/Rubriken upphör att gälla U:2021-07-01/ Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster /Rubriken träder i kraft I:2021-07-01/ Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

12 av 23 paragrafer (52 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2021-07-01/ Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster /Rubriken träder i kraft I:2021-07-01/ Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:405). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.
Förordning (2021:405)

2 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.
Förordning (2021:405)

3 §

   Träder i kraft 2021-07-01
En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),
   4. nationellt skattenummer,
   5. när verksamheten är planerad att inledas, och
   6. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verk-samhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land. Förordning (2021:405)

3 a §

   Träder i kraft 2021-07-01
En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och som görs av en beskattningsbar person som inte företräds av en representant ska innehålla följande uppgifter:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),
   4. nationellt skattenummer eller registreringsnummer till mervärdesskatt, och
   5. när verksamheten är planerad att inledas.

En representants ansökan om identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter om representanten:
   1. namn,
   2. postadress,
   3. elektronisk adress, och
   4. registreringsnummer till mervärdesskatt.

Representantens ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 1-5 för varje beskattningsbar person som representanten företräder, och det särskilda identifieringsnummer som representanten har tilldelats.
Förordning (2021:405)

3 b §

   Träder i kraft 2021-07-01
Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska fastställas av Skatteverket.

Tullverket ska fastställa
   1. formulär för en sådan sammanställning som avses i 28 § samma lag, och
   2. hur det underlag som avses i 29 § andra stycket samma lag ska göras tillgängligt på elektronisk väg. Förordning (2021:405)

4 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster. Förordning (2021:405)

5 §

   Träder i kraft 2021-07-01
En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och som inte redan har ett registreringsnummer till mervärdesskatt ska på elektronisk väg underrättas av Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § samma lag.

Vid identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b samma lag ska Skatteverket på elektronisk väg underrätta representanten om det särskilda identifieringsnummer som tilldelats denne och det separata identifieringsnummer som tilldelats representanten för varje beskattningsbar person som representanten företräder enligt 7 § samma lag.
Förordning (2021:405)

6 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Om varorna eller tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter. Förordning (2021:405)

7 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.
Förordning (2021:405)

8 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. Förordning (2021:405)

9 §

   Träder i kraft 2021-07-01
För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt samma lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Förordning (2021:405)

10 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
   1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, förutom när det gäller 27-29 §§, och
   2. denna förordning.
Förordning (2021:405)

Whoops, looks like something went wrong.