Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:829). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen
   1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med sin yrkesutövning, eller
   2. i annat fall har dömts för brott enligt
      a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,
      b) 4 kap. 1 § brottsbalken,
      c) 6 kap. brottsbalken,
      d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller
      e) 16 kap. 10 a § brottsbalken.

I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades. Förordning (2013:829)