Delgivningsförordning (2011:154)

6 av 25 paragrafer (24 %) har ändrats i delgivningsförordning (2011:154) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:779). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


11 §

  Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande myndigheten lägga den handling som ska delges i ett kuvert som därefter försluts, om det inte finns skäl mot det.
Information om delgivningsbekräftelse ska följa med försändelsen. Informationen ska innehålla myndighetens namn och adress och handlingens delgivningsnummer.

Försändelsen och informationen ska skickas eller lämnas till Polismyndigheten, det auktoriserade delgivningsföretag som har anlitats eller någon annan som ska utföra delgivningen. I det sammanhanget ska det anges vilken dag delgivningen senast ska vara verkställd och redovisad och, i förekommande fall, vilka villkor som ska gälla för delgivningen.
Förordning (2014:1185)

13 §

  När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska delgivning utföras av en stämningsman som är förordnad av myndigheten eller utföras av en annan anställd vid myndigheten. Förordning (2014:1185)

18 §

  En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar Polismyndigheten eller ett auktoriserat delgivningsföretag för stämningsmannadelgivning, ska med lämpliga mellanrum samråda med Polismyndigheten respektive delgivningsföretaget om delgivningsarbetet. Förordning (2014:1185)

21 §

  När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska den ta ut en avgift på 1 000 kr. Avgiften ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (2019:779)

24 §

  Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt 5 § första stycket och 22 och 27 §§ delgivningslagen (2010:1932) samt underrättelse enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter att Polismyndigheten har hörts. Förordning (2014:1185)

25 §

  Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska innehålla får meddelas av
   1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932), och
   2. Polismyndigheten, efter att Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och övervakningsnämnderna har hörts, när det gäller information enligt 33 kap. 6 § andra stycket och 6 a § rättegångsbalken.
Förordning (2019:268)

Whoops, looks like something went wrong.