Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2075). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


5 §

  Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2018:2075)

6 §

  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens maritima och transporthistoriska museer. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.
Förordning (2018:2075)

8 §

  Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens maritima och transporthistoriska museer redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.
Förordning (2018:2075)

9 §

  Statens maritima och transporthistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2018:2075)

11 §

  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens maritima och transporthistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.
Förordning (2018:2075)

13 §

  Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima och transporthistoriska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §. Förordning (2018:2075)

14 §

  Statens maritima och transporthistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Förordning (2018:2075)

15 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1068)