Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

1 av 23 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1321). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-21


14 §

  Balansräkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Statliga väganläggningar

Statliga järnvägsanläggningar

Byggnader, mark och annan fast egendom

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Pågående nyanläggningar

Beredskapstillgångar

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Utlåning

Varulager m.m.

Varulager och förråd

Pågående arbeten

Fastigheter

Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.

Fordringar

Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Summa fordringar

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter

Övriga upplupna intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Kapital och skulder

Nettoförmögenhet

Fonder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Statsskulden

Lån i svenska kronor

Lån i utländsk valuta

Summa statsskulden

Skulder m.m.

Långfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Depositioner

Förskott från uppdragsgivare och kunder

Summa skulder m.m.

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader

Oförbrukade bidrag

Övriga förutbetalda intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Summa kapital och skulder

Garantiförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser Förordning (2014:1321)