fasta driftstället.

Svensk enhet:
   - en enhet som är obegränsat skattskyldig i Sverige eller är bildad enligt svensk lag,
   - ett svenskt handelsbolag, eller
   - en utländsk enhets fasta driftställe i Sverige om detta är en enhet.

Rapporteringsskyldig enhet: en enhet som är skyldig att lämna en land-för-land-rapport för en multinationell koncerns räkning där enheten är hemmahörande.

Moderföretag: en enhet som direkt eller indirekt äger en så stor andel i en eller flera andra enheter i en multinationell koncern att den är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt redovisningsprinciper som är allmänt tillämpade inom den stat eller jurisdiktion där den hör hemma eller skulle vara skyldig att göra det om dess andelar vore föremål för handel på en reglerad marknad, förutsatt att det inte i den multinationella koncernen finns någon annan enhet som direkt eller indirekt äger en sådan andel i den förstnämnda enheten.

Ställföreträdande moderföretag: en enhet i en multinationell koncern som har blivit utsedd av den multinationella koncernen att i stället för moderföretaget lämna land-för-land-rapporten i Sverige eller i den andra stat eller jurisdiktion där enheten hör hemma för den multinationella koncernens räkning när minst ett av villkoren i 5 § första stycket 1-3 är uppfyllt.

Räkenskapsår: den årliga redovisningsperiod för vilken moderföretaget i en multinationell koncern upprättar sin redovisning.

Rapporterat räkenskapsår: det räkenskapsår som redovisas i en land-för-land-rapport.

Koncernredovisning: en multinationell koncerns räkenskaper där tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden hos moderföretaget och enheterna redovisas som en enda ekonomisk enhet.

Systembrist: att en stat eller jurisdiktion som har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter har
   1. upphävt det automatiska utbytet av upplysningar på andra grunder än enligt villkoren i avtalet, eller
   2. på annat sätt fortlöpande låtit bli att automatiskt tillhandahålla Sverige land-för-land-rapporter som jurisdiktionen har tillgång till i fråga om multinationella koncerner som har enheter i Sverige. Lag (2017:185)

33 a kap. 3 §

  Med företag avses i detta kapitel inte en fysisk person. Lag (2017:185)

33 a kap. 4 §

  Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, om inte koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185)

33 a kap. 5 §

  En svensk enhet som inte är moderföretag i en multinationell koncern ska, om koncernen inte är undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rapport, om
   1. moderföretaget inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma,
   2. den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma inte har något gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av sådana rapporter vid den tidpunkt som avses i 11 §, eller
   3. Skatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma.

Om det i den multinationella koncernen finns flera svenska enheter som enligt första stycket är skyldiga att lämna land-för-land-rapport, får koncernen utse en av dem att lämna rapporten för ett visst räkenskapsår för övriga svenska enheters räkning. Koncernen får även utse en svensk enhet till ställföreträdande moderföretag.

En enhet som enligt något av villkoren i första stycket är skyldig att lämna land-för-land-rapport, ska från moderföretaget begära de uppgifter som den behöver för att kunna lämna en fullständig rapport. En enhet som inte kan få tillgång till alla de uppgifter som den behöver från moderföretaget för att lämna en fullständig rapport, får inte utses att lämna rapporten för andra enheters räkning. Om den rapport som en enhet lämnar inte är fullständig, ska enheten inte anses ha lämnat rapporten för alla berörda enheters räkning. Lag (2017:185)

33 a kap. 6 §

  En multinationell koncern är undantagen från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport om den enligt sin koncernredovisning har sammanlagda intäkter på mindre än 7 miljarder kronor för det räkenskapsår som omedelbart föregår det räkenskapsår som rapporten skulle omfatta.

En enhet som avses i 5 § är undantagen från skyldigheten att lämna en land-för-land-rapport om moderföretaget är undantaget från sådan rapporteringsskyldighet i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma till följd av att de sammanlagda intäkter som avses i första stycket understiger 750 miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta.
Lag (2017:185)

33 a kap. 7 §

  En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport, om
   1. ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport enligt lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma och i rätt tid lämnar en fullständig sådan rapport,
   2. den stat eller jurisdiktion som avses i 1
      a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter vid den tidpunkt som anges i 11 §,
      b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, och
      c) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, och
   3. en underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första stycket. Lag (2017:185)

33 a kap. 8 §

  Varje svensk enhet i en multinationell koncern ska underrätta Skatteverket om den är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §.

Första stycket gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185)

33 a kap. 9 §

  En svensk enhet i en multinationell koncern som varken är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag och inte heller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §, ska underrätta Skatteverket om vilken enhet i koncernen som är den rapporteringsskyldiga enheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den rapporteringsskyldiga enhetens identitet och i vilken stat eller jurisdiktion den hör hemma.

En enhet som lämnar en ofullständig land-för-land-rapport i enlighet med 10 § andra stycket, ska underrätta Skatteverket om att moderföretaget har vägrat att lämna alla nödvändiga uppgifter till enheten.

Första och andra styckena gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185)

33 a kap. 10 §

  En land-för-land-rapport ska innehålla följande uppgifter om den multinationella koncernen.
   1. Sammanlagd information, som delas upp på varje stat eller jurisdiktion i vilken den multinationella koncernen har bedrivit verksamhet under det rapporterade räkenskapsåret, om storleken på
      a) intäkter,
      b) vinst eller förlust före inkomstskatt,
      c) betald inkomstskatt,
      d) årets ackumulerade inkomstskatt,
      e) aktiekapital,
      f) ackumulerade vinstmedel,
      g) antal anställda, och
      h) materiella tillgångar utom kontanter och liknande.
   2. För varje enhet som ingår i koncernen:
   - namn, eller annan uppgift som klargör dess identitet, och den stat eller jurisdiktion i vilken enheten hör hemma,
   - den stat eller jurisdiktion där enheten är bildad eller registrerad, om detta är en annan än den där enheten hör hemma, och
   - dess viktigaste verksamhet eller verksamheter.
   3. Vilken valuta som används i rapporten.

En enhet som är skyldig att lämna land-för-land-rapport enligt 5 § men inte har fått tillgång till alla de uppgifter den behöver från moderföretaget för att kunna lämna en fullständig land-för-land-rapport, ska lämna en land-för-land-rapport som innehåller alla de uppgifter som den har tillgång till och som anges i första stycket.
Lag (2017:185)

33 a kap. 11 §

  En land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret. Lag (2017:185)

33 a kap. 12 §

  Underrättelser enligt 8 § och 9 § första stycket ska ha kommit in till Skatteverket före det rapporterade räkenskapsårets utgång.

Underrättelser enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret, men inte senare än när den land-för-land-rapport som avses i 10 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket. Lag (2017:185)

33 a kap. 13 §

  I 7 § lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet anges hur uppgifter i sådana rapporter som Skatteverket tar emot får användas.
Lag (2017:185)

33 b kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket om rapporteringspliktiga arrangemang. Vad som utgör ett rapporteringspliktigt arrangemang följer av lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang.

Bestämmelserna i kapitlet ges i följande ordning:
   - syftet med uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (2 §),
   - definitioner och förklaringar (3-9 §§),
   - vem som ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (10-15 §§),
   - vilka uppgifter som ska lämnas (16-18 §§),
   - när uppgifterna ska lämnas (19-21 §§), och
   - informationsskyldighet i vissa fall (22 §).
Lag (2020:437)

33 b kap. 2 §

  Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas som underlag för Skatteverkets utbyte av upplysningar enligt 12 d § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Uppgifterna ska även lämnas som underlag för skattekontroll och analys av risker i skattesystemet. Lag (2020:437)

33 b kap. 3 §

  Definitionerna av hemvist, gränsöverskridande arrangemang, företag och anknutna personer är desamma i detta kapitel som i lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang.
Lag (2020:437)

33 b kap. 4 §

  Med medlemsstat avses i detta kapitel en medlemsstat i Europeiska unionen. Lag (2020:437)

33 b kap. 5 §

  Med person och behörig myndighet avses i detta kapitel detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.
Lag (2020:437)

33 b kap. 6 §

  Med rådgivare avses i detta kapitel en person som utformar, marknadsför, organiserar eller tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller som har hand om genomförandet.

