Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

5 av 17 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1061). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen.
Förordning (2014:1417)

3 §

  Statsbidrag får ges till
   1. sådan nyskapande kulturell verksamhet av professionell art och hög kvalitet som bedrivs i projektform,
   2. samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet, eller
   3. projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.
Förordning (2012:904)

6 §

  Krav på finansiering även från annan part bör ställas som villkor för statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om bidrag ges för att påbörja en försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé.
Förordning (2014:1417)

7 §

  Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2015:541)

17 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1061)