Förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

6 av 32 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:249). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk upphävdes 2016-01-26 genom SFS 2015:1047


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet i den utsträckning något annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut. Förordning (2015:249)

4 §

  Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att
   1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal,
   2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
   3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden. Förordning (2015:249)

8 §

  Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

Myndigheten ska även ansvara för Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Förordning (2014:856)

8 a §

  Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att
   1. stimulera anordnandet av lärlingsutbildning på gymnasial nivå, och
   2. stödja huvudmän, arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med att utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning. Förordning (2013:929)

9 §

  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhetsområde både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES-området.

Myndigheten ska också utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Förordning (2013:929)

14 §

  Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten särskilt när det gäller att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet. Förordning (2014:1575)