Med rådgivare avses även en person som vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, organisera eller tillhandahålla ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller har hand om ett genomförande. Lag (2020:437)

33 b kap. 7 §

  En person ska anses som rådgivare enligt 6 § bara om denne
   1. har hemvist i en medlemsstat,
   2. tillhandahåller tjänster avseende arrangemanget från ett fast driftställe i en medlemsstat,
   3. är registrerad i eller lyder under lagstiftningen i en medlemsstat, eller
   4. tillhör en bransch- eller yrkesorganisation för juridiska rådgivare, skatterådgivare eller konsulter i en medlemsstat.
Lag (2020:437)

33 b kap. 8 §

  Med uppgiftsskyldig rådgivare avses i detta kapitel en rådgivare som har sådan anknytning till Sverige som avses i 7 §.

En rådgivare ska dock bara anses vara en uppgiftsskyldig rådgivare enligt första stycket om rådgivaren inte har en starkare anknytning till någon annan medlemsstat. Anknytningens styrka avgörs i den ordning som följer av 7 §.
Lag (2020:437)

33 b kap. 9 §

  Med användare avses i detta kapitel en person som
   1. tillhandahålls ett rapporteringspliktigt arrangemang,
   2. har ett rapporteringspliktigt arrangemang som är klart för genomförande, eller
   3. har påbörjat genomförandet av ett rapporteringspliktigt arrangemang. Lag (2020:437)

33 b kap. 10 §

  En uppgiftsskyldig rådgivare ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket.
Lag (2020:437)

33 b kap. 11 §

  Om en uppgiftsskyldig rådgivare har lika stark anknytning till någon annan medlemsstat som till Sverige, behöver uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte lämnas till Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Anknytningens styrka avgörs i den ordning som följer av 7 §.
Lag (2020:437)

33 b kap. 12 §

  En uppgiftsskyldig rådgivare behöver inte lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket om en annan rådgivare redan har lämnat
   1. föreskrivna uppgifter till Skatteverket, eller
   2. motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat. Lag (2020:437)

33 b kap. 13 §

  Användaren ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket om
   1. det inte finns någon rådgivare, eller
   2. samtliga rådgivare är förhindrade att lämna fullständiga uppgifter om arrangemanget enligt 16 § på grund av tystnadsplikten för advokater eller liknande bestämmelser i någon annan medlemsstat.

Första stycket gäller bara om användaren har anknytning till Sverige och anknytningen inte är starkare till någon annan medlemsstat. Anknytningens styrka avgörs av, i fallande ordning, medlemsstat där användaren
   1. har hemvist,
   2. har ett fast driftställe som gynnas av arrangemanget,
   3. har inkomster eller genererar vinster, eller
   4. bedriver verksamhet.
Lag (2020:437)

33 b kap. 14 §

  Om användaren är skyldig att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang både till Skatteverket och till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat, behöver uppgifter inte lämnas till Skatteverket om motsvarande uppgifter redan har lämnats i den andra medlemsstaten.
Lag (2020:437)

33 b kap. 15 §

  Om det finns flera användare som enligt 13 § ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang, behöver andra användare än som avses i 1 eller 2 inte lämna uppgifter om en sådan användare har lämnat föreskrivna uppgifter till Skatteverket eller motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat:
   1. En användare som har kommit överens om tillhandahållandet av arrangemanget med en rådgivare.
   2. Om det inte finns någon sådan uppgiftsskyldig användare som anges i 1, en användare som har hand om genomförandet av arrangemanget.

En användare som har hand om genomförandet av arrangemanget behöver inte lämna uppgifter om en användare som avses i första stycket 1 har lämnat uppgifter på det sätt som anges i första stycket. Lag (2020:437)

33 b kap. 16 §

  Följande uppgifter ska lämnas om ett rapporteringspliktigt arrangemang:
   1. nödvändiga identifikationsuppgifter, inklusive hemvist, för
      a) rådgivare,
      b) användare, och
      c) personer som är anknutna till användaren, när dessa har betydelse för det rapporteringspliktiga arrangemanget,
   2. vilken eller vilka av bestämmelserna i 13-25 §§ lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang som gör arrangemanget rapporteringspliktigt,
   3. en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och, om ett sådant finns, det namn under vilket arrangemanget är allmänt känt samt en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang,
   4. det datum då genomförandet av arrangemanget påbörjades eller då arrangemanget ska genomföras,
   5. uppgift om de nationella bestämmelser som utgör grunden för arrangemanget,
   6. värdet av arrangemanget,
   7. uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna har hemvist och andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget, och
   8. nödvändiga identifikationsuppgifter för varje annan person i en medlemsstat än som avses i 1 som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget, samt uppgift om var varje sådan person har hemvist.

Uppgifter ska även lämnas om referensnummer om ett sådant tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller en annan medlemsstats behöriga myndighet.
Lag (2020:437)

33 b kap. 17 §

  Uppgifter enligt 16 § ska lämnas endast i den utsträckning den uppgiftsskyldige har kännedom om eller tillgång till uppgifterna. Lag (2020:437)

33 b kap. 18 §

  En rådgivare ska lämna uppgifter enligt 16 § endast i den utsträckning denne inte är förhindrad att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater. Lag (2020:437)

33 b kap. 19 §

  De uppgifter som en rådgivare ska lämna enligt 16 § ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från och med dagen efter den av följande dagar som inträffar först:
   1. den dag rådgivaren gjorde arrangemanget tillgängligt,
   2. den dag arrangemanget blev klart för genomförande, eller
   3. den dag rådgivaren påbörjade genomförandet av arrangemanget.

Om uppgifterna ska lämnas av en rådgivare som avses i 6 § andra stycket, räknas tiden i stället från och med dagen efter den dag då denne tillhandahöll sina tjänster avseende arrangemanget. Lag (2020:437)

33 b kap. 20 §

  De uppgifter som en användare ska lämna enligt 16 § ska ha kommit in till Skatteverket inom 30 dagar från och med dagen efter den av följande dagar som inträffar först:
   1. den dag arrangemanget tillhandahölls användaren,
   2. den dag arrangemanget blev klart för genomförande av användaren, eller
   3. den dag användaren påbörjade genomförandet av arrangemanget.
Lag (2020:437)

33 b kap. 21 §

  En rådgivare ska vid utgången av varje kalenderkvartal lämna en sammanställning av uppgifter enligt 16 § första stycket 1, 4, 7 och 8 samt andra stycket som har tillkommit sedan uppgifter senast lämnades. Detta gäller endast i fråga om ett arrangemang som inte i väsentlig utsträckning behöver anpassas för att kunna genomföras av en ny användare.
Lag (2020:437)

33 b kap. 22 §

  Om en uppgiftsskyldig rådgivare är förhindrad att lämna de uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang som anges i 16 § på grund av tystnadsplikten för advokater, ska rådgivaren snarast informera samtliga andra rådgivare avseende arrangemanget om rådgivares skyldighet att lämna uppgifter.

Om det inte finns någon annan rådgivare som är skyldig att lämna uppgifterna om det rapporteringspliktiga arrangemanget eller om samtliga andra rådgivare är förhindrade att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater eller motsvarande regler i någon annan medlemsstat, ska den uppgiftsskyldige rådgivaren informera användaren av arrangemanget om användarens skyldighet att lämna uppgifter.
Lag (2020:437)

34 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - syftet med informationsuppgifter (2 §),
   - uppgifter till den deklarationsskyldige (3-5 §§), och
   - uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (6-11 §§). Lag (2017:387)

34 kap. 3 §

  Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15-22 kap. ska senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften.

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 22 a och 22 b kap. ska senast den 15 maj året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften. Lag (2015:918)

34 kap. 3 a §

  Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a-19 c §§ ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen.

