Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

18 av 93 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:19). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 kap. 2 §

  I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.

Beteckning           Betydelse
Bruttodräktighet        Det bruttodräktighetstal som
                anges i fartygets mätbrev
Däckstjänstgöring        Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss inom fartygets
                däcksavdelning
EES               Europeiska ekonomiska
                samarbetsområdet
Fiskefartyg           Fartyg som yrkesmässigt används
                för att fånga fisk eller andra
                levande tillgångar ur vattnet
Godkänd utbildning       Utbildning som berättigar till
                behörighetsbevis, certifikat
                eller intyg enligt denna
                förordning och som godkänts av
                Transportstyrelsen eller av en
                administration i ett annat land
                med vilket Transportstyrelsen
                ingått avtal om godkännande av
                utbildningar
Handelsfartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart eller annat
                ändamål som hör ihop med
                handelssjöfarten såsom bogsering,
                isbrytning, bärgning och dykning
Höghastighetsfartyg       Fartyg som används för
                handelssjöfart och som kan uppnå
                en fart i meter per sekund som
                uppgår till eller överstiger 3,7
                0.1667, där är deplacement (m3)
                vid konstruktionsvattenlinjen
IGF-koden      International Code of Safety for 
        Ships using Gases or other Low 
        flashpoint Fuels
Kvalificerad
verkstadstjänstgöring      Verkstadstjänstgöring som
                omfattar:
                1. tillverkning, reparation
                eller montering av
                framdrivningsmaskineri för
                fartyg om minst 400 kW,
                2. tjänstgöring som reparatör i
                maskinutrymmen på fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka,
                eller
                3. tjänstgöring i maskinverkstad
                på Försvarsmaktens fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka
Maskintjänstgöring       Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss i fartygets maskinutrymmen
Maskinstyrka          Den axeleffekt som kan tas ut
                från fartygets
                framdrivningsmaskineri, angiven
                i kilowatt (kW)
Motorfartyg           Annat maskindrivet fartyg än
                ångfartyg
Passagerarfartyg        Fartyg som medför fler än 12
                passagerare
Polarområde      Område i enlighet med regel 
        XIV/1-2 och XIV/1-3 i 1974 
        års internationella konvention 
        om säkerhet för människoliv 
        till sjöss (SOLAS 74)
Pråm              Fartyg som inte är försett med
                eget framdrivningsmedel
Ro-ro-passagerarfartyg    Passagerarfartyg med 
        ro-ro-lastutrymmen eller 
        lastutrymmen för särskilda 
        lastkategorier såsom de 
        definieras i 1974 års 
        internationella konvention om 
        säkerhet för människoliv till 
        sjöss (SOLAS 74)
Snabba fartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart och som inte är
                höghastighetsfartyg men som kan
                framföras i 35 knop eller mer
STCW-koden           Detaljerade bestämmelser och
                riktlinjer som ansluter till
                STCW-konventionen
STCW-konventionen        1978 års internationella
                konvention om normer för
                sjöfolks utbildning,
                certifiering och vakthållning,
                i gällande lydelse
Tjänstgöring i elektrisk
verkstad            Tjänstgöring i elektrisk
                verkstad eller verkstadsavdelning
                på fartyg eller i land med arbete
                av sådan art att underhåll av
                elektrisk utrustning i regler-
                och manöversystem ingått som en
                del av arbetsuppgifterna
Traditionsfartyg        Fartyg som enligt beslut av
                Transportstyrelsen ska anses
                vara traditionsfartyg
Vägfärja            Fartyg som avses i 2 § andra
                stycket väglagen (1971:948)
Ångfartyg            Ångmaskindrivet fartyg
Förordning (2018:19)

1 kap. 13 §

  All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i
   1. förtrogenhet,
   2. förtrogenhet för sjöfartsskydd,
   3. förtrogenhet för passagerarfartyg,
   4. kontroll av folkmassor,
   5. säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,
   6. passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,
   7. säkerhet på höghastighetsfartyg, och
   8. livsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och förvaring av livsmedel ombord på fartyg.

Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500 får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. system för kvalitetsnormer, och
   2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och tredje styckena. Förordning (2018:19)

1 kap. 14 §

  Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt artiklarna 5a, 10.3, 19.2 och 25a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i lydelsen enligt rådets direktiv 2012/35/EU.
Förordning (2014:452)

2 kap. 22 §

  För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort
      a) minst 12 månaders maskintjänstgöring, eller
      b) minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart. Förordning (2015:193)

4 kap. 2 §

  För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i olje- och kemikalietankfartyg, eller
   2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg.
Förordning (2013:776)

4 kap. 3 §

  För att få certifikat för sådan tjänstgöring på gastankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i gastankfartyg, eller
   2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på gastankfartyg. Förordning (2012:100)

4 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2013:776)

4 kap. 11 a §

  För att få certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning och ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, eller
   2. ha ett certifikat eller en specialbehörighet för gaslasthantering. Förordning (2016:1046)

4 kap. 11 b §

  För att få certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått grundläggande certifikat för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ha fullgjort minst en månads sjötjänstgöring som inkluderat minst tre bunkringsoperationer på fartyg som omfattas av IGF-koden eller fartyg som drivs av bränslen som omfattas av IGF-koden, varav två bunkringsoperationer får ersättas med godkänd simulatorövning inom utbildningen enligt 1.

Certifikat enligt första stycket kan även den få som har en giltig specialbehörighet för gaslasthantering och
   1. uppfyller bunkringskraven enligt första stycket 2, alternativt har deltagit i minst tre lastnings- eller lossningsoperationer på gastankfartyg, och
   2. har fullgjort minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren på
      a) fartyg som omfattas av IGF-koden,
      b) tankfartyg som fraktar bränsle som omfattas av IGF-koden, eller
      c) fartyg som drivs med gas eller bränsle med låg flampunkt så som det definieras i IGF-koden. Förordning (2016:1046)

4 kap. 11 c §

  För att få certifikat för grundläggande polartjänstgöring ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2018:19)

4 kap. 11 d §

  För att få certifikat för avancerad polartjänstgöring ska sökanden
   1. uppfylla kraven för certifikat för grundläggande polartjänstgöring,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   3. ha tjänstgjort minst två månader som fartygsbefäl i polarområde eller ha fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig. Förordning (2018:19)

4 kap. 15 a §

  För att få certifikat som fartygskock ska sökanden vara minst 18 år och ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2012:626)

5 kap. 1 §

  För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning, förtrogenhetsutbildning för sjöfartsskydd eller förtrogenhetsutbildning för passagerarfartyg ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning. Förordning (2018:19)

5 kap. 1 a §

  För att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2013:776)

5 kap. 3 §

  För att få ett intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2018:19)

5 kap. 6 a §

  För att få ett intyg om utbildning i livsmedelshygien och personlig hygien samt i handhavande och förvaring av livsmedel ombord på fartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2012:626)

6 kap. 4 §

  Behörighetsbevis ska utfärdas på svenska och engelska.
Förordning (2014:452)

7 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken rätt till befattning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från sådana föreskrifter om beslutet avser säkerhetsbesättning. Styrelsen får även i föreskrifter om bemanning för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket.


Övergångsbestämmelser

2011:1533
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.
   3. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som matros i minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som matros.
   4. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som motorman i minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som befaren maskinpersonal.
   5. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort i en befattning som av Transportstyrelsen bedöms motsvara en befattning som fartygseltekniker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/6, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som fartygseltekniker.
   6. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som fartygselektriker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/7, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges ny behörighet som fartygselektriker enligt denna förordning.
   7. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning till den som
   - påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och
   - styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord under minst sex månader under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 13 § inte är uppfyllda.

Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.
Förordning (2013:776)