Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:609). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


4 §

  Om statsbidrag enligt denna förordning lämnas till organisationer som är att anse som företag enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lämnas bidraget som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens skolverk. Förordning (2016:609)