Den som gör en ändring eller ett tillägg av uppgifter om en viss betalningsmottagare enligt 26 kap. 40 § ska senast den dag då uppgifterna lämnas till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas till Skatteverket.

Första och andra styckena gäller även den som väljer att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d §. Lag (2017:387)

34 kap. 4 a §

  Andra svenska handelsbolag än fåmanshandelsbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från bolaget eller den juridiska personen. Lag (2018:1207)

34 kap. 6 §

  Den som har utnyttjat eller överlåtit en personaloption ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.
Lag (2017:1226)

34 kap. 7 §

  Den som har utnyttjat en sådan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 15 kap. 6 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Första stycket gäller även den som har tagit emot sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 7 §.
Lag (2017:387)

34 kap. 8 a §

  Den som för eller har fört ett investeringssparkonto ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. 3 § med anledning av en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Lag (2011:1289)

34 kap. 9 §

  Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en specialfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller specialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto.
Lag (2013:585)

34 kap. 9 a §

  Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6-10 §§ lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att denne ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 21 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det. Lag (2016:64)

34 kap. 9 b §

  Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 a kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften. Lag (2015:69)

34 kap. 9 c §

  Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6-10 §§ lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att den ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 20 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om skatteregistreringsnummer (TIN), födelsedatum eller födelseort, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det. Lag (2016:64)

34 kap. 9 d §

  Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 b kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften. Lag (2015:918)

34 kap. 10 §

  Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom.

Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

Uppgifter som avses i 9 a-9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj året efter det år som uppgiften gäller.
Lag (2017:387)

34 kap. 11 §

  Om den som är skyldig att lämna uppgifter enligt 6-9 d §§ inte gör det, ska den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2017:387)

35 kap. 2 §

  Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 eller 2 § ska lämna en periodisk sammanställning över
   1. omsättning, förvärv och överföring av varor som transporteras mellan EU-länder, och
   2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

I fråga om överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land enligt 2 kap. 1 c-1 i §§ mervärdesskattelagen ska uppgifterna tas upp för den period som omfattar den tidpunkt när överföringen gjordes. Om för-hållandena därefter ändras, ska uppgift om detta lämnas utan dröjsmål. Lag (2019:790)

36 kap. 1 §

  Anstånd kan beviljas efter ansökan från den som ska lämna deklaration eller särskilda uppgifter.

Anstånd enligt 3 eller 6 § kan dock beviljas efter ansökan från den som i näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp.
Lag (2013:1068)

36 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att lämna
   1. inkomstdeklaration, och
   2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 a eller 7 §.

Anstånd längre än till och med den 31 maj får beviljas bara om det finns synnerliga skäl. Lag (2020:954)

36 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna
   1. inkomstdeklaration, och
   2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 3, 6 eller 6 a §.
Lag (2020:954)

36 kap. 5 §

  Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklarationsskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 a § får anstånd längre än till och med den 12 juni beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 b § får anstånd beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.
Lag (2013:1068)

36 kap. 6 §

  Anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som ska lämna mervärdesskattedeklaration i enlighet med 26 kap. 33 a § och som anlitar deklarationshjälp, om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Anstånd enligt första stycket får beviljas längst till och med den 26 juni. Lag (2013:1068)

37 kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-12-01
I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att
   - fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),
   - medverka personligen (3 §), och
   - lämna uppgift (4-12 §§).
Lag (2020:858)

37 kap. 2 §

  Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15-35 kap. att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får inte bara avse komplettering av arbetsställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 5 eller 26 kap. 19 b § första stycket 4. Lag (2017:387)

37 kap. 7 a §

  Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b-e eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.
Lag (2020:571)

37 kap. 8 §

  Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som avses i 16 och 17 kap. att lämna kontrolluppgift om
   1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven näringsidkare och som inte har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration, eller
   2. ränta från en namngiven låntagare. Lag (2017:387)

37 kap. 9 a §

  Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b-e eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2. Lag (2020:571)

37 kap. 10 §

  Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i 9 och 9 a §§ föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2017:1218)

37 kap. 11 §

  Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får förelägga
   1. den som de begärda upplysningarna avser, att lämna uppgift som verket behöver, eller
   2. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver om en rättshandling med någon annan.

Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i andra stycket 2 föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2012:847)

37 kap. 12 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Skatteverket får förelägga den som ansökt om godkännande för tonnagebeskattning att lämna uppgift som skulle ha lämnats i ansökan enligt 13 a kap. 8 a §. Lag (2020:858)

38 kap. 1 §

  Fastställda formulär ska användas för att lämna
   1. kontrolluppgifter,
   2. åtagande
      a) enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,
      b) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring,
      c) enligt 23 kap. 7 § om att lämna kontrolluppgifter om gåvor, och
      d) enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,
   3. deklarationer,
   4. land-för-land-rapporter,
   5. uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang,
   6. särskilda uppgifter, och
   7. periodiska sammanställningar.
Lag (2020:437)

38 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Följande uppgifter ska undertecknas:
   1. uppgifter i deklaration, och
   2. särskilda uppgifter som ska lämnas av
      a) stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap. 3 §,
      b) en fysisk eller juridisk person enligt 33 kap. 6 a §,
      c) ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 7 §, och
      d) uppgiftsskyldiga enligt 33 kap. 7 a § för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond. Lag (2020:954)

38 kap. 3 §

  Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare.

Uppgifterna får undertecknas av ett ombud i följande fall:
   1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.
   2. Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration.
   3. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration. Lag (2013:369)

39 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - definitioner (2 och 2 a §§ ),
   - generell dokumentationsskyldighet (3 § ),
   - dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt (3 a § ),
   - dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4-10 §§ ),
   - dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11-12 §§ ),
   - dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 § ),
   - dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld (14 § ),
   - dokumentationsskyldighet som avser avropslager (14 a § ),
   - dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15-16 f §§ ), och
   - föreläggande (17 § ). Lag (2019:790)

39 kap. 2 §

  I denna lag avses med

kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,
torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa,
distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans,
hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe,
restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök,
fordonsserviceverksamhet: näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet: näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak,
partihandel: vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet,
kropps- och skönhetsvårdsverksamhet: näringsverksamhet som avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inte
   1. åtgärder som normalt utförs av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659),
   2. kirurgiska ingrepp,
   3. injektionsbehandlingar, och
   4. sådan medicinskt betingad fotvård som avses i 3 kap. 5 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200),
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten,
byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och ny-byggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt

byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs.

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksamhet. Lag (2018:243)

39 kap. 2 a §

  Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpningen av 15-16 a §§ företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Med koncern avses vid tillämpningen av 16 b § företag i intressegemenskap om moderföretaget inte är en fysisk person. Lag (2017:185)

39 kap. 3 a §

  Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för kontroll av uppgifterna i ansökan. Lag (2017:1218)

39 kap. 5 §

  Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som
   1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,
   2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,
   3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
   4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,
   5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
   6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, eller
   7. tillhandahåller automatspel enligt spellagen (2018:1138).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver verksamhet i Sverige utan fast driftställe i landet. Lag (2018:1146)

39 kap. 8 a §

  En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige får, i stället för ett kassaregister som uppfyller kraven enligt svenska bestämmelser, använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav. Lag (2017:194)

39 kap. 9 §

  Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister om
   1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller
   2. en viss skyldighet är oskälig.

Ett beslut om undantag får förenas med villkor.
Lag (2013:384)

39 kap. 11 §

  Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare.

Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte för
   1. enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma, eller
   2. fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.

I personalliggaren ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren dokumenteras. I personalliggaren ska även nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras för de personer som är verksamma i en sådan verksamhet eller i en annan verksamhet som närings-idkaren bedriver i samma verksamhetslokal.

Om en personalliggare ska föras, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som avses i andra stycket löpande dokumenteras i personalliggaren.
Lag (2018:243)

39 kap. 11 a §

  Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren. Lag (2014:1474)

39 kap. 11 b §

  En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.

Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inte
   1. för en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp, eller
   2. för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Lag (2014:1474)

39 kap. 11 c §

  Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en näringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, om byggherren och näringsidkaren skriftligen har avtalat att byggherrens samtliga skyldigheter enligt 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet av uppdraget. Lag (2014:1474)

39 kap. 12 §

  Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen.

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.
Lag (2014:1474)

39 kap. 14 §

  En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen.

Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket, 8 och 14-16 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra styckena.
Lag (2017:657)

39 kap. 14 a §

  Den som överför en vara till ett avropslager i ett annat EU-land i enlighet med 2 kap. 1 c-1 i §§ mervärdesskattelagen (1994:200) ska föra ett register med de uppgifter som anges i artikel 54a.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Den som förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige i enlighet med 2 a kap. 2 § 5 mervärdesskattelagen ska föra ett register med de uppgifter som anges i artikel 54a.2 i genomförandeförordningen. Lag (2019:790)

39 kap. 15 §

  Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att det ska gå att bedöma om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett företag och dess fasta driftställe
   1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter,
   2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning ska medges för utländsk skatt, eller
   3. medför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället. Lag (2017:185)

39 kap. 16 §

  Dokumentationsskyldig för internprissättning är
   1. en obegränsat skattskyldig juridisk person som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt om företagen är i intressegemenskap,
   2. ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt om
   - företagen är i intressegemenskap, och
   - handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget och det begränsat skattskyldiga företaget,
   3. en obegränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe utomlands,
   4. ett svenskt handelsbolag med fast driftställe utomlands om handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget, och
   5. en utländsk juridisk person som är skattskyldig för inkomst från fast driftställe i Sverige. Lag (2017:185)

39 kap. 16 a §

  Ett företag är inte dokumentationsskyldigt enligt 16 § om det året före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 anställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor. Lag (2017:185)

39 kap. 16 b §

  En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en koncerngemensam del och en företagsspecifik del.

Den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen och dess verksamhet.

Den företagsspecifika delen ska innehålla information om företaget och de transaktioner som avses i 16 § 1 och 2 eller, i de fall som avses i 16 § 3-5, om de transaktioner som är hänförliga till det fasta driftstället och som anses ha skett mellan det fasta driftstället och övriga delar av företaget. Lag (2017:185)

39 kap. 16 c §

  Transaktioner som är oväsentliga behöver inte dokumenteras i den företagsspecifika delen.

Om det sammanlagda värdet av transaktionerna med det begränsat skattskyldiga företaget i fall som avses i 16 § 1 och 2 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret, räknas transaktionerna alltid som oväsentliga. Detsamma gäller om det sammanlagda värdet av de transaktioner som ska anses hänförliga till det fasta driftstället i fall som avses i 16 § 3-5 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret.

Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av immateriella tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksamheten. Lag (2017:185)

39 kap. 16 d §

  Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen ska vara upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen eller, i fall som avses i 16 § 2 och 4, särskilda uppgifter ska lämnas. Den koncerngemensamma delen ska vara upprättad senast vid den tidpunkt då moderföretaget ska lämna sin inkomstdeklaration. Lag (2017:185)

39 kap. 16 e §

  Internprissättningsdokumentationen ska upprättas på svenska, danska, norska eller engelska. Lag (2017:185)

39 kap. 16 f §

  Internprissättningsdokumentationen ska på begäran överlämnas till Skatteverket. Lag (2017:185)

39 kap. 17 §

  Skatteverket får förelägga
   1. den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4, 7 och 8 §§,
   2. den som bedriver sådan verksamhet som avses i 11 § att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samt
   3. byggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 a, 11 b och 12 §§.
Lag (2018:243)

41 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - syftet med en revision (2 och 2 a §§),
   - vem som får revideras (3 §),
   - beslut om revision (4 och 5 §§),
   - samverkan (6 §),
   - revisorns befogenheter (7 §),
   - den reviderades skyldigheter (8-11 §§),
   - föreläggande (12 §), och
   - revisionens avslutande (13 och 14 §§).
Lag (2012:847)

41 kap. 2 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera
   1. att uppgiftsskyldighet enligt 15-35 kap. har fullgjorts,
   2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15-35 kap. som kan antas uppkomma,
   3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,
   5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,
   6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §,
   7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §, eller
   8. att den som har överfört en vara till eller förvärvat en vara från ett avropslager har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 a §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1-4 av någon annan än den som revideras. Lag (2020:858)

41 kap. 2 a §

  Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får besluta om revision för att inhämta uppgifter som verket behöver från den som de begärda upplysningarna avser.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta sådana uppgifter från någon annan än den som de begärda upplysningarna avser. Lag (2012:847)

41 kap. 3 §

  Revision får göras hos
   1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
   2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
   3. den som har anmält sig för registrering,
   4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
   5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,
   6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
   8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
   9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
   10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
   11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, och
   12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Lag (2020:571)

41 kap. 4 §

  Ett beslut om revision ska innehålla
   1. uppgift om syftet med revisionen,
   2. uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll, och
   3. förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).

Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken person eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om
   1. beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra stycket eller 2 a § tredje stycket, och
   2. det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshandlingen. Lag (2017:189)

42 kap. 4 §

  Skatteverket har för tillsynen rätt att få tillträde till verksamhetslokaler där den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister bedriver verksamhet.

Polismyndigheten ska på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (2014:681)

42 kap. 8 §

  Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras fullgör sina eventuella skyldigheter.

Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.
Lag (2014:1474)

42 kap. 8 a §

  Skatteverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Verket får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för vilken näringsidkares räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren. Lag (2014:1474)

42 a kap. 1 §

  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.

Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa paragrafer.

Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2015:903)

43 kap. 1 §

  Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt har, efter ansökan, rätt till ersättning om
   1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis,
   2. ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen, eller
   3. det finns synnerliga skäl för ersättning.

Rätt till ersättning finns dock inte i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt
   1. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
   2. ett skatteavtal eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden, eller
   3. det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2012:847)

44 kap. 3 §

  Ett föreläggande får inte förenas med vite om
   1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift, och
   2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.
Lag (2020:437)

44 kap. 3 a §

   Träder i kraft 2020-12-01
Ett föreläggande enligt 37 kap. 12 § får inte förenas med vite innan beslutet om godkännande för tonnagebeskattning har fått laga kraft och det är klarlagt att Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar till andra stater och jurisdiktioner om beslutet. Lag (2020:858)

46 kap. 3 §

  Betalningssäkring får inte användas för avgifter enligt
   1. begravningslagen (1990:1144),
   2. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och
   3. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2018:1896)

46 kap. 4 §

  Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat eller av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, får betalningssäkring även användas för att säkerställa betalning av utländsk skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Lag (2011:1545)

46 kap. 14 §

  Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är fastställd upphör att gälla sex månader efter den dag då betalningssäkringen beslutades,
   1. om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten, eller
   2. om betalningsskyldigheten gäller ett skattetillägg som avses i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och åklagaren inte har yrkat att skattetillägg ska tas ut.

Om det finns särskilda skäl, får förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket förlänga tidsfristen med tre månader i taget. Har förundersökning om brott inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, får tidsfristen förlängas med sex månader i taget.
Lag (2015:633)

47 kap. 1 §

  Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. Lag (2012:847)

48 kap. 1 §

  Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte har gjort det i rätt tid.

Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om
   1. en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,
   2. en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap. 7 § andra eller tredje stycket,
   3. särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, eller
   4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §. Lag (2015:892)

48 kap. 6 §

  Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.

