Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

4 av 25 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:578). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det närmast föregående budgetåret.

Ekonomistyrningsverket ska senast den 25 mars varje år lämna kompletterande underlag till regeringen om hel- och delägda företag utifrån reviderade årsredovisningar.
Förordning (2019:578)

2 a §

  Kammarkollegiet ska senast den 1 mars och den 24 mars varje år lämna värderingsunderlag avseende statens hel- och delägda företag till Ekonomistyrningsverket.

Uppgifterna om värderingsunderlag ska lämnas efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2019:578)

14 §

  Balansräkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Statliga väganläggningar

Statliga järnvägsanläggningar

Byggnader, mark och annan fast egendom

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Pågående nyanläggningar

Beredskapstillgångar

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Utlåning

Varulager m.m.

Varulager och förråd

Pågående arbeten

Fastigheter

Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.

Fordringar

Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Summa fordringar

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter

Övriga upplupna intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Kapital och skulder

Nettoförmögenhet

Fonder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för garantier

Avsättningar för avhjälpande av miljöskador

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Statsskulden

Lån i svenska kronor

Lån i utländsk valuta

Summa statsskulden

Skulder m.m.

Långfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Depositioner

Förskott från uppdragsgivare och kunder

Summa skulder m.m.

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader

Oförbrukade bidrag

Övriga förutbetalda intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Summa kapital och skulder

Garantiförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser Förordning (2019:578)

17 a §

  Vid värdering av aktier och andelar i hel- och delägda företag ska förenklad substansvärdering tillämpas.

Med delägt företag avses ett företag som staten äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i.
Förordning (2019:578)

Whoops, looks like something went wrong.