Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

14 av 17 paragrafer (82 %) har ändrats i förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1248). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin upphävdes 2020-03-01 genom SFS 2020:26


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:1248)

2 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:93)

4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsbidrag. Förordning (2016:1248)

5 §

  Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Bidrag får också lämnas till en kommun. Förordning (2016:1248)

7 §

  Statsbidrag i form av projektbidrag får lämnas för verksamhet som syftar till att
   1. främja demokratiska värderingar och förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas,
   2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer, eller
   3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer.
Förordning (2016:1248)

8 §

  Statsbidrag i form av verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell förening eller en stiftelse för en sådan verksamhet som avses i 7 § 3 om
   1. verksamheten har en långsiktig inriktning och föreningen eller stiftelsen kan påvisa positiva resultat i förhållande till ändamålet för bidraget, och
   2. den ideella föreningen eller stiftelsen samverkar med en eller flera kommuner. Förordning (2016:1248)

9 §

  En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2016:1248)

10 §

  I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 12 §.
Förordning (2016:1248)

11 §

  Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen. Förordning (2016:1248)

12 §

  Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och vad de har använts till. Bidragsmottagaren ska också redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Om den som tagit emot bidrag enligt denna förordning är en ideell förening eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Revisorns intyg ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.
Förordning (2016:1248)

13 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning, med vilka belopp och för vilka ändamål.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
Förordning (2016:1248)

14 §

  Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig, om
   1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
   2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 12 §, eller
   4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.
Förordning (2016:1248)

15 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:93)

16 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2014:93)