Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

6 av 20 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1277). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Myndigheten ska
   1. informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i skolväsendet, och
   2. främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Förordning (2019:1277)

3 §

  Myndigheten får efter avtal med en kommun ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan. Myndigheten ska ta ut ersättning av kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för verksamheten. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Förordning (2019:1277)

3 a §

  Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap. 4 § skollagen (2010:800). Myndigheten ska ta ut ersättning för fjärrundervisningen. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Förordning (2019:1277)

3 b §

  Myndigheten ska genomföra åtgärder för att utveckla den integrerade samiska undervisningen. Förordning (2019:1277)

4 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv, ett funktionshindersperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Förordning (2019:1277)

13 §

  Skolchefen anställs av myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2017:302)