Om förseningsavgiften gäller      uppgår den till
aktiebolags eller ekonomisk
förenings inkomstdeklaration      6 250 kronor
någon annans inkomstdeklaration     1 250 kronor
särskilda uppgifter           1 250 kronor
periodisk sammanställning        1 250 kronor
skattedeklaration            625 kronor
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande. Lag (2015:768)

49 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),
   - skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),
   - skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),
   - skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),
   - skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (9 §),
   - när skattetillägg inte får tas ut (10-10 d §§),
   - beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11, 13 och 14 §§),
   - beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),
   - beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (17 §),
   - beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (18 §),
   - att underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),
   - rätträkning (20 §), och
   - när skattetillägg ska tas ut enligt mer än en procentsats (21 §). Lag (2016:888)

49 kap. 10 §

  Skattetillägg får inte tas ut om
   1. den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret,
   2. den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte har gjorts, eller
   3. det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.

En rättelse anses inte vara på eget initiativ om
   1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll,
   2. rättelsen har en koppling till den generella kontrollen, och
   3. rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. Lag (2018:562)

49 kap. 10 a §

  Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av.

Skattetillägg får dock tas ut, om åklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt. Lag (2015:633)

49 kap. 10 b §

  Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat straffföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633)

49 kap. 10 c §

  Skattetillägg får inte tas ut i samband med en återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4. Lag (2016:888)

49 kap. 10 d §

  Med avstämningsuppgifter avses
   1. kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och underrättelser om lagfart som lämnas med stöd av författning,
   2. uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret, och
   3. uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kontroll av framtida inkomstdeklarationer.
Lag (2017:387)

49 kap. 12 §

  Har upphävts genom lag (2015:633)

49 kap. 15 §

  Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och skattetillägget på annan skatt 20 procent.
Skattetillägget ska beräknas på
   1. den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgiftsskyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt
      a) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för beskattningen på något annat sätt än muntligen, och
      b) de avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret, och
   2. den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den uppgiftsskyldige.

I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig uppgift, ska skattetillägget beräknas enligt bestämmelserna i 11, 13 och 14 §§. Lag (2015:633)

49 a kap. 1 §

  Återkallelseavgift ska tas ut av den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4. Lag (2016:888)

49 a kap. 2 §

  Återkallelseavgiften består av en grundavgift och en tilläggsavgift. Lag (2016:888)

49 a kap. 3 §

  Grundavgiften är skillnaden mellan den skatt som skulle ha bestämts för den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som grundavgiften avser och den skatt som bestäms för respektive beskattningsår till följd av återkallelsen, om denna skatt är lägre.

En grundavgift ska tas ut för vart och ett av de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser enligt 13 a kap. 17 § 2. Lag (2016:888)

49 a kap. 4 §

  En tilläggsavgift ska tas ut med 20 procent av den skatt som skulle ha bestämts för den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som grundavgiften avser, multiplicerat med det resterande antal beskattningsår som tonnagebeskattning skulle ha skett om godkännandet för tonnagebeskattning inte hade återkallats.

Vid beräkning enligt första stycket ska en begäran om återkallelse anses ha gjorts senast under det beskattningsår då godkännandet för tonnagebeskattning återkallades.
Lag (2016:888)

49 b kap. 1 §

  Dokumentationsavgift ska tas ut av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som ska lämna kontrolluppgifter enligt 22 a eller 22 b kap. och som inte har samlat in och bevarat handlingar, uppgifter och annan dokumentation avseende ett finansiellt konto på det sätt som anges i
   1. 4-7 kap. och 8 kap. 8 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
   2. 4-7 kap. och 8 kap. 9 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller
   3. 39 kap. 3 § denna lag, med avseende på kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. Lag (2018:2034)

49 b kap. 2 §

  Dokumentationsavgiften är 7 500 kronor för varje finansiellt konto som inte har dokumenterats i enlighet med bestämmelserna som anges i 1 § 1-3.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, för samma finansiella konto, är skyldigt att lämna kontrolluppgift enligt både 22 a och 22 b kap. eller att inhämta uppgifter och dokumentation avseende kontot enligt både lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, ska bara en dokumentationsavgift tas ut. Lag (2018:2034)

49 c kap. 1 §

  Rapporteringsavgift ska tas ut enligt 4 § om det klart framgår att den som ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte har lämnat föreskrivna uppgifter inom den tid som anges i 33 b kap. 19, 20 eller 21 §. Lag (2020:437)

49 c kap. 2 §

  Om det klart framgår att den som ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte har lämnat föreskrivna uppgifter inom 60 dagar från den tidpunkt då skyldigheten skulle ha fullgjorts enligt 33 b kap. 19, 20 eller 21 §, ska utöver avgift enligt 1 § rapporteringsavgift enligt 5 § tas ut.

Under samma förutsättningar ska ytterligare en rapporteringsavgift enligt 5 § tas ut. Detta gäller dock inte om föreskrivna uppgifter har lämnats innan Skatteverket tagit kontakt med den som ska lämna uppgifter med anledning av en utredning om en sådan rapporteringsavgift som anges i första stycket. Lag (2020:437)

49 c kap. 3 §

  Rapporteringsavgift får inte tas ut om uppgifter lämnats inom den tidsfrist som anges i 1 respektive 2 § och
   1. uppgifterna har brister som endast är av mindre betydelse, eller
   2. den uppgiftsskyldige på eget initiativ därefter har rättat uppgifterna så att de uppfyller vad som föreskrivs i 33 b kap. 16-18 §§.

Om uppgifter som lämnats är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas till grund för de syften som anges i 33 b kap. 2 § kan de inte rättas med sådan verkan som avses i första stycket 2. Lag (2020:437)

49 c kap. 4 §

  Rapporteringsavgiften enligt 1 § är 7 500 kronor för användare och 15 000 kronor för rådgivare för varje rapporteringspliktigt arrangemang och för varje sammanställning som avses i 33 b kap. 21 §. Lag (2020:437)

49 c kap. 5 §

  Rapporteringsavgifterna enligt 2 § första stycket respektive andra stycket är 10 000 kronor för användare och 20 000 kronor för rådgivare för varje rapporteringspliktigt arrangemang och för varje sammanställning som avses i 33 b kap. 21 §.

Om överträdelsen skett i den uppgiftsskyldiges näringsverksamhet och omsättningen under närmast föregående räkenskapsår är minst 15 miljoner kronor är avgifterna i stället
   1. 15 000 kronor för användare och 30 000 kronor för rådgivare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 15 miljoner kronor men understiger 75 miljoner kronor,
   2. 30 000 kronor för användare och 60 000 kronor för rådgivare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 75 miljoner kronor men understiger 500 miljoner kronor, eller
   3. 75 000 kronor för användare och 150 000 kronor för rådgivare, om omsättningen närmast föregående räkenskapsår uppgår till minst 500 miljoner kronor.

Om räkenskapsåret är längre eller kortare än tolv månader ska omsättningen justeras i motsvarande mån. Lag (2020:437)

49 c kap. 6 §

  Om en överträdelse som avses i 2 § har skett under den uppgiftsskyldiges första verksamhetsår eller om tillförlitlig uppgift om omsättningen saknas, får omsättningen uppskattas vid tillämpningen av 5 § andra stycket. Lag (2020:437)

50 kap. 2 §

  Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara 25 000 kronor. Lag (2015:768)

50 kap. 3 §

  Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras
   1. inte fullgör sin skyldighet,
   2. inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen, eller
   3. inte har lämnat uppgift enligt 7 kap. 2 a § om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.
Lag (2014:1474)

50 kap. 4 §

  Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är
   1. 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och
   2. 2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften enligt första stycket 1 i stället vara 25 000 kronor.

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor.
Lag (2015:769)

50 kap. 7 §

  Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld.

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. Lag (2015:768)

51 kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
   1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha
      a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
      b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller
      c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter eller uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer,
   2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, eller
   3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet.
Lag (2020:858)

51 kap. 2 §

  Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut en dokumentationsavgift med fullt belopp ska Skatteverket även beakta om bristen på dokumentation helt eller delvis har lett till ett ingripande på grund av att bestämmelserna i 5 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte har följts. Lag (2018:2034)

52 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - beslut om förseningsavgift (2 §),
   - beslut om skattetillägg (3-8 a §§),
   - beslut om återkallelseavgift (8 b §),
   - beslut om dokumentationsavgift (8 c §),
   - beslut om rapporteringsavgift (8 d §),
   - beslut om kontrollavgift (9 §),
   - att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §), och
   - att särskild avgift tillfaller staten (11 §).
Lag (2020:437)

52 kap. 8 §

  Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts.

