Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:399). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369). Förordning (2019:399)

4 §

  För fysiska personer uppgår supermiljöbilspremien
   1. till 40 000 kronor per supermiljöbil, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och
   2. till 20 000 kronor per supermiljöbil i övriga fall.
Förordning (2015:945)

5 §

  För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som per supermiljöbil
   1. motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och
   2. motsvarar 17,5 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kronor i övriga fall.

Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Förordning (2015:945)

6 §

  Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till företag endast enligt de förutsättningar som följer av artiklarna 3 och 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen.

En supermiljöbilspremie får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2014:1570)

7 §

  I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som
   1. under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2018 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och
   2. senast den 30 juni 2018 ställer på bilen enligt förordningen om vägtrafikregister.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att villkoret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.
Förordning (2017:1335)

12 §

  Transportstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1570)