Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

62 av 169 paragrafer (37 %) har ändrats i skatteförfarandeförordning (2011:1261) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:95). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 kap. 1 §

  Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.

1 kap. - Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck

2 kap. - Registrering

3 kap. - Preliminär skatt

4 kap. - Särskild inkomstskatt

5 kap. - Kontrolluppgifter

6 kap. - Deklarationer

7 kap. - Övriga uppgifter

8 kap. - Föreläggande

9 kap. - Dokumentation

10 kap. - Utredning och kontroll

11 kap. - Betalningssäkring

12 kap. - Undantag från kontroll

12 a kap. - Särskilda avgifter

13 kap. - Beslut om skatter och avgifter

14 kap. - Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

15 kap. - Omprövning och överklagande

16 kap. - Verkställighet

17 kap. - Underrättelse om beslut m.m.

18 kap. - Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, regioner, myndigheter och andra menigheter

19 kap. - Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket

20 kap. - Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndigheter

21 kap. - Avgifter

22 kap. - Övrigt.
Förordning (2019:1088)

2 kap. 1 §

  En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2, 2 a eller 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär. Förordning (2014:1473)

2 kap. 2 a §

  Den som registreras enligt 7 kap. 2 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.

Skatteverket får meddela föreskrifter om identifikationsnumrens utformning. Förordning (2014:1473)

3 kap. 4 a §

  Ett åtagande enligt 10 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om att göra skatteavdrag ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värdepapperscentral och för avstämningsbolaget:
   1. namn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress. Förordning (2016:79)

5 kap. 1 §

  I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om intäkt i inkomstslaget tjänst ska följande uppgifter lämnas:
   1. bruttolönen, och
   2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån.
Förordning (2017:390)

5 kap. 3 a §

  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2017:390)

5 kap. 4 §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 16 kap. 3 § 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) om sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2017:390)

5 kap. 6 §

  I en kontrolluppgift enligt 20 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om avyttring av andelar i en värdepappersfond, i ett fondföretag, i en specialfond eller i en utländsk specialfond ska uppgift lämnas om fondens eller fondföretagets namn. Förordning (2013:600)

5 kap. 8 §

  I en kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om rapporteringspliktiga konton ska, om kontrolluppgiften enligt 22 b kap. 5 § andra stycket 1 skatteförfarandelagen ska innehålla uppgift om på vilket sätt bestämmande inflytande utövas, uppgift lämnas enligt följande uppställning:

När det gäller ett konto som   ska det anges om den 
innehas av       fysiska personen utövar ett 
        bestämmande inflytande genom  
1. en juridisk person     a) ägande,
        b) sin anställning eller sitt 
        uppdrag hos eller för den 
        juridiska personen, eller
        c) att på annat sätt utöva 
        verklig kontroll över den 
        juridiska personen.

   2. en juridisk konstruktion
som är en trust      a) att vara stiftare,
        b) att vara förvaltare eller, 
        om förvaltaren är en juridisk 
        person, företrädare för 
        förvaltaren,
        c) att vara beskyddare,
        d) att vara förmånstagare eller 
        tillhöra förmånstagarkretsen, 
        eller 
        e) att på annat sätt utöva 
        verklig kontroll över trusten.
3. en annan juridisk
konstruktion      a) att ha en ställning som 
        motsvarar
        - att vara stiftare,
        - att vara förvaltare,
        - att vara beskyddare,
        - att vara förmånstagare eller 
        tillhöra förmånstagarkretsen, 
        eller 
        b) att på annat sätt utöva 
        verklig kontroll över den 
        juridiska konstruktionen.
Förordning (2018:2041)

5 kap. 10 §

  Ett åtagande enligt 23 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19-22 kap. samt 23 kap. 2 § skattförfarandelagen ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värdepapperscentral och för avstämningsbolaget:
   1. namn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress. Förordning (2016:79)

5 kap. 11 §

  En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
   3. postadress.

Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 17 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgifter om födelsedatum och födelseort.
Förordning (2017:854)

5 kap. 11 a §

  En kontrolluppgift enligt 22 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska även innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om amerikanskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande saknas, ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelsedatum. En sådan kontrolluppgift ska även innehålla uppgift om det Global Intermediary Identification Number (GIIN) som den uppgiftsskyldige fått vid registrering hos den amerikanska federala skattemyndigheten.

En kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen ska även innehålla uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande, födelsedatum och födelseort för den som kontrolluppgiften lämnas för. Uppgift om födelseort behöver bara lämnas om den uppgiften finns i den kontrolluppgiftsskyldiges elektroniskt sökbara databaser.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om inhämtande och lämnande av uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer, födelseort och födelsedatum som behövs för att fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Förordning (2018:2041)

5 kap. 11 b §

  En kontrolluppgift enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2, 17 och 19-21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9-11 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

En kontrolluppgift som avses i 23 kap. 2-3 b §§ skatteförfarandelagen ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för om denne är begränsat skattskyldig. Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om medborgarskap. Förordning (2017:390)

5 kap. 12 §

  En kontrolluppgift enligt 22 kap. 9 och 11 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den som kontrolluppgiften lämnas för, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande utländska tjänstepensionsinstitutet:
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och
   3. postadress.

Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen, eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring, hos
   1. den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren eller det överlåtande eller överförande utländska tjänstepensionsinstitutet, och
   2. den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande utländska tjänstepensionsinstitutet. Förordning (2019:1175)

5 kap. 12 a §

  En kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 och 11 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och
   3. postadress.

Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen, eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.
Förordning (2019:1175)

5 kap. 12 b §

  En kontrolluppgift enligt 22 kap. 12 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och
   3. postadress.

Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen, eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.
Förordning (2019:1175)

5 kap. 13 §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift om verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Förordning (2017:192)

6 kap. 1 §

  En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
   3. postadress.

En arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen som ska innehålla uppgifter om en viss betalningsmottagare och en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen ska även innehålla motsvarande identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren. Deklarationerna ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för betalningsmottagaren om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen ska även innehålla uppgift om registreringsnummer för mervärdesskatt. Förordning (2017:390)

6 kap. 2 §

  Om en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen innehåller uppgifter om en betalningsmottagare som är begränsat skattskyldig, ska deklarationen även innehålla uppgift om mottagarens
   1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och
   2. medborgarskap.

Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för
   1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1 skatteförfarandelagen,
   2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
   3. registrering av skatteavdrag,
   4. bestämmande av skattereduktion,
   5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,
   6. beskattning enligt
      a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
      b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
   7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av andra stycket. Förordning (2017:390)

6 kap. 2 a §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen om verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information. Förordning (2017:390)

6 kap. 3 §

  I en arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om en viss betalningsmottagare enligt 26 kap. 19 a-19 c §§ eller 19 e § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska följande uppgifter lämnas om mottagaren:
   1. bruttolönen, och
   2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån.

Följande uppgifter om bilförmån ska också lämnas:
   1. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning av värdet på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen, och
   2. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Arbetsgivardeklarationen ska även innehålla uppgift om huruvida bostadsförmån i Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusenhet. Det gäller dock inte om det är fråga om förmån av semesterbostad.

Den som ska redovisa skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska också lämna uppgift om arten av den verksamhet som ersättning har betalats ut för. Det gäller också om ersättningen är undantagen från skatteplikt på grund av skatteavtal enligt 8 § första stycket 4 lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Förordning (2017:390)

6 kap. 3 a §

  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen ska innehålla. Förordning (2017:390)

6 kap. 6 §

  En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla
   1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,
   2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstslaget kapital,
   3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
   4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
   5. uppgift om underlag för skattereduktion för hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och
   6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen.
Förordning (2019:457)

