Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1086). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses bosatta i landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar. Förordning (2015:806)

2 §

  Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i 29 kap. 6 § första stycket skollagen. Förordning (2019:802)

2 a §

  Det som sägs i 2 § första stycket ska fortsätta att tillämpas på de barn och ungdomar som dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) omfattades av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU.

Detsamma gäller ett barn och en ungdom som är familjemedlem till en person som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU, om barnet eller ungdomen
   - ansluter till personen i Sverige efter utträdet, och
   - skulle ha omfattats av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU om han eller hon hade anslutit senast dagen före utträdet.

Uttrycket familjemedlem har i denna förordning samma betydelse som i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Rätten till utbildning enligt första och andra styckena ska endast gälla om Förenade kungariket har utträtt ur EU utan utträdesavtal och i så fall som längst till och med fjorton månader efter utträdet. Förordning (2019:626)

4 §

  Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har tagits emot i
   - förskola,
   - förskoleklass,
   - fritidshem,
   - grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
   - gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

För barn och ungdomar som avses i 2 § första stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått
   - ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800),
   - ett medgivande enligt 24 kap. 4 a § skollagen, eller
   - en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 6 § skollagen.

För barn och ungdomar som avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 § samma lag. Förordning (2015:806)

5 §

  Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som anordnas av en region eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till den andra kommunen, regionen eller staten enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.
Förordning (2019:1086)