Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1360). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1360)

2 a §

  Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:1360)

3 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2018:1360)

6 §

  Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas om det är nödvändigt för att
   1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
   2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,
   3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och
   4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Förordning (2018:1360)

10 §

  Statens skolverk ska, utöver vad som följer av EU:s dataskyddsförordning, informera den registrerade om
   1. vilken typ av uppgifter som registret får innehålla,
   2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, och
   3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling. Förordning (2018:1360)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1360)