6 kap. 10 a §

  Den som är godkänd för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) och som bedriver både sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och annan näringsverksamhet ska lämna sådana uppgifter som anges i 9 och 10 §§ särskilt för den kvalificerade rederiverksamheten. Förordning (2016:889)

6 kap. 18 §

  Om anstånd med att lämna inkomstdeklarationer eller mervärdesskattedeklarationer har beviljats enligt 36 kap. 3 eller 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av Skatteverket. Förordning (2013:1069)

7 kap. 2 a §

  I en sådan land-för-land-rapport som avses i 33 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det, för varje enhet som ingår i koncernen, anges om enhetens viktigaste verksamhet eller verksamheter utgörs av någon av följande verksamheter:
   - forskning och utveckling,
   - innehav eller förvaltning av immateriella tillgångar,
   - inköp eller upphandling,
   - tillverkning,
   - försäljning, marknadsföring eller distribution,
   - administrativa tjänster eller lednings- eller supporttjänster,
   - tillhandahållande av tjänster till oberoende företag,
   - koncernintern finansiering,
   - reglerade finansiella tjänster,
   - försäkring, eller
   - innehav av aktier eller andra andelar.

Om enheten bedriver någon annan sorts verksamhet eller om verksamheten är vilande, ska det anges i land-för-land-rapporten. Förordning (2017:188)

7 kap. 2 b §

  Uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang enligt 33 b kap. 16 § första stycket 1 och 8 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter:
   1. namn, och
   2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer, och utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Om uppgifterna avser en fysisk person ska de även innehålla födelsedatum och födelseort. Förordning (2020:563)

7 kap. 2 c §

  Uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang enligt 33 b kap. 16 § första stycket 6 skatteförfarandelagen (2011:1244) får anges i annan valuta än svenska kronor. Uppgift ska lämnas om vilken valuta värdet av arrangemanget har angetts i. Förordning (2020:563)

7 kap. 2 d §

  Skatteverket ska tilldela ett rapporteringspliktigt arrangemang ett referensnummer när uppgifter om arrangemanget kommer in till Skatteverket.

Första stycket gäller inte om det rapporteringspliktiga arrangemanget redan har tilldelats ett referensnummer av Skatteverket eller någon annan behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen. Förordning (2020:563)

7 kap. 3 §

  Identifikationsuppgifter enligt 5 kap. 11, 11 a, 11 b eller 12 § måste alltid lämnas i sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 5 kap. 13 § har meddelat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift. Förordning (2017:390)

7 kap. 3 a §

  Identifikationsuppgifter enligt 6 kap. 1 eller 2 § måste alltid lämnas i sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 a § skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 6 kap. 2 a § har meddelat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en arbetsgivardeklaration. Förordning (2017:390)

9 kap. 5 §

  En personalliggare enligt 39 kap. 11 eller 11 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
   1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer,
   2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt
   3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Förordning (2014:1473)

9 kap. 7 §

  Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg- och marknadshandel som avses i 39 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare:
   1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, företagsnamn,
   2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
   3. postadress, och
   4. telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till platsupplåtaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då upplåtelsen av platsen för torg- och marknadshandel skedde. Förordning (2018:1844)

9 kap. 8 §

  Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som avses i 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
   1. vad transaktionen avser,
   2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person, företagsnamn,
   3. köparens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
   4. köparens postadress, och
   5. köparens telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till säljaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna dokumenterades.
Förordning (2018:1844)

9 kap. 9 §

  Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b § skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den koncerngemensamma delen ska innehålla information om koncernen i dess helhet. Om det ger en bättre bild av koncernens verksamhet, får informationen delas upp på verksamhetsgrenar. Förordning (2017:188)

9 kap. 10 §

  Den koncerngemensamma delen ska innehålla ett organisationsschema som visar ägarstrukturen i koncernen och i vilket land varje företag är verksamt. Förordning (2017:188)

