Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

6 av 33 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1278). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


3 §

  Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §
   1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
   2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
   3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området.
Förordning (2011:1161)

4 §

  Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i 15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemregioner betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen. Förordning (2019:1084)

12 §

  Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar. Förordning (2019:1278)

16 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Förordning (2019:1278)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2016:251)

32 §

  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana varor och tjänster som avses i första stycket 1-4 samma paragraf.

Myndigheten får ta ut avgifter
   1. efter avtal med en kommun för assistans till elever i behov av särskilt stöd,
   2. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,
   3. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och
   4. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor.

Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 1-3 upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 4.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1595)