Förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

13 av 26 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:562). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 kap. 1 §

  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av
   1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och
   2. fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Förordning (2019:562)

1 kap. 3 §

  Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget. Den som påbörjat utbildning enligt 1 § första stycket 1 har dock rätt att slutföra den vid den eller de högskolor där utbildningen påbörjats.
Förordning (2012:139)

2 kap. 3 §

  Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av kurserna
   1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
   2. styrning, organisering och kvalitet (10 högskolepoäng), och
   3. skolledarskap (10 högskolepoäng). Förordning (2019:562)

2 kap. 4 §

  En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattningsutbildningen. Förordning (2019:562)

2 kap. 5 §

  Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer erbjuds plats i första hand. Bland rektorerna ska nyanställda rektorer prioriteras.
Förordning (2019:562)

3 kap. 1 §

  En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet. Förordning (2019:562)

3 kap. 2 §

  Syftet med fortbildningen är att rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen. Förordning (2019:562)

3 kap. 4 §

  Utbildningen ska
   1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna och annan personal med motsvarande ledningsfunktion får inom befattningsutbildningen, och
   2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.
Förordning (2019:562)

3 kap. 5 §

  För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion har
   1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och
   2. arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildningen. Förordning (2019:562)

3 kap. 6 §

  En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå fortbildningen. Förordning (2019:562)

3 kap. 7 §

  Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer erbjuds plats i första hand. Bland rektorerna ska de som har fullgjort en utbildning som är äldre än en befattningsutbildning enligt 2 kap. prioriteras. Förordning (2019:562)

3 kap. 9 §

  Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).


3 a kap. Har upphävts genom förordning (2019:562)