Förordning (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

5 av 19 paragrafer (26 %) har ändrats i förordning (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:565). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-01


2 kap. 1 §

  Ett beslut om förverkande som Kronofogdemyndigheten sänder över till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Kronofogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra medlemsstatens språk eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar. Förordning (2013:841)

3 kap. 1 §

  Om ett beslut om förverkande har sänts till en myndighet som inte är behörig att ta emot beslutet enligt 3 kap. 5 § lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, ska den myndigheten vidarebefordra beslutet till Kronofogdemyndigheten.
Kronofogdemyndigheten ska i så fall underrätta den andra statens behöriga myndighet om detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande.
Förordning (2014:204)

3 kap. 6 a §

  Om det kan finnas hinder mot att överlämna egendom enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndigheten samråda med och vid behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet.
Förordning (2017:565)

3 kap. 8 §

  Kronofogdemyndigheten ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten, om
   1. erkännande och verkställighet har vägrats,
   2. det finns risk för att det sammanlagda värdet av det som verkställs kan komma att överstiga det belopp som anges i beslutet om förverkande,
   3. uppskov har meddelats och hur långt uppskovet förväntas bli,
   4. ett meddelat uppskov har upphört,
   5. Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring eller rättens beslut i fråga om erkännande och verkställighet har överklagats,
   6. beslut angående verkställigheten har överklagats enligt utsökningsbalkens bestämmelser,
   7. en verkställbarhetsförklaring har upphävts, eller
   8. ett beslut om förverkande har verkställts samt hur influtna medel ska fördelas mellan staterna.
Förordning (2014:204)

3 kap. 9 §

  Om ett beslut om förverkande avser egendom som är föremål för verkställighet enligt lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut, ska Kronofogdemyndigheten underrätta såväl den åklagare som har meddelat en verkställbarhetsförklaring enligt den lagen som den domstol som har fastställt förklaringen.
Underrättelse ska lämnas så fort Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten har meddelat beslut i fråga om erkännande och verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Förordning (2014:204)