Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:797). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan upphävdes 2016-06-01 genom SFS 2016:400


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Statsbidrag får lämnas för högst två kalenderår (bidragsår) i sänder till en huvudman för de skolformer som anges i 1 §. Om ansökan görs första gången inför kalenderåret 2015, lämnas bidrag dock endast för ett bidragsår. Förordning (2013:797)

9 §

  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval.

Vid urval ska ansökningar från huvudmän som inte tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt denna förordning prioriteras före ansökningar från huvudmän som tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt denna förordning. Vid urval ska också ansökningar som avser anställning eller uppdrag som anges i 5 § första stycket 1-4 prioriteras före ansökningar som anges i 5 § första stycket 5 och 6.

Utöver andra stycket ska Skolverket vid urval
   1. prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en långsiktig ambition att förstärka elevhälsan,
   2. prioritera ansökningar från huvudmän som har behov av förstärkt elevhälsa,
   3. beakta geografisk spridning, och
   4. beakta att statsbidrag lämnas till såväl offentliga som fristående huvudmän. Förordning (2013:797)

16 §

  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:1597
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
Förordning (2012:317)

Whoops, looks like something went wrong.