/Rubriken upphör att gälla U:2019-08-15/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer /Rubriken träder i kraft I:2019-08-15/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

12 av 45 paragrafer (27 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2019-08-15/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer /Rubriken träder i kraft I:2019-08-15/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:562). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-19


1 kap. 1 §

   Träder i kraft 2019-08-15
Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av
   1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och
   2. fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Förordning (2019:562)

1 kap. 3 §

  Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget. Den som påbörjat utbildning enligt 1 § första stycket 1 har dock rätt att slutföra den vid den eller de högskolor där utbildningen påbörjats.
Förordning (2012:139)

2 kap. 3 §

  Utbildningen ska vara inriktad mot pedagogiskt ledarskap. Förordning (2015:405)

2 kap. 4 §

  För att få delta i fortbildningen krävs att förskolechefen arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande. Förordning (2015:405)

2 kap. 5 §

  En huvudman ska anmäla till högskolan vilka förskolechefer som ska genomgå fortbildningen.
Förordning (2015:405)

2 kap. 1 §

  Syftet med fortbildningen är att förskolechefer ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen.
Förordning (2015:405)

2 kap. 2 §

  Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.
Förordning (2015:405)

2 kap. 6 §

  Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska huvudmannen se till att förskolechefer som inte fullgjort en befattningsutbildning enligt 2 kap. eller en motsvarande äldre utbildning erbjuds plats i första hand.
Förordning (2015:405)

2 kap. 7 §

  Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå.

De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas. Förordning (2015:405)

2 kap. 9 §

  Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

/Kapitlet upphör att gälla U:2019-08-15 genom förordning (2019:562)

2 kap. 8 §

  Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2015:405)

4 kap. 1 §

   Träder i kraft 2019-08-15
Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått fortbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller fortbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen. Förordning (2019:562)