Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:570). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012-30 juni 2024.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en utbildning inom grundskolans årskurser 7-9 som inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.

Syftet med spetsutbildningen är, utöver vad som följer av 10 kap. 2 § skollagen (2010:800), att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Förordning (2019:570)

2 §

  Statens skolverk får inför vart och ett av läsåren 2012/13-2014/15 besluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten enligt denna förordning.

Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de tio läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.

För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i första stycket att elever från hela landet ska tas emot till spetsutbildningen enligt 10 kap. 26 § skollagen (2010:800).
Förordning (2019:570)

6 §

  Spetsutbildningen behöver inte följa den fördelning av undervisningstiden som följer av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185).

Den totala undervisningstid som föreskrivs i 10 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får inte underskridas.
Förordning (2019:520)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2019:570)