Om ansvar ska beslutas enligt 59 kap. för den skatt som inte har dragits av, ska beslutet om skattetillägg meddelas samtidigt. I fall som avses i 49 kap. 10 a § andra stycket får dock beslut om enbart skattetillägg meddelas, om ansvar för skatt redan har beslutats. Lag (2015:633)

52 kap. 8 a §

  Om skattetillägg får tas ut enligt 49 kap. 10 a § andra stycket, ska beslutet om skattetillägg meddelas inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott. Lag (2015:633)

52 kap. 8 b §

  Ett beslut om återkallelseavgift ska meddelas inom två år från den dag då beslutet om återkallelse av godkännandet för tonnagebeskattning meddelades. Lag (2016:888)

52 kap. 8 c §

  Ett beslut om dokumentationsavgift ska meddelas senast sex år efter det kalenderår då den kontrolluppgift enligt 22 a eller 22 b kap. som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt. Lag (2018:2034)

52 kap. 8 d §

  Ett beslut om rapporteringsavgift ska meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts. Lag (2020:437)

53 kap. 1 §

  Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.

Om mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje förvärv enligt 26 kap. 7 § andra stycket, ska beslut om skatten fattas för varje förvärv med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter. Om återbetalning för ingående skatt har begärts i en särskild skattedeklaration för varje omsättning enligt 26 kap. 7 § tredje stycket, ska beslut om skatten fattas för varje omsättning med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.

Om punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 §, ska beslut om skatten fattas för varje händelse med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.

För beslut om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp gäller 59 kap. 2-6 §§. Lag (2015:892)

53 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Skatteverket ska senast den 15 december efter beskattningsårets utgång skicka ett besked om särskild inkomstskatt till den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
Lag (2020:954)

56 kap. 2 §

  Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll.
Lag (2017:387)

56 kap. 3 §

  I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt
   1. inkomstskattelagen (1999:1229),
   2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
   3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1-4 och 6-10 den lagen,
   4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
   5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
   6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
Lag (2011:1289)

56 kap. 6 §

  I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket även bestämma storleken på följande skatter och avgifter:
   1. skatt och avgift på de underlag som avses i 3 §,
   2. skatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
   3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
   4. avgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
   5. avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
   6. egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
   7. public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
Lag (2018:1896)

56 kap. 8 §

  När den slutliga skatten bestäms gäller att
   1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan och uppgifter om pensionsförhållanden som lämnas av Pensionsmyndigheten,
   2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats för huvudmännen inom Svenska kyrkan eller den kommun som avgiften ska betalas till, och
   3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av trossamfundet. Lag (2017:189)

56 kap. 9 §

  Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket beräkna om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt (slutskatteberäkning).

Från den slutliga skatten ska avdrag göras för
   1. debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
   2. avdragen A-skatt,
   3. A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 59 kap. 3 § andra stycket,
   4. skatt som har förts över från en stat som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt,
   5. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. som har betalats för den tid under beskattningsåret då den som beslutet gäller har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
   6. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som har betalats, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, och
   7. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. som har betalats, om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen.

Till den slutliga skatten ska följande belopp läggas:
   1. skatt som har betalats tillbaka enligt 64 kap. 5 § första stycket,
   2. skatt som har förts över till en annan stat enligt 64 kap. 7 och 8 §§,
   3. preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
   4. skattetillägg som har beslutats med anledning av beslut om slutlig skatt, och
   5. förseningsavgift som har beslutats för att en inkomstdeklaration inte har kommit in i rätt tid.
Lag (2015:918)

57 kap. 4 §

  Om den som är skyldig att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 9 a § på grund av att ett godkännande för tonnagebeskattning har återkallats inte har gjort det, får skönsbeskattning beslutas. Lag (2016:888)

58 kap. 2 §

  Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och 20,6 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen. I fråga om svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen.

Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska säkerhetens storlek bestämmas till 40 procent av överskottet.

Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en tidigare deklaration. Lag (2018:1207)

59 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2-6 §§),
   - ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts (7-9 §§),
   - betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
   - ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
   - företrädaransvar (12-21 §§),
   - ansvar för redare (22 §),
   - ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp (23 §),
   - ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), och
   - indrivning och preskription (26 och 27 §§).
Lag (2013:369)

59 kap. 11 §

  Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatter och avgifter enligt denna lag.

Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot handelsbolaget har preskriberats.

Ett beslut om ansvar i fråga om skattetillägg får inte fattas, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som beslutet om ansvar skulle avse.
Lag (2015:633)

59 kap. 17 §

  Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran mot den juridiska personen har preskriberats eller om det finns en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 19 §.

Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar i fråga om skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straffföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som ansökan skulle avse. Lag (2015:633)

59 kap. 19 §

  Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överenskommelsen träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkallats och målet avskrivits.

Skatteverket får inte träffa en överenskommelse i fråga om skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straffföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som överenskommelsen skulle avse. Lag (2015:633)

59 kap. 23 §

  Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyldigheten att betala mervärdesskatt, är varje annan beskattningsbar person som ingår i gruppen tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen har bedrivit under den tid den beskattningsbara personen varit medlem i gruppen. Lag (2013:369)

59 kap. 25 §

  Har upphävts genom lag (2011:1289)

61 kap. 4 §

  Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt ska registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas, om
   1. skatten redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång, eller
   2. skatten redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då redovisningen senast ska lämnas.

Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas. Lag (2015:892)

62 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar (2 § ),
   - när skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration ska betalas (3 § ),
   - när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4-7 §§ ),
   - när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 och 9 §§ ),
   - betalning från kommuner och regioner (10 § ),
   - avräkning (11-14 §§ ),
   - vilken skatt eller avgift som är betald (15 och 16 §§ ),
   - ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (17 och 18 §§ ), samt
   - inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon (19 § ). Lag (2019:954)

62 kap. 8 §

  Slutlig skatt beräknad enligt 56 kap. 9 § ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om slutlig skatt fattades.

Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag beslut fattades:
   1. annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt samt avgifter som har bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,
   2. förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol samt återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift,
   3. särskild inkomstskatt som har beslutats enligt 54 kap. 2 §, samt
   4. skatt och avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap.

Slutlig skatt enligt andra stycket 1 samt förseningsavgift och skattetillägg enligt andra stycket 2 behöver dock inte betalas före den förfallodag som anges i första stycket.

Mervärdesskatt enligt andra stycket 1 samt skattetillägg enligt andra stycket 2 som har beslutats med anledning av beslut om mervärdesskatt behöver inte betalas före den förfallodag som anges i 3 §. Lag (2020:437)

62 kap. 10 §

  Betalning av skatt och avgift enligt denna lag från kommuner och regioner ska göras genom avräkning från fordran enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Detsamma gäller sådan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats enligt 17 b § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. Lag (2019:954)

63 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - ansökan om anstånd (2 §),
   - deklarationsanstånd (3 §),
   - ändringsanstånd (4 §),
   - anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
   - anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
   - anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift (7 och 7 a §§),
   - säkerhet (8-10 §§ ),
   - anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
   - anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
   - anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
   - anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
   - anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investeraravdrag (14 a-14 c §§),
   - anstånd med betalning av skatt i samband med avdrag och fiktiv avräkning av utländsk skatt (14 d §),
   - anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
   - anståndsbeloppet (16-21 a §§),
   - ändrade förhållanden (22-22 c §§), och
   - anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).
Lag (2020:437)

63 kap. 3 §

  Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 36 kap. 5 §, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen.

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration enligt 36 kap. 6 §, ska verket bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt som ska redovisas i deklarationen. Lag (2013:1068)

63 kap. 7 §

  Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift om den som avgiften gäller har begärt omprövning av eller till förvaltningsrätten överklagat
   1. beslutet om skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift, eller
   2. beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelseavgiften.

Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd tidigare har beviljats enligt första stycket med betalningen i avvaktan på en omprövning av samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Skatteverket eller förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet. Lag (2020:437)

63 kap. 7 a §

  Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av återkallelseavgift om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att betala avgiften.

Anståndstiden ska bestämmas till längst fem år efter dagen för beslutet om anstånd. Lag (2016:888)

63 kap. 8 §

  Om det i de fall som avses i 4, 5, 14 eller 14 d § kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om säkerhet ställs för skattens eller avgiftens betalning.

Första stycket gäller inte om
   1. anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,
   2. det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,
   3. anståndet avser skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift,
   4. det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, eller
   5. det annars finns särskilda skäl.
Lag (2020:437)

63 kap. 14 §

  Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av slutlig skatt till den del den avser skatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och egenavgifter som avses i 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), om
   1. uttagsbeskattning har skett bara på grund av bestämmelserna i 22 kap. 5 § 2, 4 eller 5 inkomstskattelagen,
   2. den skattskyldighet som avses i 22 kap. 5 § 2 inkomstskattelagen har upphört på grund av att den skattskyldige har fört över
      a) tillgångar från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och tillgångarna tillhör den skattskyldige även efter överföringen, eller
      b) den näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom EES,
   3. det skatteavtal som avses i 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen har ingåtts med en stat inom EES,
   4. tillgången ingår i en näringsverksamhet inom EES, och
   5. den näringsverksamhet som avses i 22 kap. 5 § 2 inkomstskattelagen eller den näringsverksamhet som enligt 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen ska beskattas i en annan stat inte har upphört.

Första stycket gäller bara om överföringen har skett till en stat inom EES som är medlem i Europeiska unionen (EU) eller som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar. Ett sådant bistånd ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas. Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut. Lag (2019:1147)

63 kap. 14 a §

  Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av att ett investeraravdrag har återförts enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska beviljas anstånd med betalning av skatten. Lag (2013:772)

63 kap. 14 b §

  Anstånd får inte beviljas, om
   1. samtliga andelar som det återförda investeraravdraget enligt 43 kap. 22 § andra stycket och 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) hänför sig till, har avyttrats,
   2. den som är skyldig att betala skatt eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen, eller
   3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.

Vid bedömningen av om anstånd inte ska beviljas, ska tidsfristerna enligt 22 c § beaktas. Lag (2013:772)

63 kap. 14 c §

  Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas.

Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut. Lag (2013:772)

63 kap. 14 d §

  Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av sådan skatt som bestäms efter tillämpning av 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 § eller 38 a kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller bara om det fasta driftstället finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är medlem i Europeiska unionen (EU) eller som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar. Ett sådant bistånd ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas. Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut. Lag (2019:1147)

63 kap. 16 §

  Anstånd beviljas, om inte annat följer av 17-21 a §§, med skäligt belopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller. Lag (2013:772)

63 kap. 17 §

  Anstånd enligt 14 § beviljas högst med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatt som har bestämts för det beskattningsår då inkomsten på grund av uttaget togs med vid beräkningen av inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet, och den slutliga skatt som skulle ha bestämts om denna inkomst inte hade tagits med vid beräkningen. Det högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas.

Anståndsbeloppet får inte överstiga den slutliga skatten på de tillgångar som vid tidpunkten för ansökan om anstånd finns kvar i näringsverksamheten och omfattas av ansökan.

Den slutliga skatten på en tillgång utgörs av så stor del av det högsta tillåtna anståndsbeloppet enligt första stycket som den anståndsgrundande inkomsten för tillgången utgör av de ursprungliga anståndsgrundande inkomsterna för de tillgångar som har legat till grund för uttagsbeskattningen.
Lag (2019:1147)

63 kap. 17 a §

  Anstånd enligt 14 d § beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som bestäms efter tillämpning av 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 § eller 38 a kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas.

Anståndsbeloppet får inte överstiga den slutliga skatten på de tillgångar som vid tidpunkten för ansökan om anstånd finns kvar i det övertagande företagets näringsverksamhet och omfattas av ansökan.

Den slutliga skatten på en tillgång utgörs av så stor del av det högsta tillåtna anståndsbeloppet enligt första stycket som den anståndsgrundande inkomsten för tillgången utgör av de ursprungliga anståndsgrundande inkomsterna för de tillgångar som har legat till grund för beskattningen. Lag (2019:1147)

63 kap. 21 §

  Om en tillgång efter tidpunkten för uttaget delvis har övergått till någon annan, utgör den anståndsgrundande inkomsten för den kvarvarande tillgången så stor del av den ursprungliga anståndsgrundande inkomsten som belöper på den kvarvarande tillgången. Lag (2019:1147)

63 kap. 21 a §

  Anstånd enligt 14 a § beviljas med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till det återförda investeraravdraget.

Om en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid ett sådant förvärv. Lag (2013:772)

63 kap. 22 §

  Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket
   1. återkalla anståndet,
   2. sätta ned anståndsbeloppet, eller
   3. i de fall som avses i 4 eller 5 § kräva säkerhet för fortsatt anstånd.

Första stycket gäller även om anstånd har beviljats på grund av att sökanden har lämnat felaktiga uppgifter.

22 a § Ett anstånd enligt 14 a § ska upphävas, om
   1. samtliga andelar som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats,
   2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), eller
   3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen. Lag (2013:772)

63 kap. 22 b §

  Om endast en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anståndsbeloppet i stället sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anståndsbeloppet sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid ett sådant förvärv. Lag (2013:772)

63 kap. 22 c §

  Anståndet eller anståndsbeloppet ska upphävas respektive sättas ned bara om
   1. andelar har avyttrats under de fem beskattningsåren närmast efter det betalningsår som avses i 43 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),
   2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en värdeöverföring under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret, eller
   3. företaget har gjort ett förvärv under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret.
Lag (2013:772)

64 kap. 2 §

  Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka om
   1. kontohavaren begär det,
   2. överskottet grundas på
      a) en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 §,
      b) ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
      c) ett beslut om överskjutande punktskatt,
      d) ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, eller
   3. kontohavaren är en kommun eller en region.

En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock göras bara om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag. Lag (2019:954)

64 kap. 3 §

  Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 26, 27, 28 eller 30 §, ska betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer har lämnats för skatter och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisades. Det gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.

Första stycket gäller inte kommuner och regioner.
Lag (2019:954)

64 kap. 6 §

  Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:
   - 10 kap. 5-8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
   - 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
   - 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
   - 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller
   - 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:701)

65 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - grunder för ränteberäkningen (2-4 §§),
   - kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),
   - kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),
   - kostnadsränta vid anstånd (7 §),
   - kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8-11 §§),
   - kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),
   - minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§),
   - intäktsränta (16 och 17 §§),
   - en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), och
   - ränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§).
Lag (2016:1077)

65 kap. 4 §

  Kostnadsränta beräknas, om inte annat föreskrivs, efter en räntesats som motsvarar basräntan.

På debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare beräknas inte kostnadsränta från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den 3 i femte månaden efter beskattningsåret på belopp till och med 30 000 kronor. Detsamma gäller slutlig skatt som ska betalas.

Intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar 45 procent av basräntan. Om basräntan har beräknats enligt 3 § sista meningen, ska intäktsräntan i stället vara 0.
Lag (2016:1075)

65 kap. 6 §

  Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.

Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för
   1. särskilda avgifter, och
   2. skatt enligt 2 § första stycket 6-9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Lag (2011:1289)

65 kap. 7 §

  Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med dagen efter den dag då anståndet beviljades. Detsamma gäller när ett nytt anstånd beviljas enligt 63 kap. 14 eller 14 d §.

Vid anstånd enligt 63 kap. 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.

Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.
Lag (2019:1147)

65 kap. 9 §

  Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte annat följer av 4 § andra stycket.

