Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

7 av 17 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:94). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1537


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:94)

8 §

  Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:94)

11 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:94)

12 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 11 §.
Förordning (2014:94)

13 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.
Förordning (2014:94)

15 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:94)

16 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2014:94)