Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:520). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-20


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012-30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en utbildning inom grundskolans årskurser 7-9 som inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.

Syftet med spetsutbildningen är, utöver vad som följer av 10 kap. 2 § skollagen (2010:800), att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Förordning (2014:1000)

2 §

  Statens skolverk får inför vart och ett av läsåren 2012/13-2014/15 besluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten enligt denna förordning.

Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de åtta läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.

För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i första stycket att elever från hela landet ska tas emot till spetsutbildningen enligt 10 kap. 26 § skollagen (2010:800).
Förordning (2014:1000)

6 §

   Träder i kraft 2019-08-01
Spetsutbildningen behöver inte följa den fördelning av undervisningstiden som följer av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185).

Den totala undervisningstid som föreskrivs i 10 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får inte underskridas.
Förordning (2019:520)

12 §

  Statens skolverk ska senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning av försöksverksamheten till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 30 april under 2019, 2021 och 2023 lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av den till Regeringskansliet. Förordning (2016:903)