För skatt enligt 2 § första stycket 6-9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock 8 §.
Lag (2011:1289)

65 kap. 12 §

  Har upphävts genom lag (2016:1077)

66 kap. 3 §

  Skatteverket får inte ompröva beslut i frågor som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol.

Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

Skatteverket får också på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga om skattetillägg som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande om skattetillägg från Högsta domstolen som har meddelats senare. Lag (2015:633)

66 kap. 5 §

  Ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller anstånd med betalning av skatt eller avgift ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om
   1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte är ense med Skatteverket om utgången,
   2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en sådan omprövning,
   3. frågan ska prövas i sak, och
   4. prövningen inte är enkel.

Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt 53 kap. 2, 3 eller 4 §. Lag (2020:437)

66 kap. 7 §

  En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Begäran ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser
   1. registrering,
   2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
   3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning,
   4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
   5. föreläggande,
   6. revision, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök,
   7. tvångsåtgärder,
   8. återkallelseavgift,
   9. dokumentationsavgift,
   10. rapporteringsavgift,
   11. kontrollavgift,
   12. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
   13. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
   14. verkställighet, eller
   15. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.
Lag (2020:437)

66 kap. 9 a §

  Omprövning av ett beslut om återkallelseavgift får begäras så länge beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft. Lag (2016:888)

66 kap. 24 a §

  Ett beslut om omprövning av rapporteringsavgift till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts. Lag (2020:437)

66 kap. 27 §

  Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning) om
   1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige
      a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
      b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
      c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift, eller
      d) inte har lämnat begärt varuprov,
   2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska rättas,
   3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift om en betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna inkomstdeklaration,
   4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
      a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett annat beskattningsår eller en annan person,
      b) om fastighetstaxering,
      c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
      d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,
      e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
      f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av sådant prissättningsbesked, eller
      g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4,
   5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller
   6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §. Lag (2019:954)

67 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om
   - överklagande av Skatteverkets beslut (2-11 §§),
   - överklagande av den som beslutet gäller (12-22 §§),
   - det allmänna ombudets överklagande (23-25 §§),
   - överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut (27-30 §§),
   - handläggning vid domstol (31-37 §§),
   - ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal (38 §), och
   - beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (39 §). Lag (2017:387)

67 kap. 8 §

  Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller    överklagas till den 
        förvaltningsrätt
1. ett svenskt handelsbolag  inom vars domkrets bolaget 
        enligt uppgift i 
        handelsregistret hade sitt 
        huvudkontor den 1 november året 
        före det år då beslutet fattades
2. en europeisk ekonomisk
intressegruppering    inom vars domkrets 
        intressegrupperingen hade sitt 
        säte den 1 november året före 
        det år då beslutet fattades
3. en europeisk gruppering
för territoriellt samarbete  inom vars domkrets grupperingen 
        hade sitt säte den 1 november 
        året före det år då beslutet 
        fattades
4. ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur    inom vars domkrets konsortiet 
        hade sitt säte den 1 november 
        året före det år då beslutet 
        fattades
5. ett europeiskt politiskt
parti        inom vars domkrets partiet 
        hade sitt säte den 1 november 
        året före det år då beslutet 
        fattades
6. en europeisk politisk
stiftelse      inom vars domkrets den europeiska 
        politiska stiftelsen hade sitt 
        säte den 1 november året före det 
        år då beslutet fattades
7. ett dödsbo      som senast var behörig att pröva 
        ett överklagande som gällde den 
        avlidne
8. någon annan juridisk
person än som avses i 1-7  inom vars domkrets styrelsen 
        hade sitt säte eller, om sådant 
        saknas, förvaltningen utövades 
        den 1 november året före det år 
        då beslutet fattades
9. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet
fattades      inom vars domkrets huvudkontoret 
        eller sätet var beläget eller, 
        om huvudkontor och säte saknas, 
        förvaltningen utövades då den 
        juridiska personen bildades
10. en juridisk person som
har upplösts       som senast var behörig.
Lag (2016:1061)

67 kap. 12 §

  Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Överklagandet ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser
   1. registrering,
   2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
   3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning,
   4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
   5. deklarationsombud,
   6. tvångsåtgärder,
   7. återkallelseavgift,
   8. dokumentationsavgift,
   9. rapporteringsavgift,
   10. kontrollavgift,
   11. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
   12. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
   13. verkställighet, eller
   14. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.
Lag (2020:437)

67 kap. 14 a §

  Ett beslut om återkallelseavgift får överklagas så länge beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2-4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft. Lag (2016:888)

67 kap. 16 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut om
   1. preliminär A-skatt,
   2. befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 §, eller
   3. skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.
Lag (2020:858)

67 kap. 17 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad.
Lag (2020:858)

67 kap. 24 §

  Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut om efterbeskattning eller ett beslut om skattetillägg som har meddelats samtidigt och yrkar ändring till nackdel för den som beslutet gäller, ska överklagandet ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller om det allmänna ombudet yrkar att skattetillägg ska tas ut.

Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag (2016:888)

67 kap. 25 §

  Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut i en fråga som har föranlett att skattetillägg eller återkallelseavgift har tagits ut och överklagandet är till nackdel för den som beslutet gäller, ska ombudet samtidigt även ta upp frågan om skattetillägg eller återkallelseavgift. Lag (2016:888)

67 kap. 26 §

  Har upphävts genom lag (2017:387)

67 kap. 33 §

  Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har föranlett skattetillägg får även ta upp frågan om skattetillägg om domstolen anser att skattetillägget utan olägenhet kan prövas i målet.

Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag (2016:888)

67 kap. 34 §

  Om en domstol inte prövar en ny fråga, en fråga om skattetillägg eller en fråga om återkallelseavgift, ska domstolen överlämna frågan till Skatteverket för omprövning. Lag (2016:888)

71 kap. 4 §

  Skatteverket får inte fullgöra skyldigheten att betala ut beviljad ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning genom att kvitta fordran på ersättning mot den enskildes sammanlagda skatteskuld.


Övergångsbestämmelser

2011:1244
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas första gången enligt följande uppställning:

När det gäller         tillämpas lagen första gången på
a) F-skatt, särskild A-skatt
och slutlig skatt        skatt som avser beskattningsår
                som börjar den 1 februari 2012
b) arbetsgivaravgifter     avgifter som avser
                redovisningsperioden januari
                2012
c) skatteavdrag         skatt som ska dras av från
                ersättningar som betalas ut
                efter utgången av 2011
d) mervärdesskatt och punktskatt:

- för redovisningsperioder   skatt som avser
                redovisningsperioder som börjar
                den 1 januari 2012 eller, om
                redovisningsperioden är ett
                beskattningsår, den
                redovisningsperiod som börjar
                den 1 februari 2012
- för förvärv och händelser som medför skattskyldighet och som inte ska hänföras
till redovisningsperioder    skatt som avser förvärv och
                händelser som genomförs
                respektive inträffar efter
                utgången av 2011
e) särskild inkomstskatt    inkomster som kommer den
                skattskyldige till del efter
                utgången av 2011
f) kontrolluppgifter och
informationsuppgifter      uppgifter som avser kalenderåret
                2013
g) åtagande:

- enligt 23 kap. 6 §      pensionsförsäkringsavtal och
                avtal om tjänstepension som har
                ingåtts efter utgången av 2012
- enligt 23 kap. 7 §      åtaganden som lämnas efter
                utgången av 2012
h) särskilda uppgifter:

- enligt 33 kap. 8 §      uppgifter som avser kalenderåret
                2013
- enligt 33 kap. 9 §      uppgifter som avser beslut som
                meddelas efter utgången av 2012
- övriga särskilda uppgifter  uppgifter som avser
                beskattningsår som börjar den
                1 februari 2012
i) periodiska sammanställningar uppgifter som avser första
                kalendermånaden 2012 eller
                första kalenderkvartalet 2012
j) ersättning för kostnader för ombud, biträde eller
utredning            kostnader i ärenden och mål som
                inleds efter utgången av 2011.
Lag (2011:1289)