Förordning (2011:1480) om elcertifikat

10 av 23 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2011:1480) om elcertifikat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:748). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:1200) om elcertifikat. Termer och uttryck i förordningen har samma betydelse som i lagen om elcertifikat. Förordning (2016:810)

2 §

  Med biobränsle avses i denna förordning material av biologiskt ursprung som används som bränsle. Med biobränsle avses dock inte
   1. fossila material eller torv,
   2. osorterat avfall, oavsett innehåll, eller
   3. föremål eller ämne som avses i 2 men som har upphört att vara avfall efter en hantering som innebär återvinning.

Orden avfall och återvinning har i denna förordning samma betydelse som i miljöbalken. Förordning (2016:810)

3 §

  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och kontoföringsmyndighet enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat. Förordning (2014:1091)

3 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Den kvot för beräkning av kvotplikt som avses i 4 kap. 4 § lagen (2011:1200) om elcertifikat anges inom parentes för varje beräkningsår enligt följande:
   - 2018 (0,299)
   - 2019 (0,305)
   - 2020 (0,265)
   - 2021 (0,255)
   - 2022 (0,267)
   - 2023 (0,271)
   - 2024 (0,270)
   - 2025 (0,272)
   - 2026 (0,280)
   - 2027 (0,293)
   - 2028 (0,298)
   - 2029 (0,304)
   - 2030 (0,299)
   - 2031 (0,284)
   - 2032 (0,268)
   - 2033 (0,245)
   - 2034 (0,221)
   - 2035 (0,206)
   - 2036 (0,187)
   - 2037 (0,176)
   - 2038 (0,154)
   - 2039 (0,132)
   - 2040 (0,110)
   - 2041 (0,088)
   - 2042 (0,066)
   - 2043 (0,044)
   - 2044 (0,022)
   - 2045 (0,011) Förordning (2020:748)

3 b §

  Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett heltal, ska antalet avrundas till närmaste heltal.
Förordning (2017:814)

9 §

  Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och rapportera den elcertifikatsberättigande elproduktionen till kontoföringsmyndigheten. Förordning (2015:265)

10 §

  Utöver vad som anges i 2 kap. 3 § tredje stycket lagen (2011:1200) om elcertifikat ska innehavaren av en anläggning särskilt beräkna den elproduktion som sker med biobränsle, torv eller användning av olika tekniska utrustningar och rapportera beräkningen till kontoföringsmyndigheten.
Förordning (2014:1091)

15 §

  Kontoföringsmyndigheten ska ta ut avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat.
Avgifterna ska beräknas på den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda avgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor.
Förordning (2014:1091)

19 §

  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1200) om elcertifikat och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:265)

20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1067)