Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

4 av 33 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:251). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


3 §

  Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §
   1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
   2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
   3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området.
Förordning (2011:1161)

16 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Förordning (2016:251)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2016:251)

32 §

  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana varor och tjänster som avses i första stycket 1-4 samma paragraf.

Myndigheten får ta ut avgifter
   1. efter avtal med en kommun för assistans till elever i behov av särskilt stöd,
   2. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,
   3. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och
   4. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor.

Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 1-3 upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 4.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1595)