Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:163). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses bosatta i landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar. Förordning (2015:806)

2 a §

  Upphör att gälla 2020-04-01 genom förordning (2019:163)

4 §

  Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har tagits emot i
   - förskola,
   - förskoleklass,
   - fritidshem,
   - grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
   - gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

För barn och ungdomar som avses i 2 § första stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått
   - ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800),
   - ett medgivande enligt 24 kap. 4 a § skollagen, eller
   - en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 6 § skollagen.

För barn och ungdomar som avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 § samma lag. Förordning (2015:806)