Drivmedelsförordning (2011:346)

15 av 21 paragrafer (71 %) har ändrats i drivmedelsförordning (2011:346) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5-6 a, 10-11 a §§, 12 § 1-3, 5 och 6 samt 13 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2018:1517)

2 a §

  I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland. Förordning (2018:1517)

3 §

  En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4-6 och 8-10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.
Förordning (2017:1298)

6 a §

  Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att
   1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
   2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
   3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395)

7 §

  En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2017:904)

9 §

  En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret.
Förordning (2017:904)

10 §

  I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319).
Förordning (2017:904)

11 §

  Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om
      a) biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
      b) den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. Förordning (2017:904)

11 a §

   Träder i kraft 2021-10-01
Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska
   1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,
   2. presenteras i sin helhet på drivmedelsleverantörens webbplats, och
   3. i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet
      a) presenteras i förkortad form i fråga om uppgifter om utsläpp av växthusgaser och vilka råvaror som ingår i drivmedlet, och
      b) innehålla en hänvisning till webbplatsen.

I deklarationen ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället. Förordning (2020:210)

11 b §

   Träder i kraft 2021-10-01
Informationsskyldigheten i 11 a § gäller inte ett säljställe med en årlig försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Om den som tillhandahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska informationen uppfylla kraven i 11 a §.
Förordning (2018:1517)

11 c §

   Träder i kraft 2021-10-01
Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §. Förordning (2018:1517)

12 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
   2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
   3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
   4. prövning som avses i 4 §,
   5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
   6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning.
Förordning (2014:538)

13 §

  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
   1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten,
   2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, och
   3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publicerad på webbplatsen och uppdaterad.

Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen. Förordning (2019:123)

14 §

   Träder i kraft 2021-10-01
Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av
   1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 och 11 a-c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
   2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2018:1517)

15 §

  Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinformation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning. Förordning (2018:1517)