9 kap. 11 §

  Den koncerngemensamma delen ska även innehålla en allmän beskrivning av koncernens verksamhet eller verksamheter, såsom
   1. viktiga faktorer som påverkar vinstgenereringen,
   2. en beskrivning av transaktionerna i distributionskedjan för
      a) koncernens fem mest omsatta produkter eller tjänster, och
      b) andra produkter eller tjänster för vilka försäljningen uppgår till mer än fem procent av koncernens omsättning,
   3. en beskrivning av de viktigaste geografiska marknaderna för de produkter och tjänster som avses i 2,
   4. en förteckning och översiktlig beskrivning av viktiga koncerngemensamma servicefunktioner som avser annat än forskning och utveckling, inklusive en beskrivning av verksamheten hos de företag som utför sådana tjänster samt principerna för prissättningen och fördelningen av kostnaderna för tjänsterna,
   5. en översiktlig funktionsanalys som beskriver enskilda koncernföretags bidrag till värdeskapandet i koncernen genom att ange viktiga funktioner, risker och tillgångar i företagets verksamhet, och
   6. en beskrivning av viktiga omstruktureringar, förvärv och avyttringar som har gjorts. Förordning (2017:188)

9 kap. 12 §

  Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande information om immateriella tillgångar:
   1. en allmän beskrivning av koncernens övergripande strategi för utveckling, ägande och utnyttjande av immateriella tillgångar samt var viktig forskning och utveckling bedrivs och varifrån forsknings- och utvecklingsarbetet leds,
   2. en förteckning över immateriella tillgångar eller grupper av immateriella tillgångar som är viktiga vid internprissättningen och vilka företag som är lagliga ägare till dem,
   3. en förteckning över viktiga avtal mellan närstående företag som avser immateriella tillgångar, såsom kostnadsfördelningsavtal, avtal om forskningstjänster och licensavtal,
   4. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende forskning och utveckling samt immateriella tillgångar, och
   5. en allmän beskrivning av viktiga överlåtelser eller upplåtelser av immateriella tillgångar mellan företag inom koncernen, inklusive uppgift om berörda företag, i vilka länder de är hemmahörande och ersättningen.
Förordning (2017:188)

9 kap. 13 §

  Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande information om koncernintern finansiell verksamhet:
   1. en allmän beskrivning av hur koncernen är finansierad, inklusive viktiga finansieringsavtal med oberoende långivare,
   2. uppgifter om vilka företag som bedriver koncernintern finansieringsverksamhet, i vilka länder dessa företag är bildade och var företagens verkliga ledning finns, och
   3. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende finansiella transaktioner mellan närstående företag. Förordning (2017:188)

9 kap. 14 §

  Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande finansiella uppgifter och uppgifter om ingångna skatterelaterade överenskommelser:
   1. koncernredovisning för räkenskapsåret, och
   2. en förteckning och översiktlig beskrivning av koncernens unilaterala prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som rör fördelning av inkomster mellan länder. Förordning (2017:188)

9 kap. 15 §

  Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b § skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den företagsspecifika delen ska innehålla följande information om företaget:
   1. en beskrivning av företagets ledningsstruktur, ett organisationsschema för företaget samt uppgifter om till vilka personer företagsledningen rapporterar och var dessa personer i huvudsak arbetar,
   2. en detaljerad beskrivning av verksamheten och företagets affärsstrategi samt uppgifter om företaget har varit föremål för omstrukturering, överlåtit eller upplåtit immateriella tillgångar under de senaste två åren och hur det i så fall har påverkat företaget, och
   3. uppgifter om viktiga konkurrenter.
Förordning (2017:188)

