Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

8 av 14 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Denna förordning gäller Lantmäteriets databas för tillhandahållande av uppgifter i arkiverade handlingar (databasen). Förordning (2018:302)

2 §

  Databasen får innehålla personuppgifter som ingår i
   1. de statliga förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
   2. de kommunala förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
   3. Lantmäteristyrelsens arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
   4. Rikets allmänna kartverks arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
   5. handlingar i ärenden om samfälligheter för vattenverksamhet som har arkiverats hos länsstyrelserna, och
   6. arkiverade handlingar i ärenden om införing av uppgifter i samfällighetsföreningsregistret och i förteckningar över sådana vägföreningar, vägsamfälligheter och andra samfälligheter som avses i 1 § andra stycket förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Förordning (2015:681)

3 §

  Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i databasen.
Förordning (2018:302)

5 §

  Personuppgifter som behandlas i databasen för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2018:302)

7 §

  Sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) får inte behandlas i databasen. Förordning (2018:302)

8 §

  Artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt den här förordningen. Förordning (2018:302)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2018:302)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2018:302)

Whoops, looks like something went wrong.