Förordning (2011:211) om utlåning och garantier

2 av 27 paragrafer (7 %) har ändrats i förordning (2011:211) om utlåning och garantier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1095). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 §

  Denna förordning gäller för utlåning som beslutas av myndigheter under regeringen, om utlåningen ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret, och för garantier som ställs ut av myndigheter under regeringen.

Förordningen gäller inte
   1. lån som lämnas till myndigheter under regeringen,
   2. lån eller garantier som utfärdas enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,
   3. den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
   4. ersättning för förlust enligt lagen (1999:158) om investerarskydd,
   5. kapitalgarantier som lämnas till mellanstatliga eller överstatliga finansiella institutioner,
   6. ägarkapitalgarantier,
   7. lån till företag i form av utvecklingskapital,
   8. lån med villkor om att återbetalning ska ske i form av intäkterna av visst projekt,
   9. studielån som lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
   10. garantier eller lån enligt 27 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen (2015:1016) om resolution. Förordning (2015:1042)

23 §

  Till en garanti- eller kreditreserv ska följande medel föras:
   1. den del av garantiavgifter och räntor som motsvarar statens förväntade förlust,
   2. anslagsmedel som regeringen tilldelat myndigheten för att täcka statens förväntade förlust avseende ett lån eller en garanti,
   3. återvinningar avseende lån eller garantier, och
   4. medel hänförliga till inlösen eller avyttring av säkerheter.

En garanti- eller kreditreserv förvaltas av den myndighet som enligt 24 § förvaltar de lån eller garantier som hör till garanti- eller kreditreserven. En garanti- eller kreditreserv ska placeras på ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Placeringen ska ske på ett avistakonto eller med en löptid som motsvarar de garantier och lån som hör till reserven.
Förordning (2017:1095)