9 kap. 16 §

  Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information om varje viktig typ av transaktioner med närstående företag:
   1. en beskrivning av transaktionerna och i vilket sammanhang de görs,
   2. uppgifter om transaktionernas belopp,
   3. uppgifter om vilka företag som är parter i transaktionerna och vilken relation de har till varandra,
   4. kopior på alla viktiga avtal som har slutits med närstående företag,
   5. en detaljerad funktions- och jämförbarhetsanalys avseende företaget och berörda närstående företag inklusive förändringar jämfört med tidigare år,
   6. uppgifter om den lämpligaste prismetoden och varför metoden har valts,
   7. uppgifter om vilket företag som, i förekommande fall, har valts som testobjekt och varför detta företag har valts,
   8. en sammanfattning av viktiga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av prismetoden,
   9. en förklaring till varför, i förekommande fall, en flerårig analys har valts,
   10. en beskrivning av de interna eller externa jämförelsetransaktioner som i förekommande fall har valts, relevant finansiell information för de oberoende företag som internprissättningsanalysen grundar sig på, en beskrivning av hur sökandet efter jämförelsetransaktioner har gått till och var informationen har hämtats,
   11. en beskrivning av vilka justeringar som har gjorts för att öka jämförbarheten och om justeringen har gjorts hos testobjektet, jämförelsetransaktionen eller båda,
   12. en förklaring till varför transaktionen kan anses vara prissatt i enlighet med armlängdsprincipen när den valda prismetoden tillämpas,
   13. en sammanfattning av den finansiella information som har använts vid tillämpningen av prismetoden, och
   14. kopior på prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som berör de beskrivna transaktionerna och som har ingåtts med eller erhållits från andra länders skattemyndigheter och där Skatteverket inte är part.
Förordning (2017:188)

9 kap. 17 §

  Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information:
   1. årsredovisning för räkenskapsåret,
   2. en beskrivning av hur de finansiella uppgifter som har använts vid tillämpningen av prismetoden kan knytas till årsredovisningen, och
   3. en sammanfattning av relevant finansiell information för de jämförelseobjekt som har använts i analysen och uppgift om från vilka källor informationen har hämtats. Förordning (2017:188)

9 kap. 18 §

  Information som anges i den koncerngemensamma delen behöver inte också anges i den företagsspecifika delen. Om sådan information finns, ska det finnas en hänvisning i den företagsspecifika delen till informationen i den koncerngemensamma delen. Förordning (2017:188)

9 kap. 19 §

  Uppgifterna i internprissättningsdokumentationen ska bevaras i sju år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.
Förordning (2017:188)

10 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:238)

12 a kap. 1 §

  Information om en sådan generell kontroll som avses i 49 kap. 10 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska offentliggöras på Skatteverkets webbplats och innehålla följande uppgifter:
   1. innehållet i den generella kontrollen,
   2. vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som omfattas av den generella kontrollen,
   3. vilken dag den generella kontrollen offentliggörs, och
   4. vilken dag en rättelse som har en koppling till den generella kontrollen inte anses vara på eget initiativ.
Förordning (2018:563)

13 kap. 1 a §

  Ett besked om särskild inkomstskatt enligt 54 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
   1. skattepliktig inkomst, och
   2. betald särskild inkomstskatt.
Förordning (2020:955)

13 kap. 8 §

  Om Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration, får den som beslutet gäller underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt om avvikelsen leder till lägre beskattning och avser
   1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i inkomstdeklarationen, eller
   2. uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som har uppburits i form av pension enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte har varit bosatt i Sverige.

Det gäller även om
   1. avvikelsen föranleds av en kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller av en uppgift i en arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen,
   2. avvikelsen innebär en rättelse av en uppgift som Skatteverket har angett i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen, och
   3. den som beslutet gäller har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i kontrolluppgiften eller uppgiften i arbetsgivardeklarationen och inte har haft något att invända mot uppgiften.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet om slutlig skatt gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelse av beslut om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt. Förordning (2017:390)

13 kap. 10 §

  Ett beslut enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska innehålla följande uppgifter för varje betalningsmottagare:
   1. den skatt som ska betalas,
   2. den redovisningsperiod då skatteavdraget skulle ha gjorts,
   3. ersättningens storlek, och
   4. namn eller företagsnamn och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.
Förordning (2018:1844)

13 kap. 11 §

  En överenskommelse om företrädaransvar enligt 59 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
   1. parternas namn eller företagsnamn och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
   2. datum för överenskommelsen,
   3. den skatteskuld eller avgiftsskuld som överenskommelsen avser,
   4. det belopp som företrädaren ska betala, och
   5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast ska ske. Förordning (2018:1844)

17 kap. 3 §

  En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om vem som har fattat beslutet och i förekommande fall vem som har varit föredragande i de fall underrättelsen avser ett
   1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än som avses i 13 kap. 8 §,
   2. beslut om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats,
   3. omprövningsbeslut,
   4. beslut om särskilda avgifter, eller
   5. beslut om ansvar för skatt.
Förordning (2017:192)

18 kap. 1 §

  Skatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, regioner, registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och huvudmän för begravningsverksamhet enligt begravningslagen (1990:1144).

I redovisningsräkningen ska Skatteverket lämna uppgift om de medel som tillkommer kommunen, regionen, trossamfundet eller huvudmannen för begravningsverksamheten.

En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas i två exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot, ska lämnas tillbaka till verket. Förordning (2019:1088)

18 kap. 8 §

  Skatteverket ska, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen (1971:69), göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till
   1. brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
   2. brott enligt 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
   3. givande av muta enligt 10 kap. 5 b § eller grovt givande av muta enligt 10 kap. 5 c § brottsbalken,
   4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken,
   5. brott enligt 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,
   6. brott enligt 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1-4 och 10 §§ eller 15 kap. 10-13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
   7. brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, eller
   8. brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till grund för misstanken om brott.

I andra fall än som avses i första stycket 3 får anmälan i stället göras till en sådan särskild enhet inom verket som ska medverka vid brottsutredning, om
   1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,
   2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och
   3. den misstänkte har fyllt tjugoett år.
Förordning (2021:95)

18 kap. 8 a §

  I fråga om en felaktighet eller passivitet som ligger till grund för ett beslut om skattetillägg ska Skatteverket på begäran av åklagare lämna uppgift om ett sådant krav på betalning eller överenskommelse om betalningsskyldighet som avses i 13 b § andra stycket skattebrottslagen (1971:69).
Förordning (2015:635)

19 kap. 4 §

  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter som verket behöver för att kunna bestämma storleken på egen-avgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Förordning (2017:192)

19 kap. 6 §

  Åklagare ska i fråga om en felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg underrätta Skatteverket om att
   1. en sådan förundersökning om brott som avses i 49 kap. 10 a § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) har inletts, om förundersökningen har inletts av någon annan anledning än efter en anmälan om brott av Skatteverket enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69),
   2. felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för en sådan utredning om brott som avses i 49 kap. 10 a § andra stycket skatteförfarandelagen och inte har prövats slutligt, och
   3. felaktigheten eller passiviteten omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 49 kap. 10 b § skatteförfarandelagen. Förordning (2015:907)

19 kap. 7 §

  Åklagare ska underrätta Skatteverket om att ett strafföreläggande som omfattar skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall har utfärdats och om att ett sådant strafföreläggande har godkänts. Förordning (2015:908)

19 kap. 8 §

  En allmän domstol ska underrätta Skatteverket om en dom där domstolen har prövat en fråga om skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall.
Förordning (2015:908)

20 kap. 1 §

  Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska förvaras hos verket på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra uppgifter. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatteförfarandelagen.
Förordning (2017:192)

20 kap. 4 §

  Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket enligt 42 a kap. 1 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) får granskas bara av den tjänsteman som verket har utsett. Verket ska se till att tjänstemannen är lämplig för uppdraget och upplysa honom eller henne om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas. Förordning (2017:192)

20 kap. 5 §

  Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatteförfarandelagen.

Andra uppgifter än sådana som avses i första stycket som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i skatteförfarandelagen har följts får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.
Förordning (2017:192)

Whoops, looks like something went wrong.